Thursday, February 14, 2008

CONFISCAREA MASCATĂ A PROPRIETĂȚII ÎN ROMÂNIA ANULUI 2008

BLOG PENTRU CEI IMPLICATI IN PROCESE DE RETROCEDARE

In ultima perioadă de timp, opinia publică din România este informată, prin mijloacele mass-media, de activitatea unor instanțe de judecată care adoptă hotărâri în defavoarea unor cetățeni – proprietari de locuințe cumpărate de la Statul Român cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de Legea 112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor immobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.

Este știut faptul că prin această lege s-a dat posibilitate chiriașilor locuințelor din fondul locativ de stat care au locuit în imobilele naționalizate nerevendicate de către foștii proprietari, să cumpere apartamentele în care locuiau, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

Actele normative de naționalizare fiind considerate abuzive, legiuitorul a stabilit măsuri reparatorii prin Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

In Legea nr. 10/2001 s-a prevăzut, ca pentru apartamentele cu destinație de locuințe care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, să fie restituite foștilor proprietari echivalentul valoric al acestor apartamente, calculat la nivelul prețurilor de piață.

Deși Legea nr.10/2001 este considerată ca lege specială și ca atare cu un regim prioritar în soluționarea problemelor juridice de retrocedare a proprietații, unele persoane “îndreptățite” (foștii proprietari sau urmașii acestora) s-au adresat instanțelor de judecată, deschizând acțiuni de revendicare în cadrul unor procese de drept comun.

In acest context, au cerut adoptarea unor decizii de retrocedare în natură a apartamentelor vândute de Statul Român, cu toate că legea în vigoare și astăzi acordă dreptul la o despăgubire valorică prin măsuri administrative, fără implicarea justiției.

Cu toate acestea, în practica judiciară se constată existența unor lacune și imperfecțiuni în conținutul celor două legi în cauză (Legea nr. 112/1995 și Legea nr. 10/2001), care au dat prilejul la interpretări eronate cu consecințe grave privind schimbarea sensului și a spiritului acestor acte legislative.

Ca urmare a sentințelor adoptate de instanțele de judecată s-au emis decizii prin care “în numele legii“, actualii proprietari, deși au respectat întocmai dispozițiile statului de drept (acte de vânzare-cumpărare și acte de cadastru și intabulare legale, plata integrală și la termen a impozitelor timp de cel puțin 10 ani) sunt forțați să lase apartamentele în care locuiesc în prezent, “,în deplină proprietate și posesie“, foștilor proprietari care le-au revendicat în natură, fapt ceea ce echivalează cu confiscarea mascată a proprietății.

Trebuie precizat că este vorba despre cetățeni care au devenit proprietari DE DREPT ca urmare a nerevendicării în termenul Legii, de către eventualii foști proprietari, a locuințelor în care ei locuiau ca și chiriași (pe care le-au întreținut timp de zeci de ani). Acești foști chiriași au devenit PROPRIETARI DE BUNĂ CREDINȚĂ, cumpărând apartamentele în care locuiau pe baza reglementărilor legale ale unui stat de drept, DE LA un stat de drept.

In sentințele date nu se ține cont de prevederile Constituției României, faptul că averea dobândită în mod licit, nu poate fi confiscată (art. 44 din Constituția României).

Instanțele de judecată nu sunt interesate de consecințele sociale ale acestor hotărâri nedrepte, care afectează viața a mii sau zeci de mii de familii deposedate de locuințele lor și care sunt lăsați în voia soartei.

Dacă potrivit Legii nr.10/2001, foștii proprietari au posibilitatea să obțină ca despăgubire valoarea de piață a apartamentelor în litigiu, prin legile României în vigoare, noii proprietari deposedați în urma sentințelor de retrocedare au posibilitatea numai de a primi valoarea de achiziție a apartamentului dobândit corectată cu indicele de inflație pentru perioada care a trecut din momentul cumpărării apartamentului până în prezent.

Dintr-un calcul sumar, rezultă că suma restituită persoanelor evacuate acoperă aproximativ 5-10% din valoarea actuală a unei garsoniere, ceea ce creează un tratament discriminatoriu pentru niște persoane care nu au nici o vină pentru a fi pedepsiți de justiția “independentă” a unui stat de drept.

Situația creată poate fi remediată numai prin intervenția autorităților abilitate și stabilirea unor precizări de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul de Justiție astfel ca legile privind proprietățile să fie respectate în litera și spiritul lor, fără posibilitatea unor interpretări contradictorii de către instanțele de judecată.

Pentru exemplificarea celor arătate mai sus, vă prezentăm situația concretă privind procesele de retrocedare în care sunt implicați locuitorii deveniți proprietari în baza Legii nr. 112/1995, a căror apartamente se situează în București în strada Traian nr 222, sect. 2.Desfășurarea proceselor de retrocedare a proprietãții din imobilul situat în Strada Traian, nr. 222, sector 2, București


In imobilul din str.Traian nr.222, sector 2, București, din trimestrul 4/2006 sunt pe rol un număr de peste 15 procese de revendicare – în natură - ale unor apartamente cumpărate de foștii chiriași de la Stat, în condițiile prevăzute de Legea 112/1995.

Construcția acțiunii de judecată este concepută ca proces de drept comun (art.480 Cod Civil) cu artificii juridice de interpretare (comparație de titluri), fără a se ține seama că există în vigoare o lege specială, respectiv Legea 10/2001, care oferă soluții repararatorii față de naționalizările abuzive din perioada 1945-1989.

I. După modul în care s-au derulat până în prezent procesele aflate pe rol, în majoritatea cazurilor instanțele judecătorești nu țin seama de argumentele și actele normative invocate de noi, în apărarea noastră, și s-au pronunțat în favoarea reclamantelor.
Acțiunile acestora fiind admise, suntem somați de justiție SĂ CEDĂM PROPRIETATEA NOASTRĂ, OBȚINUTĂ LEGAL ÎNTR-UN STAT DE DREPT, ÎN FAVOAREA ACESTORA.
Procesele ajunse la Tribunalul București pentru judecarea Apelului sunt pronunțate tot în favoarea reclamantelor.

II. Pentru buna înțelegere dorim să arătăm în cele ce urmează argumentele legale invocate de noi, și care nu au fost luate în considerare de către unele instanțe.
Imobilul din str.Traian nr.222, sector 2, București, având în componență un număr de 29 de apartamente, a fost naționalizat conform Decretului 92/1950, fiind trecut în proprietatea Statului CU TITLU, confirmat de Tribunalul București cu Sentința 832/2000, de către Curtea de Apel cu Decizia nr.666/2000 precum și de către Consiliul Suprem al Justiției cu Decizia nr.4394/2001 – având caracter DEFINITIV si IREVOCABIL.
Deși urmașii fostului proprietar au locuit în permanență în București, cererea de revendicare s-a făcut cu depășirea tuturor termenelor prevăzute atât de Legea nr. 112/1995 cât și de Legea nr.10/2001. Acest lucru a fost confirmat de către Comisia de aplicare a Legii 112/1995, apartamentele fiind puse în vânzare de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI în conformitate cu prevederile Legii 112/1995.
Subsemnații, în calitate de foști chiriași la Stat, am cumpărat apartamentele în care locuiam cu respectarea prevederilor Legii112/1995 și cu bună credință – fapt care a fost confirmat de către ICRAL Foișor, societate care a intermediat vânzarea apartamentelor de Primăria Municipiului București.
Primăria Municipiului București prin Decizia nr.5/2001, semnată de Primarul General TRAIAN BASESCU, a pus în aplicare prevederile Legii 10/2001 și a restituit numitului MANU George – urmașul fostului proprietar și totodată autorul reclamantelor – bunurile naționalizate conform Decretului 92/1950 și aflate la data respectivă în posesia Statului în str.Traian nr.222, respectiv terenul și imobilul cu apartamentele închiriate, cu excepția apartamentelor vândute conform Legii 112/1995.
De menționat că restituirea bunurilor s-a fãcut in anul 2001 ca efect al Legii 10/2001, în conditiile în care în anul 2000 a fost respinsă retrocedarea apartamentelor de către Tribunalul București (Decizia nr.832/2000), în urma a solicitarii formulate de reclamantul MANU George în anul 1999.
De altfel și Curtea Supremă de Justiție, cu Decizia nr 4394/12.10.2001, a adoptat, după restituirea bunurilor (la 20.06.2001), ca definitiv si irevocabil faptul că proprietarul imobilului în cauză nu putea să fie scutit de naționalizare, deci Statul a preluat imobilul cu titlu valabil.
Pentru apartamentele vândute de Stat, conform Legii 112/1995, Manu George a cerut oficial – prin Notificarea nr.179/2001 prezentată la Primăria Municipiului București și nr.180/2001 către Prefectura Municipiului București transmise prin Executor Judecătoresc, acordarea de despăgubiri.
Notificările de mai sus au fost luate în evidență pentru soluționare, lucru confirmat de Primăria Municipiului București (Adresa nr.44133/2007).
Notificările menționate sunt în concordanță cu prevederile Legii 10/2001 art.18 lit.c și art.20 alin.2 care stabilesc fără echivoc că în legătură cu apartamentele vândute cu respectarea prevederilor Legii 112/1995 se stabilesc măsuri reparatorii în echivalent la valoarea de piață – eliminându-se astfel posibilitatea revendicării în natură a acestora.
După decesul numitului MANU George (în anul 2005) reclamantele (fiicele sale) nu au mai ținut seama de voința acestuia și, contrar celor cerute prin Notificare – document rămas ca succesiune pentru a fi executat de catre Stat – au intentat acțiunile de revendicare în natură a apartamentelor în cauză.
Reclamantele au cerut judecătorilor, iar aceștia au acceptat, comparația de titluri în cadrul unor procese de drept comun, conform art.480 Cod Civil.
Ca urmare, s-a procedat la compararea titlurilor noastre de proprietate – derivate din actele de vânzare-cumpărare a apartamentelor conform Legii 112/1995 - cu titlul primului proprietar asupra imobilului din anul 1940, cu toate că, din luna iunie 2001, titlul de proprietate a bunurilor naționalizate a reintrat în posesia familiei Anton-Manu (mai puțin apartamentele vândute conform Legii 112/1995).
In urma acestor comparații, instanțele au acordat prioritate titlului invocat de către reclamante ca fiind anterioare ca dată titlurilor noastre și nu au ținut seama că din anul 2001 titlul imobilului aparținea din nou familiei reclamantelor, deci comparația făcută este incorectă.
Instanțele nu au ținut seama că după intrarea în vigoare a Legii 10/2001, procedeul de comparație a titlurilor reprezintă o eludare a noii legi, care, având un caracter special, are prioritate.
Urmare a sentințelor și deciziilor pronunțate, judecătorii au încălcat și prevederile art.44 din Constituția României, care garantează și ocrotește proprietatea privată indiferent de proprietar și nu admite confiscarea averii dobândită în mod LICIT.

Cu toate acestea, Justiția impune ca proprietatea dobândită de noi de la Stat, prin cumpărare în mod legal, să ne fie confiscată și transferată reclamantelor, lăsându-ne pe drumuri.

III. Inainte ca instanțele abilitate să adopte Decizii definitive și irevocabile în procesele noastre, aflate pe rol, am considerat oportun să facem cunoscut modul în care nu se ține seama de prevederile legilor în vigoare, cât și de drepturile pe care ni le acordă Constituția României.
Revendicările reclamantelor nu au ca scop rezolvarea unor necesități locative proprii, pe care le au asigurate cu prisosință ! Soluționarea acestora pe cale administrativă asigură o despăgubire la valoarea reală a apartamentelor revendicate. Deciziile și sentințele instanțelor generează multiple probleme sociale la actualii posesori (în majoritate pensionari), cărora li se impune ca O NEDREPTATE de care nu sunt răspunzători, SA FIE SOLUȚIONATĂ PRINTR-O ALTĂ NEDREPTATE, pe care ar trebui să o suporte în mod nemeritat, contrar legilor și hotărârilor adoptate de legiuitor.

Urmare a celor prezentate, ne intrebăm ce încredere putem să mai avem în justiție în măsura în care judecătorii sunt independenți și răspund numai în fața propriei conștiințe ?
articol de Alexandru Boariu
MAFIA RETROCEDĂRILORDocumente falsificate considerate "legale” de judecători
Jurnalul Naţional a relatat în ultimii ani numeroase abuzuri săvârşite de diverşi indivizi, inclusiv din rândul justiţiarilor, sub masca retrocedării caselor naţionalizate. Însă cazul pe care-l prezentăm azi întrece orice închipuire în materie de abuzuri ale instanţelor de judecată.
Apartamentul nr. 203, dintr-un bloc construit în 1943 şi situat în strada Vasile Conta, din Bucureşti, a fost cumpărat în anul 1996, în baza legii nr 112/ 1995, de familia care locuia aici cu chirie( la cererea acesteia, nu-i vom da numele ). După trei ani, în 1998, noii proprietari au fost chemaţi în judecată pentru anularea contractului. Reclamantul intrase în posesia apartamentului printr-o sentinţă( nr. 999/1995 ) emisă de Judecătoria Sectorului 2, în urma unui proces cu Primăria Capitalei. Deşi parte în proces, Primăria nu s-a prezentat la nici un termen de judecată, nu a trimis nici un act şi nu i-a informat pe chiriaşi despre existenţa acestui litigiu. Până aici, nimic nou. Cam aşa s-au derulat toate procesele în care mafia retrocedărilor şi-a facut de cap, chiar cu sprijinul unor "pioni” aflaţi în Primăria Capitalei.
În decembrie 2002, prin Decizia nr. 2.807, Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a III a Civilă anulează contractul de vânzare- cumpărare, motivînd că foştii chiriaşi nu ar fi depus suficiente diligenţe pentru a afla situaţia juridică a apartamentului, dar ignorând faptul că documentul este semnat şi parafat inclusiv de Oficiul Juridic al vânzătorului. De altfel, în urma mai multor abuzuri, Curtea de la Strassbourg a desfiinţat acest gen de motivare, în câteva dosare similare.
ARHIVELE NU MINT. Pe bună dreptate, foştii chiriaşi au încercat să afle din arhivele oficiale dacă aşa- zişii moştenitori au avut vreo legătură cu apartamentul în cauză. Astfel, rînd pe rînd Biroul de Carte Funciară al Sectorului 2, Arhivele Naţionale- Direcţia Municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia Venituri Buget Local- Serviciul Impunere Persoane au comunicat, în scris, faptul că nu există nici un document care să arate vreo legătură între aşa- zişii proprietari- Mihail şi Paraschiva Berceanu şi imobilul din str. Vasile Conta. Aceste acte, deşi acceptate ca probe la dosar, nu au fost luate în considerare de instanţe, în nicuna dintre hotărîri.
RETROCEDARE FĂRĂ ACTE DE PROPRIETATE. De notat că blocul cu pricina a fost construit în anul 1943 de Casa Corpului Didactic din Bucureşti, pe un teren cumpărat de la familia Paraschiva şi Mihai Berceanu, printr-o "Opţiune chitanţă” din 21 octombrie 1939. Conform acestui document, vînzătorii au primit o sumă de bani, urmând să primească, eventual, şi o anumită suprafaţă locuibilă în viitorul imobil, dar numai după ce vor încheia contracte de construcţie cu societatea antreprenoare. Ceea ce nu s-a mai întîmplat.
Retrocedarea apartamentului către pretinşii moştenitori s-a făcut fără ca aceştia să prezinte un act legal de proprietate. În schimb, instanţa a luat drept "acte de proprietate” nişte surogate, fără nici o putere legală în materie. Astfel, cel mai "elocvent” document a fost o "Convenenţiune” din mai 1943, între Paraschiva şi Mihai Berceanu, pe de-o parte, şi Casa Corpului Didactic, pe de altă parte.
În esenţă, documentul prevede: "Casa de Credit a Corpului Didactic predă d-nei Paraschiva Berceanu, în mod provizoriu, şi fără ca prin aceasta să-şi recunoască vreo obligaţie sau să renunţe la vreunul din drepturile sale, apartamentele nr. 104, 127 , 528, 542 şi 486, situate în imobilul din str. Vasile Conta nr. 7-9”. ( Spre retrocedare au fost cerute însă apartamentele... 203 şi 214!- n. r. ). La articolul următor, se prevede: "Casa de Credit a Corpului Didactic îşi rezervă în mod expres dreptul de a cere pe cale judecătorească d-nei Paraschiva Berceanu să fie obligată la plata diferenţelor de preţ achitate Intreprinderii Betonul Românesc, pentru apartamentele prevăzute mai sus”.
Aşadar, avem de-a face cu o convenţie provizorie între cele două părţi, nicidecum cu un act de proprietate. Mai mult, la final, este scris negru pe alb că "litgiul se va soluţiona numai de Justiţie, în faţa căreia prezenta convenţiune nu va putea fi invocată drept titlu sau probă de nici una dintre părţi”.
Despre cum a evoluat acest litigiu, care dintre părţi a avut câştig de cauză etc, nu mai există la dosar nici un document. Or, instanţa a luat în considerare tocmai acest document "provizoriu” drept o dovadă a dreptului de proprietate al revendicatorilor asupra apartamentelor aflate în discuţie. Apartamentul 203 nici nu apare măcar pe acestă listă! O fi "oarbă” Justiţia, dar nici chiar aşa!...
JUSTIŢIARI SAU BORFAŞI? Pe lângă faptul că cererea de retrocedare conţine afirmaţii nesusţinute de documente, deci, mincinoase, ea este semnată, în fals, de avocatul Daniel Ţintoiu.
Această faptă penală este confirmată de procurori, prin Ordonanţa din 30.03.2005, în Dosarul nr. 707/II- 2/2005: "Cercetările efctuate în prezentul dosar au evidenţiat săvârşirea faptei de fals în înscrisuri sub semnătura privată, de către avocatul Ţintoiu Daniel, prev. de art. 290 C.p., care, la data de 18.02.1994, a introdus la judecătoria Sectorului 2 Bucureşti o cerere de chemare în judecată formulată de Berceanu Radu şi Seceleanu Dan Dumitru ( la ora actuală, decedaţi amândoi ), în calitate de moştenitori ai defunctei Berceanu Paraschiva(...) acţiune care a fost semnată de acesta în locul reclamanţilor, cărora le-a falsificat semnătura. Acest fapt reiese din concluziile raportului de expertiză criminalistică.”
Că, ulterior, avocatul Ţintoiu a scăpat de pedeaspsă, deoarece, între timp, a intervenit "prescripţia specială a răspunderii penale”, ne interesează mai puţin în acest caz. Dar, cum a mai putut lua o instanţă în considerare un act semnat în fals, lucru dovedit, iată prin expertiză şi stabilit printr-o ordonanţă de un procuror? Iată ce spune instanţa Tribunalului Bucureşti- Secţia a -V -a Civilă( Preşedinte Steliana Drăghiţă, Judecător Melania Stanciu, Grefier Mihaela Bicuţ ) în motivarea sentinţei de apel: "În mod eronat a reţinut prima instanţă( cea de fond, care dispusese, logic, anularea cererii, semnată în fals ) că cererea de chemare în judecată din doasarul de fond reprezintă un << înscris>> în sensul avut în vedere de art. 322, pct. 4, din teza a II a Cpr. Civilă, căci aceasta reprezintă un act de procedură”.
Citeşti şi te cruceşti! Adică, după această instanţă, cererea de chemare în judecată, nu este şi un înscris, ci numai un act de procedură!
Dar, staţi să vedeţi, că asta nu e totul. Iată ce precizează în continuare aceeaşi instanţă: "În plus, Tribunalul reţine că cererea de chemare în judecată( semnată în fals – n. r. ) invocată drept <<înscris>> nu îndeplineşte cerinţa de a fi <> în pronunţarea sentinţei”. Aici considerăm că autoritatea supremă- Consliul Superior al Magistraturii- ar fi obligată să intervină, încălcarea procedurii fiind una de natură deontologică.
De notat că acelaşi avocat, la două săptămâni după ce falsifică semnăturile reclamanţilor, depune mărturie ( Dosar notarial nr.1044/ 1994 ) în favoarea unuia dintre reclamanţii pe care-i reprezintă, după care, sfidând legea (Decret nr. 281 şi Legea nr 51/95 ) se întoarce la bară şi apără în continuare cauza respectivă. De-a dreptul strigător la cer!. Ne întrebăm atunci, care mai este rolul activ al instanţei?
ACELAŞI CAZ, DECIZIE CONTRARĂ. Să mai notăm, că pentru celălalt apartament, situat în acelaşi bloc, de pe strada Vasile Conta, revendicat de aceeaşi "moştenitori”, în acelaşi dosar, 1944/ 1994, o altă instanţă a dat o decizie definitivă şi irevocabilă perfect contrară, adică, a respins cererea de retrocedare şi a considerat chiriaşul cumpărător de bună credinţă. Atunci, ne întrebăm: care dintre cele două instanţe a aplicat corect legea? Sau, avem o Justiţie valabilă pentru apartamentul 203 şi o altă Justiţie pentru apartamentul 214?
Dar, calvarul foştilor chiriaşi nu se opreşte aici. Pe rolul instanţei de fond a fost deschis un nou proces, de această dată de evacuare. Nu ne mai miră faptul că instanţa a dat cîştig de cauză reclamanţilor, deşi există pe rol judecarea cererii de revizuire a dosarului. Aceeaşi lege, justiţie diferită.
CEDO- ultima redută
În momentul de faţă, acest dosar, cu nr. 63/3/2007, se află la Curtea de Apel, pentru revizuire, fiind în stadiu de recurs. Dar el a ajuns şi la CEDO, şi nu la iniţiativa foştilor chiriaşi ci a pretinşilor moştenitori, care se plâng că autorităţile române nu le permit să intre în posesia apartamentului. În aceste condiţii, foştii chiriaşi au trimis şi ei la CEDO o informare, în care prezintă şi abuzurile săvârşite pe parcursul proceselor, inclusiv cele privind falsificarea semnăturilor, depoziţia de martor la notariat a avocatului etc. Ca urmare, CEDO a decis suspendarea dosarului, până la rezolvarea lui definitivă în România şi clarificarea aspectelor penale vizând actele falsificate şi celelalte nereguli.
În atenţia CSM
Abuzurile săvârşite în acest dosar, multe la număr, unele strigătoare la cer, au fost fie constatate de procurori, în urma unor expertize de specialitate, dar abia după ce ele au fost prescrise, fie ignorate de instanţele de judecată, care au acceptat să judece în continuare o cerere falsificată chiar de avocatul aşa zişilor moştenitori. Avocat care, aşa cum s-a văzut, în dispreţul legii, depune mărturie la notariat, în favoarea părţii pe care o apără în proces. Ce are de spus Consiliul Superior al Magistraturii, în faţa acestor încălcări flagrante ale legii şi ale normelor de procedură, tocmai de către cei chemaţi să aplice legea sau să garanteze aplicarea ei, adică, de judecători, procurori şi avocaţi?
Revista 22 - 1 decembrie 2006, articol de Gheorghe Schwartz
Restituirile. Noua mafie
Traditia
Un scriitor rus, pe numele sau Nicolai Vasilievici Gogol, povesteste despre comertul cu "suflete moarte". O afacere extrem de profitabila.

In Romania, "tara aflata, in istoria ei, la rascruce de imperii", motiv pentru care bastinasii au trebuit sa invete sa se descurce in orice conditii, nenorocirile sunt intotdeauna cumplit resimtite de catre majoritate si aduc mari beneficii unei minoritati de smecheri. Daca peste tot in lume exista mari profitori de razboi, la noi aceasta categorie a ajuns un apanaj al raptului de stat . (in timp de pace, profitorii de razboi devin profitori de pe urma calamitatilor.)
Istorie
In timpurile stravechi ale imparatilor bizantini, la sfarsitul primului mileniu crestin, stratiotii, taranii care stapaneau pamant cu conditia sa satisfaca serviciul militar, loviti de secete prelungi, pentru a face rost de un minim de mancare, au fost obligati sa-si dea ogoarele pe mai nimic dynatilor, adica mosierilor de atunci. Sute de mii de oameni liberi s-au ruinat, iar cateva mii, profitand in mod nerusinat de calamitati, s-au imbogatit. Un lung sir de basilei a incercat sa-i repuna pe saraciti in drepturi, deoarece dintre stratioti isi adunau ostile. S-au dat nenumarate novelle (legi), s-au purtat procese care au durat mai multe generatii. Doar camarilele succesive, precum si arbitrariul au dus la reconstituirea vechii situatii in cazul a foarte putini escrocati. Pentru o mare parte a taranimii bizantine, lupta in diferitele instante pentru redobandirea pamanturilor stramosesti s-a transformat intr-un adevarat mod de viata. Doar anii, deceniile, secolele au stins aceasta lupta.
In Romania moderna, nu calamitatile au dus la furtul averilor, ci un sir succesiv de legi nedrepte. Exista persoane carora, in mai putin de un secol, le-au fost de patru ori confiscate bunurile. Dupa primul razboi mondial, veteranii de razboi au fost improprietariti cu cate un hectar de padure. De unde s-a luat padurea? De la latifundiari. Dar nu de la toti, ci doar de la unii, mai ales de la alogeni. O mare parte dintre aceste hectare au fost recastigate in instanta. Societatea corupta interbelica a fost, totusi, cel putin in acest caz, mai corecta decat justitia actuala. in 1940, regimul antonescian - adica al unuia dintre "Marii Romani" - a confiscat proprietatile evreiesti. Evreii care au supravietuit s-au vazut reimproprietariti la sfarsitul lui 1944. Chiar si in vreme de razboi, retrocedarile s-au facut operativ. Comunistii au confiscat pentru a treia oara pamanturile. Spre deosebire de fascisti, comunistii nu au luat numai de la unii, ci de la toti. Pe langa bunuri, regimul de democratie populara a talharit si trupurile multora. Si sufletele. Dupa 1989, legile retrocedarii au fost parca smulse cu clestele din inima si mintea unor conducatori obisnuiti cu sloganul "bunurile intregului popor", adica ale nimanui, adica aflandu-se intr-o curte fara gard si inconjurate de haite de lupi. Prevederile acestor legi au fost tot mai generoase pe masura ce populistii au ajuns miliardari si au inceput sa perceapa valoarea proprietatii private - chit ca acela care o obtine prin smecherie, si nu prin truda cinstita tot nu o poate aprecia drept legitima.
Multa vreme am crezut ca taraganarea retrocedarilor reale nu reprezinta decat tot o diversiune: sute de mii de oameni sa fie plimbati prin tribunale, sa-si cheltuiasca energia acolo si sa nu aiba disponibilitate pentru celelalte multe nereguli din viata care li se ofera. M-am inselat amarnic: in realitate, hienele si-au dat seama ca din legile acelea se pot alege cu imense halci provenind din fostele averi jefuite de regimurile anterioare.

Un alt rol important in acceptarea ideii de retrocedare l-a constituit integrarea in structurile europene. Cum, punandu-se vina pe FMI, pe cerintele NATO si pe cele ale UE, s-au putut lua orice masuri, oricat de aberante, aceleasi alibiuri carpite au facut parte si din aplicarea legilor retrocedarilor.
Profitori de razboi, profitori de calamitati
Marile averi de dupa 1989 s-au realizat prin procedeele capitalismului salbatic. Din 100 de escroci, o mare parte este condamnata de justitie, cativa scapa, unii prospera. Selectia este aleatorie. La noi si capitalismul salbatic e de tip original. Fata de situatia clasica, in Romania marile averi s-au facut pe baza unor relatii predecembriste, in care tehnocrati si/sau oameni cu relatii in structurile serviciilor secrete, avand primii acces la informatii si bucurandu-se de conexiunile necesare, au modelat intreaga legislatie dupa interesele lor. Cu vremea, multi dintre ei s-au retras din prim-planul vietii publice, lasandu-si agenti de influenta in posturile de decizie.
Dupa ce au acaparat bogatiile ramase in urma dictaturii, dupa ce au obtinut profituri uriase din comisioane, aceleasi structuri au stiut sa profite de pe urma oricarei calamitati naturale. Intens si lacrimogen mediatizate, repetatele inundatii au fost scena electorala a multor politicieni, dar, in primul rand, prilej gras de afacere. Imensele fonduri cheltuite nu se regasesc in locuinte pentru sinistratii ramasi tot sub cerul liber si nici in indiguirile care ar limita alte asemenea surse de venituri. La fel se intampla si cu mostenirea dezastruoasa a infrastructurii, unde fiecare centimetru de sosea este turnat de zece ori, in asa fel incat sa fie imperios necesara si cea de a unsprezecea carpire. La fel se intampla si cu coniventa tacita a tuturor factorilor de decizie in legatura cu facturile aberante pentru intretinere, care reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor majoritatii cetatenilor. Singura "masura sociala" o reprezinta ajutoarele pentru cei cu venituri foarte mici, adica suportarea de catre stat, adica de catre restul populatiei, a acestei uriase escrocherii. La fel se intampla si cu dezastrul din sistemul sanitar, in ciuda procentelor foarte mari pe care angajatul si angajatorul le varsa in fondurile respective.

Dar cea mai grasa sursa de castig pentru aceiasi au reprezentat-o si o reprezinta retrocedarile. La insistentele internationale, s-a raspuns cu cifre tot mai triumfaliste in legatura cu stadiul restituirilor. De cativa ani se vehiculeaza oficial uriasa minciuna dupa care 98% dintre proprietati ar fi fost redate stapanilor lor legitimi. Numai ca acei 2% ramasi constituie o parte imensa, posibil chiar mai mare decat cele 98%, in legatura cu care exista grija sa nu avem nici o posibilitate s-o putem afla.
Tradarea doctrinara
1. Tradarea liberala : liberalismul se autodenumeste drept garantul proprietatii. Motiv pentru care nu agreeaza marile seisme sociale care, de regula, schimba in mod coercitiv structurile de posesie. Liberalii romani de dupa 1989 n-au facut mai nimic pentru reparatiile exproprierilor salbatice din urma cu peste 40 de ani. Multi dintre liderii liberali de astazi au ocupat functii decizionale atat in Legislativ, cat si justitie, insa nu au grabit nici cu o zi adoptarea legislatiei si nici mersul proceselor. Miile de dosare au batut pasul pe loc si in perioada cat liberalii au fost intr-o opozitie surdomuta (in acest domeniu) si cat s-au aflat si se mai afla la putere. Marile proprietati au fost restituite pe spranceana in folosul unor subiecti cu ampla influenta politica, mai ales in strainatate. De la improprietarirea abuziva a unor persoane cu totul neindreptatite, s-a ajuns ca fostilor "proprietari de rand" sa li se spuna senin ca terenurile lor… nu mai exista, ca pamantul lor s-a mutat pe Luna, padurile in alte galaxii, iar cladirile pur si simplu s-au evaporat.
2. Tradarea social-democrata si tradarea democrata : alternativele reparatorii pentru cei ce s-au aflat vinovati fara vina in situatia de a fi scosi in strada au fost inghitite de aceeasi caracatita. Masurile reale de protectie sunt ca si inexistente. De la grija pur electorala pentru chiriasi, aceleasi hiene au trecut la masuri de o duritate extrema, nascand noi falii de oameni disperati. Legea 112 a devenit o ruleta ruseasca: oricand poate aparea cineva, sprijinit de caracatita - sau chiar inventat de ea - si sa te arunce in strada in urma unor procese care sfideaza termenii de notificare si toate normele in vigoare. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor contempla cum legile si hotararile de guvern sunt siluite sistematic de catre cei care - de data asta - reusesc sa miste intr-un ritm ametitor o justitie facand parte din joc.
Un sistem pe cat de birocratic, pe atat de intentionat ineficient, i-a facut pe multi oameni sa-si transforme viata in lupta cu comisiile instituite, sa-si piarda anii prin tribunale, sa mai plateasca smecherilor si statului rapace si ceea ce le-a ramas, sa renunte. Altii, mai tenace, au inceput sa castige procesele la curtile de judecata europene, obligand statul sa cheltuiasca infinit mai mult decat daca lucrurile ar fi urmat calea fireasca. Numai ca, asa cum am spus, statul - adica tot noi - plateste acele abuzuri, si nu profitorii, care si-au burdusit buzunarele, vilele si camarile cu averile jefuite.
O noua mafie
Mafia restituirilor s-a nascut din vechea increngatura a acelorasi grupuri de interese. Initial, s-a ocupat de retrocedari prin metodele clasice ale spagii. in mai fiecare judet exista cativa "experti" carora trebuie sa le dai cota din ceea ce ti se cuvine. Altfel, ti se spune, mai direct ori mai voalat, ca n-ai decat sa te lupti cu morile de vant tu si toti urmasii tai. Procesele au adus si ele castiguri imense pentru unii avocati specializati si pentru acolitii lor. Exista astazi mii de aparatori ai dreptatii cu sute de apartamente, pe baza cutumei dupa care pentru o cladire revendicata in instanta, avocatul primeste un numar de apartamente. Altfel, proprietarul nu se alege cu nimic. Si decat cu nimic… Caracatita extrem de bine pusa la punct a facut ca sistemul sa functioneze perfect.

Cand prada a parut ca se imputineaza, s-a nascut noua mafie. Cum o mare parte din ceea ce era de furat s-a furat, s-au ivit juristi specializati in fabricarea unor genealogii false, pe care tot ei le certifica drept valide, si in numele carora revendica nu numai ce a mai ramas, ci si ce a fost deja impartit. Nu conteaza nici faptul ca legea prevedea o data limita pentru depunerea notificarilor, nu conteaza nici ca actele doveditoare sunt pline de falsuri, se inventeaza termeni noi, se inventeaza proceduri noi, sunt innebuniti alti oameni nevinovati. Subiectul este extrem de sensibil, presa este prudenta: inca nu este clar pana la ce nivel a crescut si pana la ce nivel va mai creste aceasta noua caracatita a imbogatirii frauduloase cu suflete moarte. (in paranteza fie spus, chiar nou de tot nu este fenomenul, doar ca acum el prinde contururile unei asocieri pentru crima organizata. in Arad se vorbeste ca au aparut, deja cu ani in urma, falsi mostenitori repede "despagubiti" in bani. Si cum au aparut, asa au si disparut.)
Actorii : o structura extrem de bine pusa la punct, cuprinzand avocati, notari, administratie, primari, prefecti, parlamentari, nenumarati impostori veniti la legile retrocedarii fara nici un drept si posedand astazi mii de hectare de pamant, zeci de apartamente si terenuri, incat cei 2% dintre amanatii abuziv bineinteles ca n-au decat sa se bata intre ei sau sa-si petreaca restul vietii pe holurile tribunalelor. Cei 2% - nu exista interes a se urmari cu adevarat cati sunt - sunt asteptati sa moara, asemenea stratiotilor din celalalt Bizant.
Planul (ca orice escrocherie de mare succes, este foarte simplu): se cauta - de preferabil peste hotare - nume care sa coincida cu cel al unei anumite persoane disparute dintre cele ce ar fi putut avea dreptul la o retrocedare mai acatarii. Dupa cum se stie, marii proprietari sau au reusit sa emigreze, sau au fost terminati de catre regimul comunist. Dar chiar si cei ce au murit prin inchisori puteau sa fi avut ceva rude prin strainatati. Drept urmare, se plastografiaza actele notariale pentru persoane fictive care, prin "reprezentantii" lor, deschid actiunile in instanta. De restul se ocupa caracatita. Nu dau cazuri concrete, desi dispun de o multime, pentru ca nu vreau ca acest material sa fie considerat partizan. Presa a fost cea care - extrem de timida si preocupata sa nu se atinga prea tare de noua mafie - a dat ea exemplele. (De pilda, la Bucuresti, situatia unei cladiri de pe bulevardul Lascar Catargiu, unde termenul de notificare a fost de mult depasit, proprietarul sta ascuns in ceata, iar justitia s-a grabit sa accepte o cerere cu termen caduc. Or, tot in Capitala, case la care instantele au dat solutii definitive si irevocabile, in sensul ca s-au retrocedat in natura doar apartamentele nevandute, iar pentru cele cumparate de chiriasi prin Legea 112, in conditiile in care notificarea a venit mai tarziu, sa fie acordate despagubiri sub forma de bani sau de actiuni la Fondul Proprietatea. Si totusi, aceleasi instante accepta noi procese pentru restituirea si a apartamentelor achizitionate cu buna credinta. De pilda, un imobil de pe strada Kogalniceanu. Ori situatia de la Poganesti, judetul Timis, unde o proprietate funciara nu se restituie, fiind exploatata tocmai de cei ce ar trebui s-o dea adevaratului proprietar.)
Procedeele : Nu exista nici o lege care sa nu poata fi siluita de aceasta noua mafie. in Romania, la aproape 17 ani de la schimbarea regimului, o foarte mare parte dintre adevaratii mostenitori (cifra de 2% puteti s-o uitati!) sunt dusi si azi de la Ana la Caiafa, primariile si societatile responsabile refuza sa se implice in favoarea celor ce vor fi ab initio dati afara din case, marii escroci s-au imbogatit iremediabil pe seama lor, iar noua haita se afla in plin atac. Comisiile judetene, preocupate de rapoarte si statistici false, lucreaza dupa modelul instantelor, amanand la nesfarsit dosarele, pierzand dovezi si cerand altele noi. Apoi altele noi. Apoi altele noi. Dezvaluirile din presa sunt contemplate cu hohote de ras. Putini romani au bani pentru procese la curtile europene. Asa ca exista proprietari de mana intai si proprietari de mana a doua. Chiriasi de mana intai si chiriasi de mana a doua. intre timp, terenurile si casele pot fi recuperate, cu conditia sa fie vandute pe nimic unor bande de profitori straini: se fac acte notariale pe proprietati revendicate, dar nerecuperate. Caracatita are garantii ca pe acel drum orice se poate obtine repede si fara birocratia obisnuita. "Sufletele moarte" au devenit obiectul unui comert care a desproprietarit o mare parte din Romania. Caracatita a penetrat granitele.
Nu am auzit ca DNA sa se ocupe de asemenea "fleacuri". Negotul cu "suflete moarte", in dispretul proprietatii, face in aceeasi masura victime, atat printre jefuitii abuziv, cat si printre fostii chiriasi.
La 1 ianuarie 2007 vom fi membri cu drepturi egale in Uniunea Europeana.
COMENTARII la articolul "Protecție specială" pentru chiriașii deveniți proprietari pe baza Legii 112/1995, publicat în ziarul Gândul, 29 aprilie 2008. În ciuda ghilimelelor prin care autorul articolului a dorit să sugereze că modificările Legii 10 aprobate recent de Comisia Juridica a Camerei Deputaților vor oferi chiriașilor deveniți proprietari beneficii la care nu ar avea dreptul ("protecție specială" cum nici n-au visat"), comentarii pertinente postate la acest articol arată că e un pariu riscant să subestimezi, ori chiar să desconsideri, inteligența cititorilor, și că obiectivitatea și verticalitatea nu ar trebui să fie favoruri oferite de jurnaliști, ci obligații profesionale. Asta pentru a nu mai vorbi despre conștiință...

Postat de Traian la 28.04.2008 22:42 - E un lucru bun modicarea acestei legi. Statul român și cei din fruntea lui de la vremea respectivă sunt vinovați de naționalizare și nu chiriașii care peste 40 de ani au cumpărat un apartament dintr-o fostă casă naționalizată pentru că acolo i-a prins revoluția (pe marea lor majoritate). Să nu uităm pe zecile de mii de români care la începutul anilor 90 au devenit proprietari de apartamente nou construite pe sume modice. În cazul lor de ce nu s-a sesizat nimeni la preț? Pe foștii proprietari să-i despăgubească statul la valoarea de piață și să nu mai nenorocească destinele a zeci de mii de oameni care stau cu frica că vor fi dați afară din casă de mafiile imobiliare și nu au unde să se ducă! Acum vorbesc foarte detașați de această problemă mulți din cei care au primit pe nimic apartamente construite în epoca de aur.

Postat de pt. adi la 28.04.2008 22:52 - Cine a avut case de revendicat de-adevăratelea, a făcut acest lucru în cinci-șase-zece ani după revoluție. Cine crede că restituirile făcute acum, după aproape douăzeci de ani de la revoluție, pentru proprietari din Brazilia sau Canada, pe care nu-i vede nimeni, pe procuri date unor avocați veroși, care sunt mâna în mână cu cei de la Primăria Capitalei și cu o mână de judecători corupți, mereu aceiași, nu are decât să bată apa în piuă. Hoției cu case i se spune acum "retrocedarea proprietăților". S-au retrocedat case confiscate sub Carol al II-lea sau Antonescu, deși legea se referea doar la regimul comunist. S-au restituit case luate înainte de război, prin hotărâre judecatorească. Câte și mai câte! iar talibanii din pd-l vorbesc de dreptate! Așa dreptate să fie la ei!

Postat de bulgaroctonul la 29.04.2008 00:59 - Mi se pare foarte normală o astfel de lege. Nicio țară fostă comunistă nu a permis aruncarea în stradă a unor oameni care nu sunt vinovați de instalarea regimului comunist, iar foștii proprietari au fost despăgubiți. @danuta, ești proastă de mori. Bunicilor mei li s-a interzis religia (greco-catolică), iar celorlalți li s-a confiscat pământul și animalele. Ambii bunici au avut de suferit de pe urma securității. Ți se pare normal ca eu și sora mea să trăim cu spaima că vom fi aruncați în stradă din casa unde ne-am născut și am crescut? care casă e un amărât de apartament cu 2 camere. Nu ne permitem achiziționarea unui apartament la prețurile actuale. Desigur, conform gândirii tale înguste, am fost niște privilegiați. Îți doresc să ajungi să trăiești cu spaima că vei fi dată afară din casă.

Postat de Diana la 29.04.2008 08:25 - Poate că așa vor fi potolite și hoardele hămesite de revendicaci impostori. Corect a spus cineva mai sus, ai casă de revendicat, o faci după apariția legii, nu după 20 de ani. În România se revendică și cu acte de la 1800. Sunt mii de cazuri în care aceeași familie, cu același act, revendică de câte 4-5 ori. De ce credeți voi că s-a scos baza de date din PMB, de exemplu?! De ce credeți voi că nu s-a publicat, oficial, niciodată lista cu celebrul decret 50?! Cum poți în 2005 să mergi la notariat și în baza a două declarații de martori în vârstă de 70 de ani să devii "rudă de sânge" cu unul mort la 1900?!?!... Hai să fim cerebrali totusi, cei care au acte au revendicat imediat după 1989. Acum sunt numai escroci ordinari care revendică. Romania nu mai are păduri, nu mai are parcuri, în schimb are legi permisive care îi favorizează pe acești r----i care revendică cu acte false. În 1989 nu am strigat decât "moarte dictatorului" nu că vrem casele înapoi. Exploatatorii de locuințe au apărut iarăși, aceștia merită împușcați de data aceasta nu doar expropriați și băgați la beciuri. Când plătești 450 de euro chirie așa gândești.

Postat de carusssy georgeta la 29.04.2008 11:07 - Proiectul de lege este foarte bun, când acest proiect de lege va fi votat în Camera Deputaților trebuie să fim prezenți în sală. Amendamentele acestui proiect sunt benefice pentru ambele părți. Nu suntem noi vinovați pentru nedreptățile făcute de regimul comunist, proprietarii care nu au obținut casele în timp util conform legilor în vigoare nu au avut acte în regulă, vrând să înșele organele statului. Trebuia ca cineva să ne facă și nouă dreptate. Noi suntem proprietari de bună credință, cumpărând casele în baza unor legi în conformitate cu Constituția Romaniei.

382 comments:

1 – 200 of 382   Newer›   Newest»
Dinu Harjeu said...

Ma alatur voua

Sebastian said...

Incurajatoare initiativa vostra! Mult succes

redhat said...

Trebuie facut ceva cat mai urgent. S-a ajuns in situatia in care o casa cumparata in 1992 este notificata la primarie (pentru revendicare) de catre nu se stie cine astfel incat ea nu poate fi vanduta mai departe de actualul proprietar. Un alt exemplu: in 1982 fostii propietari emigreaza in Germania fiind despagubiti de catre statul roman. In anul 2007 vin si isi revendica casa iar actualul proprietar care a cumparat-o de la stat si care a facut investitii masive in repararea ei (casa din 1880) va fi probabil evacuat fara mila. ACESTEA SUNT URMARILE CONDUCERII BASESCU. SUNTEM PROSTI CA NU IESIM CAT MAI REPEDE IN STRADA!!!

redhat said...

Sper ca ne vom trezi si vom lupta cu indarjire astfel incat sa evitam o a doua nationalizare. ROMANI SA NU LASAM PE ALTII SA NE REZOLVE PROBLEMELE!!! TREBUIE SA NE MISCAM CAT MAI REPEDE SI SA NE OPUNEM ACESTOR ACTIUNI PERFIDE, INUMANE SI IRESPONSABILE!!!

P.S. d-le Cristoiu sper ca ne veti ajuta asa cum ati facut-o in aceasta seara si poate chiar mai mult. Poate chiar dl. Adrian Nastase sa preia aceasta initiativa.

Gothic said...

Situatia in care ne aflam demonstreaza faptul ca nu traim in democratie, adevarul si libertatea sunt notiuni teoretice, cel mai des utilizate ca "praf in ochi" - ne traim istoria si impactul aferent.
Primul dusman este cel pe care il platim - statul (cu "s" mic) Roman alcatuit din "boierimea" imbogatita peste noapte, si prea putin fac exceptie - Romania inca nu s-a trezit din frustrarea comunistului pofticios, ba mai rau, a prins gustul lacomiei ! Si totusi roata se invarteste...e doar o chestiune de timp.

stu said...

Cum putem si noi cei evacuati sa primim despagubiri la valoarea pietii? Am fost pacaliti de catre stat (asa cum bine spune si Dl. Cristoiu) in sensul ca am cumparat fara sa stim la acea data un apartament care se pare ca avea probleme ... (din moment ce in prezent am o problema). In baza caror legi sau cum s-ar putea incerca prin justitie sa obligam statul sa ne dea o locuinta (sau valoarea in bani) drept despagubire?

ion opris said...

Ma alatur voua. Sa ne organizam!
Cum pot fi numiti acei judecatori care judeca prin compararea de titluri si, mai mult, admit actiunea in conditiile in care Procurorul General a declarat recurs in interesul legii (in speta) la data de 4 octombrie 2007?
De ce Inalta Curte nu a judecat acest recurs la 10.12.2997?
Ion Opris

geta said...

Desi am avut procese de revendicare in baza legii 112 si in baza legii10 pe care le-am cistigat prin hotariri definitive si irevocabile, am pierdut prin comparare de titluri si urmeaza sa fim evacuati. Titlul pe care ni l-a opus este un p.v.de carte funciara de punere in posesie pe baza decretului 151/1938 uzucapioni.Suntem in aceasta situatie 3 familii din strada Maria Rosetti nr.33

Gothic said...

pentru redhat: http://nastase.wordpress.com/
poti sa postezi acolo ceva apropo de ce spuneai, sa-i atragem atentia dl-ui Nastase, dar oricum toate mesajele astea nu-si regasesc greutatea decat prin inscrierea celor interesati in asociatie...care nu stiu daca exista deja...sper ca fondatorii blogului sa intre in contact cu noi zilele astea dupa ce se umple pagina...ca sa ne putem organiza cumva

alina nediu said...

Cunosc foarte bine legislatia in vigoare fiind implicata intr-un proces de retrocedare. Justitia nu aplica corect legea. Noi am cumparat apartamentele in care stam de peste 40 de ani in 1996 in baza Legii 112, care daduse un termen de gratie pentru a fi revendicate. Nefiind revendicate noi le-am cumparat si suntem cumparatori de buna credinta.
A aparut legea 10/2001, care este singura lege in baza careia, cei ce cred ca sunt indreptatiti, pot cere spre retrocedare casele nationalizate, adresansdu-se primariilor din zona in care se afla imobilul cerut. Imobilele nationalizate nu se cer prin dreptul civil, nu prin instante. Comisiile de analizare a cererilor de retrocedare (cererile au avut un termen limita spre a fi depuse la primarii) au dat un verdict. De exemplu proprietarul vechi nu are toate documentele prin care sa poata cere aceasta proprietate. Cine era nemultmit dintre acesti asa zisi vechi proprietari se pot adresa justitiei.
Si scrie in legea 10 ca Justitia nu va judeca aceste cereri in baza codului civil , ci are obligatia doar sa verifice daca Primariile au aplicat corect legea 10. Situatia este reglemantata, dar instantele de judecata nu tin cont de acest lucru. Acolo scrie clar ca daca apartamentele au fost vandute conform legii 112 ele nu mai pot fi retrocedate in natura ci prin despagubire. Dar numai daca cei ce au cerut prin legea 10 retrocedarea au la dosar toate actele necesare si pot dovedi ca au fost proprietari inainte de nationalizare. Din pacate justitia le-a permis sa aduca acte dupa termenul final de depunere a actelor la primarii si din pacate s-au creat adevarate mafii imobiliare care mana in mana cu notari din strainatate fac acte false si Justitia le ia in considerare.
Domnule Cristoiu aceasta situatie este demna de a fi larg dezbatuta de Dumneavoastra jurnalistii, vorbiti cu noi, cei care am cumparat prin legea 112 si aflati adevaruri cutremuratoare, asta este tema de Sinteza zilei la Gadea.
Nu se poate sa ne lasam in continuare calcati in picioare de o justitie corupta, care le da castig de cauza acestor mafii imobiliare, care cer in baza legii 10 si in numele unor persoane decedate, care sunt plecate din tara din 1945.
Este strigator la cer. Trebuie sa ne unim si sa luptam pentru dreptul nostru. Noi am cumparat de la statul roman prin legea 112 , suntem proprietari de drept, si proprietatea noastra trebuie sa fie sfanta.
Domnule Cristoiu intrati cu noi in dialog.

ion opris said...

La 04.10.2007, Procurorul General a indrodus recurs in interesul legii, pentru ca actiunile in revendicare a imobilelor la care se refera Legea 10/2001 sa nu mai poata fi intemeiate pe disp. dreptului comun (art.480 si 481 din Codul civil). Cu circa sase saptamani in urma, dl.deputat Aurelian Pavelescu a afirmat,
intr-o emisiune tv, ca procersele aflate pe rolul instantelor de judecata, care urmeaza a fi judecate dupa data de 4.10.2007 si pana la data solutionarii recursului in in teresul legii, sunt intr-o situatie diferita de procesele (pe speta) judecate inainte de 4.10.2007. Il rog pe dl. deputat sa precizeze si sa argumenteze, care este aceasta situatie diferita a proceselor la care s-a referit. Considerati ca este intemeiata amanrea judecaarii recursului in intreresul legii, de catre I.C.C.J. de la 10.12.2007 (pentru 7.04.2008)?
Ion Opris

goia said...

Buna,
Sunt interesat sa particip la crearea
cat mai repede a unei asociatii care sa-i cuprinda pe toti cei care sunt afectati de aceasta tentativa de noua nationalizare.
Cred ca ar trebui sa profitam de faptul ca este an electoral.
Daca gasim pe cineva care sa faca un proiect de lege in favoarea noastra si apoi facem suficient scandal...eu zic ca ne iese.
contact tel:0723564795
Goia Daniel-Timisoara

dumitriu said...

Am urmarit emisiunea ZigZag din data de 2 martie 2008, foarte interesanta. Suntem multi in aceasta situatie, este un nou far-west cu noi pe post de amerindieni, ne masacreaza aceste afaceri imobiliare.
Sunt interesata sa ma inscriu intr-o astfel de asociatie, numele meu este Dumitriu Anca, din str. Cobalcescu, sector 1, nr. telefon 0721397848.

stu said...

Sunt intru-totul de acord cu infiintarea unei asociatii care sa ne poata reprezenta mai bine pe toti indiferent de situatia particulara in care ne aflam fiecare. Cu cat ne unim mai multi si devenim mai galagiosi, cu atat o sa fim un subiect electroral foarte bun si din toata treaba asta poate ca intr-un final o sa se faca si dreptate in Romania.

Mariana said...

Buna ziua,
Este cea mai buna veste pe care am primit-o in ultimul timp in legatura cu cosmarul pe care-l traieste familia mea raminind fara casa dupa legile din tara noastra.
Imi doresc din suflet sa fac parte din asociatia pe care dumneavoastra doriti s-o infiintati. Trebuie sa luam legatura. Trebuie sa fim uniti in necazul care-l avem.
Nu este posibil sa fie luate cu japca, casele nationalizate, retrocedate unor persoane mai mult sau mai putin fosti proprietari, de care s-au ocupat mandatarii.
De aproape 4 ani traim un adevarat cosmar. Mai ales ca nu ni s-a dat nici o sansa sa ne aparam.
Am ajuns aproape de pensie cu copii si nepoti stind in 2 camere si un hol, si sanse ca in viitor sa putem contracta o casa prin credit este aproape de neimaginat.
Suntem in pragul evacuarii (nu stiu daca pina faceti ceva cu asociatia nu vom fi in strada efectiv).
Suntem o familie de tipografi, din tata in fiu si am avut sansa sa locuim in Dorobanti intr-un imobil de doua apart., din care unul al nostru. Apartament care a fost o locuinta de serviciu, data parintilor locuind aici, de 60 de ani. Am fost pe rand chirias si proprietar. In 1996 am depus cerere pentru cumpararea apartamentului, care ni s-a aprobat, nefiind in litigiu, de buna credinta. Dupa 7 ani ne-am trezit citati in instanta pentru ca cineva revendica apartamentul. Si uite asa din proces in proces, am ajuns in 2008 sa fim dati afara fara nici o sansa sa avem posibilitatea de a cumpara o alta, si fara nici un fel de despagubiri, ba mai mult ne-au scos ca am cumparat casa si de rea credinta. La proces primaria a fost "lipsa", in ceea ce priveste, mai ales ca ei sunt de vina ca au aprobat cumpararea. Deci, ei sa plateasca nu noi. Primaria nu face nimic decat dupa alegeri. Dar pe cine sa alegem? Tot pe cei care au fost si nu le-a pasat de problemele oamenilor? Pe altii care promit ca vor face? Dar noi ce facem pana cand ei se mai gandesc. Ca s-au imbogatit tot pe spinarea noastra.
Este mai rau ca inainte de nationalizare. Actualei coduceri nu-i pasa ca ia de la saraci sa dea tot la bogati.
Este incredibil ca un act de Vinzare-Cumparare de o pagina veche din 1949 de ani, care este si pe alt nume decat al proprietarului sa fie mai tare ca un contract de vanzare-cumparare, incheitat cu Statul Roman in zilele noastre, de buna credinta,dupa legile pe care el le-a dat. Noi suntem proprietarii de drept. Am cumparat apart. in urma cu 10 ani.
Imi pun mari sperante in ceea ce vreti sa intreprindeti.
Poate ca asta este o sansa.
Mult succes, si am sa fac parte din asociatie. Trebuie sa va contactez.

P.S. Domnule Cristoiu, sunteti un OM in adevaratul sens al cuvantului, si va stimez foarte mult pentru ce ati facut inainte si ce incercati sa faceti in demersul nostru. Pentru ca va implicati, va rugam, AJUTATI-NE! ESTE UN STRIGAT DE DISPERARE. AJUTATI-NE!
TREBUIE SA VADA CINEVA DOSARUL CU CATE ACTE "FACUTE" A FOST COMPLETAT!
Cu simpatie.
Mariana K. si familia ei.

goia said...

Daca printr-e cei care sunt in aceasta situatie sunt avocati sau au pregatirea necesara pentru a ne putea
ajuta sa ne organizam sa infiintam ASOCIATIA in cel mai scurt timp ,moduri legale in care ne putem face auziti...etc.
Timpitii astia de la conducere uita ca pe liga statutul de sclav in romania noi suntem in acest moment cetateni europeni cu drepuri de care nici noi dar nici ei nu au habar.
Trebuie doar sa ne dam seama ce trebuie sa cerem,cum si unde.
Nu e posibil ca o lege lipsita de cel mai elementar bun simt sa fie acceptata ca atare mai ales ca se stie foarte bine la nivel european ca justitia in romania e oarba, surda si folosita ca instrument politic.

stoica said...

Sutem mai multe familii. Ne alaturam. Rog contactare urgent daca se poate - 0726308218

rodia said...

Studiati Ordonanta nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii (actualizata pana la data de 28.07.2005) pentru a vedea care sunt pasii de urmat ca sa ne constituim intr-o asociatie. Avem nevoie de un jurist dedicat cauzei, de multa rabdare si perseverenta. Cred ca, pentru inceput, cel mai mult timp ne ia organizarea si inregistrarea ca asociatie.

alina nediu said...

Buna ziua tuturor,
Pana sa ne constituim ca asociatie cred ca trebuie sa sensibilizam mass-media si sa le facem cunoscuta problematica noastra. Sa scriem diversilor jurnalisti si oameni de televiziune cu coloana vertebrala dreapta si corecti si cinstiti, ca Victor Ciutacu de exemplu si Ion Cristoiu si Mihai Gadea si lui Mircea Badea. Majoritatea jurnalistilor grei nu stiu cu ce peroblema ne confruntam noi, ei nu stiu ca noi suntem cumparatori de drept , ne confunda cu chiriasii care au mai avut 5 ani de stat in chirie, ei nu stiu ca noi avem aceleasi drepturi ca orice proprietar din UE.
Trebuie sa scriem si Domnului Cristoiu si Domnului Mihai Gadea sa trateze acest subiect la Sinteza Zilei.
Sunt dispusa sa ofer date despre cazul nostru si materiale doveditoare a falsurilor si a traficului de influenta comise.
Ar trebui sa reusim sa facem o campanie media.
Azi in EVZ este urmatorul articol
http://evz.ro/articole/detalii-articol/794173/Cum-lucreaza-mafia-retrocedarilor/
Incercati sa scrieti cat mai multe comentarii acolo.
Nu e permis sa lasam aceasta mafie imobiliara sa ne distruga vietile. Noi din 1996 am cumparat apartamentele si din 2002 ne judecam, suntem cu nervii la pamant, am ajuns a 2-a oara la Inalta Curte de Casatie si Justitie si murim cu dreptatea in brate.
Suntem proprietari si trebuie sa fim aparati de statul roman, care ne-a vamdut apartamentele. Prin constitutie si proprietatea noastra este intangibila si sfanta.
Trebuie sa facem ceva.
Suntem 10 familii de pensionari in varsta in joc in Timisoara in cazul descris de mine.
Sa scriem si la presedintie si la guvern, pentru ca nu se tine cont ca noi am cumparat de la stat in 1996 si legea 10 este din 2001 si ca ea a avut un tremen limita pentru depunerea actelor si a contestatiilor si ca justitia trebuia doar sa verifice dosarele celor ce revendica numai din punctul de vedere al legii 10 nu dupa codul civil. Daca se tinea cont doar de codul civil nu avea rost sa se faca legea 10.

ceciliac said...

Trebuie sa trecem la fapte. Sa ne intalnim cat mai repede si sa formam Comitetul de Initiativa. Ar fi bine sa existam pana la termenul din aprile de la Inalta Curte. Trebuie sa punem presiune.Sa aratam ca existam...in calitate de oameni normali..
Astept urgent sugestii.

Vlad said...

Si noi, din provincie ne alaturam voua.
Suntem dintr-un oras in care s-au inregistrat cele mai multe revendicari-Sinaia. Ca si noi mai sunt multi in aceeiasi situatie.
Ne intrebam, daca pentru noi, noii proprietari, constitutia este valabila si daca si noua aceasta ne poate garanta dreptul la proprietate.
In toata aceasta poveste de fapt statul este cel care a vandut ceva care nu ii apartinea.
El cum poate fi pedepsit .
Pentru noi C.E.D.O. NU EXISTA .
Astemptam sa infiintati asociatia si sa devenim si noi membri.

ema said...

bun. cum ne organizam.
cum ne intalnim.
trebuie sa actionam.
deja multi dintre noi au sentinte irevocabile si se vad in situatia de a ramane in strada la propriu.
asociatia exista? ceva date de contact ...?

ema said...

m-am intalnit in ultimele zile cu mai multe prsoane din justitie. concluzia:
-1- sa contestam dosarul de evacuare, atunci cand se va deschide. dar eu tot cu titlul de proprietate anulat raman. tot cu banii dati pe nimic. tot nedreptatit.
- 2- sa ma judec cu statul si sa ma rog sa obtin macar cat sa imi pot lua o amarata de garsoniera prin ferentari (in schimbul unui ap de 3 camere pe care l-am platit)
- 3 - la CEDO dureaza cam 2-5 ani (eu unde stau pana atunci?)si nu se stie daca sunt sanse de castig, pt ca CE e de partea celor vechi iar eu am fost o afacere pe care a facut-o statul roman ...

ema said...

in concluzie: propun sa ne intalnim intr-o locatie si sa vedem cum ne organizam, in primul rand

nadia ionica said...

Suntem 3 familii care locuim intr-o casa nationalizata.La fel ca multi altii in situatia noastra am cumparat prin legea 112 acest imobil de la stat iar de 6 ani suntem purtati prin tribunale ca si cum am fi niste "infractori".
Noi suntem "vinovati" pentru greselile statului roman, noi platim taxe si avocati...si tot noi...in final...vom pierde.
Ce se va intampla?
Statul spune ca nu e vinovat, Ministerul Finantelor spune ca nu a incasat el banii iar Primaria ne sfatuieste sa mergem sa locuim cu chirie.
Exista lege si dreptate?
Exista, pt cei cu bani si influenta...pt omul de rand, exista strada...
Vrem sa ne alaturam si noi, sa facem ceva si sa incercam sa miscam lucrurile ca altfel ne vom trezi ca multe alte familii in strada.
nadiaionica@yahoo.com

Mariana said...

Constat ca sunt din ce in ce mai multe persoane interesate sa faca parte din aceasta initiativa, sa se organizeze. Nu vreau sa cred ca este doar o iluzie. Trebuie sa fie adevarat. Dati-ne speranta, ca am cam pierdut-o demult.

Rog contactare urgenta la telefon nr. 0722256486.

Asteptam sa rezolvam singuri daca cei bogati vor mai mult decit au iar alesii nostri astepta numai sa fie votati ca sa se imbogateasca ei.

Dinu Harjeu said...

Am fost profund emotinat de numarul mare de comentarii dupa emisiunea lui Ion Cristoiu de duminica seara pe Antena 3 consacrata celor ce sunt afectati de valul retrocedarilor fara discernamant. Cele exprimate in emisiunea amintita pot fi sintetizata astfel: in anii comunismului statul in care traim sau in care au trait parintii nostri, au confiscat de la niste proprietari in mod abuziv apartamentele acestora; tot statul, chiar daca acum se cheama democratic, a vandut ceea ce confiscase banterior, dupa care a dat posibilitatea fostilor proprietari sa-si dispute cu noii proprietari un bun pe care EL Statul la detinut o perioada de timp; in perioada disputei dintre fostii si actualii proprietari, EL Statul sta deoparte si creeaza confuzie prin modificarea continua a cadrului legislativ aferent. Acest lucru mi se pare complet aberant si de neinteles pentru un Stat care doreste sa fie un membru respectat al Uniunii Europene.
Continutul mesajelor Dvs. vor da posibilitatea sa exprimam o "voce colectiva" care sa fie luata in seama pentru a impiedica comiterea unei nedreptati(comparabila cu o a doua nationalizare) inacceptabila pentru un stat care pretinde ca "protejeaza si garanteaza proprietatea indiferent de proprietar", asa cum scrie in Constitutia Romaniei.

rodia said...

Conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, pentru infiintarea unei asociatii sunt necesare: act constitutiv, statut, sediu, dovada disponibilitatii denumirii asociatiei eliberata de Ministerul Justitiei, act doveditor al constituirii patrimoniului asociatiei (care reprezinta, cel putin, dublul salariului minim brut pe economie), pe baza carora se completeaza cererea de inscriere la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa judecatoriei pe raza careia se afla sediul viitoarei asociatii. Asociatia va avea personalitate juridica si, avand patrimoniu, va fi luata in evidenta organului fiscal teritorial, deci va functiona pe baza de gestiune. In consecinta, ca sa poata functiona, are nevoie de un avocat (care sa asigure reprezentarea in raporturile juridice), un sediu (cu secretara), un contabil (care sa tina contabilitatea la zi si sa asigure raportarea catre organele fiscale). Asta inseamna trei salarii. In conditiile in care asociatia este o organizatie non-profit, membrii ei actionand benevol, fondurile necesare acoperirii cheltuielilor de functionare nu se pot strange decat din cotizatii si sponsorizari. (Pentru comparatie, a se vedea site-ul Asociatiei Proprietarilor Deposedati Abuziv de Stat : www.apdas.ro). Avand in vedere ca membrii unei asemenea asociatii sunt oameni cu venituri mici, credeti ca e fezabila o asemenea intreprindere ? Ce alte cai am putea folosi pentru a ne face auziti, pentru a determina Statul sa-si asume raspunderea pentru propriile greseli ?

goia said...

Rodi,ai dreptate dar gindestete la numarul celor care sunt in aceasta situatie.
Daca luam asta in considerare asta cheltuielile individuale nu pot fii mari.
Sediul nu poate fii decit la Bucuresti pentru a fii eficienti.
Eu propun sa realizam infiintarea acestei asociatii citiva care avem acces la e mail, sa ne contactam prin telefon si sa luam in considerere o deplasare spre Bucuresti pentru ca daca nu profitam ca acum se discuta din ce in ce mai mult pe televizor despre aceasta situatie si lasam sa se raceasca pierdem ani degeaba.
Dar nu putem merge acolo ca o turma de oi,daca reusim sa strangem citeva sute de oameni decisi sa-si sustina cauza trebuie sa fim reprezentati de un avocat,sa avem personalitate juridica si sa stim foarte clar ce vrem.
Legile europene apara fostii proprietari trebuie sa fim constienti de asta.
Maxim putem obtine un tratament egal cu ei respectiv despagubiri la pretul pietei sau cit mai aproape de el.
In plus asa cum noi nu am putut vinde 10 ani proprietatiile si fostii proprietari sa ,,beneficieze''de acelasi tratament.
Daca vor sa vinda nu sa locuiasca sa accepte despagubiri.
Sint multe de discutat,sa infiintam asociatia apoi sa dam anunturi in ziarele locale pentru a ne face cunoscuti.

ceciliac said...

Buna ziua!
Sunt gata sa ne intalnim si sa actionam.
Telefon de contact 0742101529 - Cirease

ema said...

ok. incerc sa fac o lista cu datele de contact ale celor care ati scris pe blog.
dpdv al asociatiei, cred ca printre noi sunt si contabili, juristi, care pot "lucra" si fara salariu ...

sa incepem sa ne organizam si sa ne asumam responsabilitati

cine stie procedurile legale de infiintare a asociatiei

eu pot sa ma ocup de crearea unui site, in prima faza

cine stie contabilitate

statut - ma implic, dar nu stiu chestiile legale

adr. mea de mail: miironas@yahoo.com

sa ne intalnim, dc vreti joi 6 martie, si sa discutam. pana atunci ma mai interesez si eu

ema said...

propun si un memoriu comun la UE

Alina said...

aaaaa

Tudor M said...

Sunt de acord sa intru intr-o asociatie care sa ne reprezinte interesele. Eu locuiesc intr-o casa cumparata in 1997. In 2001, odata cu intrarea legii 10 in vigoare, am fost dat in judecata afland pentru prima oara intentiile fostilor proprietari. Am castigat cu o decizie definitiva si irevocabila.
La inceputul anului am primit o noua citatie. Inca nu cunosc solicitarile dar, din ceea ce am vazut ca se intampla in tara, banuiesc ca practica compararii titlurilor devine o regula.

stoica said...
This comment has been removed by the author.
ifrim said...

Am 4 ani. Vreau sa invat alfabetul! La ce colt de strada imi voi aseza biroul? Va doresc succes!


Am 14 ani, si noi suferim alaturi de pariti. trebuie sa sustin examenul de capacitate. Oare voi reusi?


Am 19 ani. Peste cateva luni dau bac-ul,dar peste o luna s-ar putea sa ma pregatesc alaturi de cel de 4 ani in strada la fel ca multi altii ca noi.
Cu ce suntem noi vinovati?

Ne alaturam si noi.

alina nediu said...

Buna ziua,

Nu stiu daca ati vazut aseara emisiunea pe B1TV si aici s-a dezbatut problema noastra si mai ales s-a scos in evidenta faptul ca exista o mafie imobiliara, care a profitat de legile ambigue date de statul roman si prin acte false mana in mana cu justitia si cu administratia locala vor sa puna mana pe apartamentele cumparate de noi, desi nu exista mostenitori.
Acesta este si cazul casei in care am eu apartament in Timisoara.

Vreau sa subliniez ca niciun stat fost comunist, in care existau case nationalizate, dupa schimbarea regimului cu unul asa zis democratic nu a permis aceste retrocedari in natura cum se intampla la noi, nici chiar Germania. Acolo la cei care au fost nedreptatiti de regimul comunist li s-a dat o suma fixa ca despagubire.
Numai la noi s-a creat acest hatis de legi, ca sa permita unor ecscroci sa puna mana pe niste case foste nationalizate, si agitatia lor a inceput dupa ce piata imobiliara a crescut ca pret. Interesele au devenit mai mari.

Eu zic ca este foarte bine sa ne constituim ca ascociatie, dar timpul va fi foarte lung, din acest motiv insisit si va rog pe toti sa incercam sa contactam intai mass-media si sa le expunem cazurile noastre, daca nu o facem acuma, ca ei sa continue cea ce au incpout pierdem trenul. Domnule Herjeu, cerd ca prin doamna din emisiunea Zig Zag aveti acces la Ion Cristoiu, ei pot sa faca campanii mediatice in favoarea noastra si impotriva acestui stat nepasator fata de cetatenii lui. Doar voturile ni le cer. Pentru ce sa-i votam?

Se poate scrie la B1TV, la Gadea la Antena 3, lui Cristoiu, sau poate aveti ziaristi cunoscuti ca in toate ziarele sa apara aceasta problema, suntem o masa mare de oameni in aceasta situatie. Cred ca ar avea impact daca s-ar mediatiza inca acuma.

In general nu se cunoaste problema. Multi nici nu stiu ce este cu legea 112 si ce este cu legea 10.

Confuzia au facut-o chiar instantele de judecata, care nu au respectat pervederile legii 10, care spune ca revendicarile caselor nationalizate se rezolva numai pe baza acestei legi, de catre comisiile de pe langa Primarii. Cei nemultumiti se adreseaza justitiei si este scris in lege ca instantele nu au voie decat sa vada daca a fost bine aplicata legea, nu sa admita noi probe, intrucat depunerea actelot a avut un termen limita si nicidecum sa aplice codul civil.

Vad ca multi scriu aici ca se face compararea titlurilor. Ori asta este un non sens si desfiinteaza toate prevederile legii 10/2001. E ca si cum ar desfiinta-o. Ori numai parlamentul poate desfiinta o lege.
Ce rost avea sa se dea acesata lege, unde trebuia sa dovedesti ca imobilul nationalizat revendicat iti apartine si sa se tina cont ca daca apartamentele sunt vandute prin 112 sa nu se acorde daca se dovedeste dreptul de proprietate de catre revendicator decat despagubiri, Daca acuma se face compararea titlurilor????
Ori este la mintea cocosului ca daca cineva are o proprietatea nationalizata a avut titlu inainte de 1945, ceea ce desfiinteaza tutlurile noastre.
Si atunci de ce s-au mai dat legile 112/1995 si 10/2001.
Pai care lege este in vigoare?
Compararea titlurilor este un fel de hotie si desfiintare a legii 10.
Si suntem milioane de oameni in aceasta situatie.
Ce facem?
Trebuie neaparat sa sesizam de la presedentie, la guvern la parlament. la partide, la cei alesi ca deputati si senatori din teritorii, la presa ca se comite un abuz fraglant si iarasi noi oamenii de rand suntem batjocoriti si furati.
Nu trebuie sa ne lasam.
Eu sunt din Timisoara si am telefonul 0256 - 493602.
Sunt dispusa sa explic la jurnalisti , la emisiuni TV, oriunde si oricui situatia de fapt si sa ne apar cauza.
Sunt inginer IT la baza, acuma pensionar si stiu legile 112 si 10, pe care le studiez din 2001 de cand ne-a fost ceruta retrocedarea casei si chiar si acuma cand suntem a 2-a oara la Inalta Curte.
Trebuie sa insistam si sa invingem.

Mariana said...

M-a facut praf mesajul de la Ifrim.
Dumnezeule Mare, cum pot fi oare atat de insensibili cei cu putere sa citeasca asemenea mesaje?!!?
Este incredibil! Si au dreptate ca sufera. Foarte multi dintre noi in perioada proceselor s-au imbolnavit de boli care nu mai au vindecare.

DOMNULE CRISTOIU. Ati promis in emisiunea dvs. ca veti fi alaturi de noi. Ati avut niste mari artisti invitati. Poate ca ar trebui sa intre si dumnealor sa ia legatura cu cei care li s-au alaturat.
In putinul timp pe care-l aveti, gasiti cateva minute sa mai vedeti si doleantele oamenilor de rand care nu au nici o sansa sa schimbe ceva.
Asteptam sa interveniti.
Mi se pare o eternitate acum ca ne agatam de un 'fir de par". Dar mai avem sperante ca noul ministru al justitiei va schimba ceva, mai ales ca asteptam luna aprilie cand dna Kovesi a spus ca va schimba ceva in Legea 10 si ca se vor rejudeca dosarele de pe legea 112?
Pana atunci noul proprietar ne ameninta ca va veni cu "clanul de tigani" sa ne azvarle in strada.
Succes, succes
Mariana K.

roxana said...

Ma bucur ca s-a creat acest blog unde putem sa ne adunam toti cei in aceasta situatie. Ma alatur si eu acestei initiative.

dumitriu said...

Domnule Ion Opris si stimati interesati,
Pentru recursul in interesul legii promovat de procurorul general Codruta Kovesi, si care se va judeca in data de 10.04.2008 (sau 07.04.2008, nu stiu foarte exact), ar fi util de facut o petitie comuna catre doamna procuror general, care sa fie semnata de cat mai multi interesati. O petitie semnata de 50 sau 100 de oameni ar trebui sa atraga atentia domnisoarei procuroare, mai ales ca impresia mea la prima vedere este ca este cu suflet bun, nu jigodie sau manipulata total din culise.

Aceasta petitie pe care sa o depunem la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (in atentia dnei procuror Codruta Kovesi) o vad facuta in paralel cu asociatia, a carui creere poate lua nitel timp, si la care sesizez problema spinoasa a gasirii unui sediu, in conditiile in care noi nici apartamente nu prea mai avem, d'apoi de gasit loc pentru sediu asociatie.

De asemenea, trebuie sa existe obiectivitate intre noi, fiecare dintre noi suntem in faze diferite ale pierderii bataliei, si fiecare se va implica diferit, mai mult sau mai putin, dupa interes.
Fiecare cu interesul lui egoist, pe de alta parte de unul singur nu avem nici unul sanse, deci asocierea este singura solutie.
Noi am pierdut deja recursul, si la sfarsit de martie avem revizuire la recurs, stiut fiind ca revizuirile au mici sanse de succes. In masura timpului disponibil, sunt interesat sa particip cu cat pot, mama mea de asemenea. Tatal meu, pe fondul recursului pierdut in ianuarie 2007 si datorita stresului procesului, a facut un cancer cu metastaze, si acum, dupa un an si doua luni abia o mai duce, Dumnezeu stie cate zile o mai avea. Este piele si os, precum in lagarele de trista amintire (din pacate noi nu prea avem drept de Holocaust).

Eu ma ofer sa particip la corectarea petitiei, din pacate timpul nu imi permite mai mult, datorita serviciului.
Cine se ofera sa scrie prima varianta a petitiei, care mai apoi sa fie inbunatatita prin contributia celorlalti?

Alta varianta ar fi sa se apeleze la un avocat/jurist pentru scrierea acestei petitii, mi-e teama insa ca doar un tanar jurist sau un avocat celebru s-ar asocia la asa o intreprindere. Ce parere aveti?

Dan Dumitriu

goia said...

Stie cineva daca avem vreo sansa sa solicitam o audienta la Basescu daca nu suntem organizati in asociatie?
Daca da eu zic sa facem demersurile necesare,sa punctam in solicitare foarte clar despre ce e vorba si sa solicitam si prezenta ministrului justitiei pentru a vedea in sfirsit care e pozitia lor oficiala.
Poate ar trebui in acelasi timp sa cerem si o aprobare pentru un miting de protest in acelasi timp.Daca punem presiune pe ei poate ne baga in seama.
Daca se face un miting pe tema asta vor veni oameni din toata tara,abia atunci am inceput razboiul....

goia said...

Altceva,ginditiva ca impreuna avem sute de avocati care ne reprezinta in instante,stati de vb. cu ei spuneti-le ce vrem sa facem,daca sint oameni si nu vor decit sa ne mulga de bani macar unu,doi o sa aibe o idee utila pentru noi poate o sa se ofere cineva sa ne reprezinte,ginditiva,o sa iese un scandal monstru,avocatul ca are ,,oua'' sa iese in fata si sa ne reprezinte daca o face cum trebuie va ajunge cineva,ar trebui sa cerem noi bani pentru asta...

dumitriu said...

Catre Goia:
acum un an, am incercat o petitie catre Basescu (pe doua probleme, dintre care una fiind aceasta cu pierdere apartament cumparat cu Legea 112). Ca pe vremea lui Ceausescu, cand e vorba de o problema delicata, cei din jur parca se feresc sa il instiinteze pe presedintele Basescu. Petitia mea a ajuns cel mai sus la Departamentul Probleme Cetatenesti de la Cotroceni, care nu m-au rezolvat cu nimic, a ramas in coada de peste. Apoi m-am descurajat (vazand ca depun eforturi degeaba) si nu am mai insistat.
Acum o saptamana, trecand prin zona cu alte treburi, m-am oprit si la Cotroceni, cu gandul sa cer o audienta la Dept. Probleme Cetatenesti. Spre surpriza mea care ma asteptam sa ma programeze pentru o data ulterioara, m-au invitat direct inauntru (nici nu eram pregatit decat cu cateva foi din dosar la mine), intrarea este chiar vis-a-vis de intrarea in Gradina Botanica. Dupa o verificare C.I. la poarta, am mers la o cladire mica unde este Dept. Probleme Cetatenesti. M-au controlat ca la aeroport, sa nu am obiecte periculoase, apoi am vorbit cu o consiliera de la acest departament, pe tema petitiei de acum un an. Consiliera amabila, insa asta nu inseamna nimic, doar amabilitatea este pe gratis, nu costa.
M-a pus sa mai scriu o cerere/petitie, cu ce sa mai e nou acum, insa eu ma grabeam, si am zis ca revin cand o sa o am gata cererea (scrisa ingrijit de acasa), probabil peste 1-2 saptamani.

M-am gandit si eu (insa abia cand plecasem de acolo) sa ii cer audienta direct la Basescu, insa cred ca consilieri din astia dau imediat in balbait si refuza daca ceri o astfel de audienta: "Presedintele este foarte ocupat, va rezolvam noi, etc, bla-bla-bla"

Parerea mea: ar trebui mers un grup de 4-5 persoane maxim, si vorbit cu consiliera, spunandu-i ca de fapt suntem mult mai multi. Si cerut o astfel de audienta, direct la Basescu. Am impresia ca Basescu, cu camarila specifica din jurul unui presedinte, nu are habar de gravitatea situatiei.

De ce zic sa nu fie grup mai mare de 4-5 persoane (care sa spuna ca suntem de fapt mult mai multi)? 1-2 persoane nu creaza asupra consilierului o impresie suficienta, iar grup mai mare de 4-5 persoane nu cred ca obtin accesul simultan, deoarece neavand foarte multi politisti, probabil din motive de securitate nu vor permite accesul decat la 1-2 persoane maxim simultan, iar restul vor astepta la poarta sa le vina randul.

carmen said...

Ma alatur si eu. Si eu sunt implicata intr-un proces ridicol cu fostii proprietari care pina in 2001, odata cu aparitia Legii 10/2001 nu si-au manifestat absolut deloc intentia sau dorinta de a revendica dreptul de proprietate. Procesul l-au deschis in 2006 in paralel cu calea administrativa, pe dreptul comun, fara a mentiona absolut nimic de calea administrativa, si invocind o serie de falsitati. Initial nu mi-am facut prea multe probleme intrucit stiam ca Legea 10/2001 le oferea masuri reparatorii. De fapt Primaria le-a solutionat cererea in Decembrie 2006, oferindu-le masuri reparatorii. Nu a avut importanta nici pentru ei, nici pentru instante. Persoanele, "fosti proprietari" sunt in cazul meu persoane in virsta de peste 85 de ani, n-au copii, (mostenitori directi), traiesc de 21 de ani in Germania, n-au venit niciodata in tara, iar mandatarul lor este in virsta de 82 de ani. Eu suspectez, insa, ca in spate este de fapt o alta persoana, in schimb, care mentine procesul in justitie. Pentru a putea locuii in apartament, cind ne-a fost repartizat in Martie 1989, atit ICRAL-ul cit si noi a trebuit sa investim in reparatii (jumatate jumatate) aprox. 80% din valoarea apartamentului, datorita insalubritatii, igrasiei, starii generale de degradare in care se afla. Nu ne-am putut muta decit in Mai 1990. De fapt in cazul nostru, sora foste-i proprietare ne-a spus ca aceasta nu doreste sa se intoarca sau sa revendice apartamentul. Bineinteles, banuiesc ca era disperata sa-si rezolve situatia in Germania.

Am fost nevoita sa ma documentez si pot sa dau citeva informatii, cred importante. Sunt convinsa ca este lipsa de informare corecta, ca sa nu spun ca este doar dezinformare.
Pentru cei care nu stiu doresc sa le aduc la cunostinta ca a existat in Parlament o initiativa a PRM sustinuta si de PSD, pentru modificarea Legii 10/2001 in sensul ca proprietarii care au cumparat imobile in baza Legii 112/1995 si carora ulterior, li-i s-au emis de catre instante, decizii irevocabile impotriva, sa fie despagubiti la pretul de piata ca si fostii proprietari care primesc despagubiri la nivelul pietii. Legea a avut numarul 430/2007 in Senat si a fost respinsa datorita lipsei numarului de voturi necesar, iar acum in se afla la Camera Deputatilor, sub numarul PLx 812/2007 si desi pina acum citeva zile nu fusese complet respinsa, nu stiu ce sanse are sa treaca. Daca va intereseaza PNL, PD-L, PC, UDMR au votat in linie pentru respingere, PSD si PRM au votat, cu exceptia a doua persoane pentru a fii adoptata. La Senat PNL, PD-L si UDMR cu siguranta au votat impotriva, nu stiu sigur de PC. Doresc sa adaug ca Guvernul, sub semnatura D-nului Tariceanu a dat aviz negativ, ca de altfel si Consiliul Legislativ, invocind teoria ca numai in situatiile in care s-au vindut ilegal apartamentele, s-au desfiintat contractele.

Eu m-am adresat Presedintilor si Vice-presedintilor comisiilor de la Camera Deputatilor, dar se pare ca degeaba.

Referitor la CEDO doresc sa aduc la cunostinta celor care nu cunosc ca in ceea ce priveste aceasta curte ii trateaza pe proprietari la fel. Pe website-ul Ministerului Public puteti gasi si lectura toate Deciziile, atit in cazul fostilor proprietari, cit si in cazul "RAICU impotriva Romaniei", care este cazul noilor proprietari care intre timp au fost aruncati in strada, dar care si-au cistigat procesul la CEDO. Pe scurt, CEDO a gasit ca Statul Roman trebuie sa le dea proprietatea inapoi, daca nu sa ii despagubeasca la valoarea de piata a apartamentului.

Doresc sa subliniez ca in cadrul deciziei Curtea a mentionat printre altele ca nu trebuie reparat un prejudiciu prin creerea altuia.

Doresc sa mai mentionez ca Legea 112/1995 dadea optiune fostilor proprietari sa opteze intre restituirea in natura si despagubiri. In ceea ce priveste Legea 10/2001, aceasta a stabilit principiul restituirii in natura cu citeva exceptii. Una dintre exceptii este aceea cind imobilul a fost vindut in baza Legii 112/1995 cu respectarea normelor legale. Personal consider ca instantele, in loc sa aplice legea, fac legile, in cazul meu personal am vazut cum au truncheat ori au ignorat acte normative numai ca sa justifice, decizia.

Eu am facut de fapt o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii, sa vedem ce raspuns voi primii. Nu-mi pun prea multe sperante.

Referitor la ideea "cu titlu" si "fara titlu", Conventia Democrata, CDR-ul, dupa ce a venit la Putere, in 1997 a dat in Februarie 1997, o Hotarire de Guvern nr 11/1997, in care au adaugat in categoria imobilelor "fara titlu" pe cele pentru care fostii proprietari nu au primit despagubiri, indiferent de cadrul legal in care intrasera in Patrimoniul Statului. Apoi Legea 213/1998 aparuta in perioada aceleiasi guvernari, a mai adaugat si pe cele care intrasera in posesia Statului prin incalcarea Constitutiei. Dar Legile civile sunt numai pentru viitor, daca nu sunt specific mentionate ca fiind retroactive. Deci, in mod normal nu ar fi trebuit sa afecteze contractele vindute anterior acestei noi interpretari. Asta intrucit Legea 112/1995 reglementa numai imobilele "cu titlu" asa zis.

Am convingerea ca Legea 112/1995 a fost data cu intentia de a despagubii pe fostii proprietari, dar in acelasi timp sa creeze o protectie si pentru chiriasii, mult mai multi la numar care nu aveau practic unde sa se duca. Nu existau locuinte. In fond marea majoritate a fostilor proprietari care si-au re-dobindit proprietatile in natura, le-au valorificat dupa aceea !!!
Referitor la avocati trebuie sa spun ca am impresia ca, din pacate, nu sunt foarte multi care cred cu adevarat in cauza noastra. As vrea sa cred ca gresesc.

Si eu doresc sa ii contactez pe Domnii de la Antena 3, ( Domnul Ion Cristoiu, Domnul Gadea etc.)

goia said...

Oameni buni,daca se poate ajunge la Basescu nu mai stati,nu numai ca e presedinte dar PDL-ul voteaza cum spune el.
Mergeti citiva ,pregatiti niste hirtii la obiect din care sa reiese ca bataia de joc e litera de lege azi.
Eu sunt din Timisoara mi-e greu sa vin in Buc.mai ales ca nu cred ca e nevoie.
Am vazut mesaje de la Bucuresteni care chiar pot sa i-si sustina cauza si stiu ce spun.
In cazul in care trebuie sa venim din toata tara nu mai mergem sa stam de vorba,dam cu ei pe geam mama lor de mafioti,pentru ce au murit oameni la revolutie?
Nu e nici o diferenta intr-e ce au facut nazistii si comunistii si ce se intimpla azi.
Sunati-va ,luati legatura cu d-nul Harjeu poate ne poate ajuta si hai sa vedem ce se poate face.

Papsy said...

Si matusa mea este in aceasi situatie, si m-a rugat sa intru pe acest blog si sa ii las datele de contact. Ea este din Constanta si se judeca de prin 97-98 (dosar de contestatie numar 491182008), daca poti numi asta judecata.
In cazul formarii unei asociatii are experienta administrativa si contabila si chiar legala.
Numele este Toboltoc Letitia, tel: 07282273339, Str. Eminescu Nr.10, Constanta.

Mariana said...

Domnule Dumitriu
Si eu vreau sa merg, cu cei care doresc, in audienta oriunde este necesar. Va rog sa ne punem de acord cu data si ora.
Trebuie facut urgent ceva inainte de alegeri. Macar sa se auda despre noi.
Pentru ca altfel nu avem sanse ca ei acum sunt ocupati cu alegerile.
Si vedeti bine cum este cu uninominalul.
Tot pe ei se aleg. Haideti sa facem valuri.

In ceea ce privesc avocatii... eu nu mai am incredere in nici unul.Pe mine un avocat m-a ajutat sa pierd casa. Nu mi-a introdus in instanta actele mele. Cand mi-am dat seama era prea tarziu, pierdusem multe termene.

Doamna Carmen. Aveti dreptate. "Noul proprietar" al apartamentului meu mi-a invocat ca: "el a pus casa in vanzare, pentru ca trebuie sa-si plateasca avocatul".

A trecut la amenintari cu jandarmi si tigani.

Asta este tara in care traim. Vai noua celor care am muncit cinstit o viata sa ajungem pe drumuri ca sa se imbogateasca altii.

Domnnul Dinu Harjeu a fost primul care a scris ca ni se alatura. Ar trebui sa existe cineva cu mai multa putere dintre noi care sa fie pe post de lider si care sa poata lua legatura cu televiziunile.

Mariana said...

Domnilor, doamnelor
Cu siguranta va aduceti aminte de avocata care s-a facut remarcata in legatura cu crima din Primaverii unde a fost implicata familia IOVAN,aparand o persoana care a facut o crima, si devenind o "vedeta"

In situatia asta, a MAFIEI RETROCEDARILOR, chiar nu exista nici un avocat "nepatat" care sa faca pe BUNUL SAMARITEAN, sa ne ajute?

Nu pot sa cred ca macar asa unul cu studii de drept n-ar vrea sa iasa in evidenta facand un lucru bun.

NOI AVEM MULTE SANSE ACUM INAINTE DE ALEGERI.

virgil said...

Fratilor, am redactat un material insotit de o anexa cu propuneri care raspunde la toate cerintele noastre. In cursul zilei de maine voi afisa pe blog acest material, cca 5 pagini, pe care l-am trimes deja, fara succes, la cativa ministrii si sefi de partide fara a primi vreun raspuns. Tocmai ma gandeam ca ar fi nevoie de o forta colectiva care sa impinga lucrurile si uite ca am gasit-o. Am citit toate interventiile pe blog si vreau sa va spun ca materialul raspunde la toate si chiar in plus. Trebuie sa mai stiti ca baietii destepti au mai dat o lege, legea 247/2005, prin asumarea raspunderii guvernului, altfel nu ar fi trecut niciodata prin parlament, care schimba total legea 10/2001 totul bineinteles ca in favoarea fostilor proprietari. O sa va trimit si cele doua legi suprapuse pe articole. (legea 10 si legea 247). Nu stiu daca blogul are atata memorie. O sa vad maine.

virgil said...

Am incercat sa va trimit cele doua legi, legea 10 si 247, dar nu le ia blogul. Dati-mi niste adrese de email, sau alte solutii, de a rezova problema.

ceciliac said...

Pentru domnul Virgil. Va dau adresa de e-mail ceciliac22@yahoo.com. Asteptam cu nerabdare.

virgil said...

Ca sa vedeti ca sunt serios va trimit deja propunerile. Restul cum am zis maqine. mai trebuie swa le aranjez putin. Astept propuneri.
PROPUNERI

PENTRU REZOLVAREA SITUATIEI FOSTILOR PROPRIETARI DIN CASELE NATIONALIZATE SI A ACTUALILOR PROPRIETARI- CONFORM LEGII 112/1995

1. Modificarea din Legea 247/2005, ce schimba esential Legea 10/2001 si care este facuta numai in favoarea fostilor proprietari, a urmatoarelor articole:
- art. 18 aliniatul d), modificat, ce se refera la unul din cazurile mentionate in acest articol, care prevede ca se pot acorda masuri reparatorii daca imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale. Sa se revina la forma veche din Legea 10/2001 care prevedea la acelasi articol si paragraf, in mod clar, ca se pot acorda masuri reparatorii daca imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor Legii 112/1995.
- art. 20 aliniatul 41(nou) si art.48 aliniatul 11 (nou), care sunt identice si se repeta pentru a fi cat mai bine inteleasa ideea, si care se refera la faptul ca nu se pot instraina imobilele dobandite in baza Legii 112/1995 pana la solutionarea integrala a notificarilor. Sa se inlocuiasca cu posibilitatea instrainarii imobilelor dobandite in baza Legii 112/1995 daca la data cumpararii acestora nu erau inregistrate notificari ale fostilor proprietari. Se stie ca majoritatea notificarilor au fost facute in 2001 si 2002 de catre avocati abili in numele fostilor proprietari care de multe ori nici nu stiau ca revendica ceva.
2. Verificarea in decurs de trei-sase luni a tuturor cererilor de notificare, sunt circa 80.000 inregistrate, si anularea celor care sunt mincinoase si care nu prezinta documente justificative.
3. Toate retrocedarile in curs sa se faca prin acordarea de despagubiri fostilor proprietari, din Fondul Proprietatea, acolo unde acestea sunt ocupate de actualii proprietari, dupa Legea 112/1995, luand modelul aplicat in Germania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, etc.
4. Sa se infiinteze comisii de evaluare, pe langa prefecturi sau primarii, care sa stabileasca valoarea acestor imobile, pe fiecare apartament in parte, tinand seama de normele existente, de vechimea lor, de imbunatatirile si cheltuielile facute de noii proprietari, de pericolul la cutremure, etc.
5. Fondurile necesare pentru acordarea despagubirilor apreciem ca ar fi, valoare maximala, de 16 miliarde de euro daca toate cererile ar fi corecte, cele 80.000, si valoarea medie a unui apartament ar fi de 200.000 Euro. Dar cum foarte bine se stie, din analiza retrocedarilor deja efectuate, doar un procent de 20-30 % au fost retrocedari corecte. Luand si o marja serioasa de siguranta se poate presupune ca ele se vor ridica, dupa verificarea si evaluarea lor(punctele 2 si 4), la cel mult jumatate din suma mentionata, respectiv la 8 miliarde de euro.
6. Gasirea de solutii pentru alimentarea cu fonduri suplimentare fata de cele prevazute in Legea 247/2005, sub forma de bani, actiuni sau terenuri a Fondului Proprietatea in vederea asigurarii platilor compensatorii.
Fondurile sub forma de bani si actiuni se pot completa cu noi surse de la intreprinderi profitabile sau chiar neprofitabile care sa poata fi valorificate ca atare avand un potential de a dezvolta afaceri ulterioare ( management si productie noua sau valorificarea activelor asa cum sunt). Deasemenea pot fi atrase imprumuturi externe care sa poata fi rambursate cu terenuri sau alte facilitati.
Identificarea de terenuri cu potential de constructii in jurul marilor centre urbane, in special in jurul Bucurestiului, care sa asigure fondurile necesare despagubirilor. Suprafata acestor terenuri, considerand ca intreaga suma de 16 miliarde de euro s-ar plati in acest mod, si care s-ar valorifica la un pret cuprins intre 50-100 euro/m2 ar fi de 320 km2 ( la un pret de 50 euro/m2) sau 160 km2( la un pret de 100 euro/m2). In mod analog la despagubirile pentru 8 miliarde de euro, dupa verificari si evaluari, suprafetele ar fi cuprinse intre 160km2 si 80km2. Cu alte cuvinte suprafetele necesare ar fi, ca perimetru geometric, un patrat de 18x18 km, in cazul maximal de 320km2 la un pret de 50 euro/m2, si 9x9 km in cazul minimal de 80 km2 la un pret de 100 euro/m2. Sigur ca in cazul unor preturi mai mari suprafetele scad si in cazul unor preturi mai mici ele cresc. Aceste terenuri ar urma sa fie stabilite de catre aceleasi comisii de la punctual 4, sau altele.
7. Pentru atractivitatea acestor propuneri, in special pentru cea care se refera la terenuri, ar fi binevenita o propunere din partea Guvernului care sa prezinte perspectiva extinderii orasului Bucuresti in viitorul apropiat.
8. Toate aceste propuneri sa fie cuprinse intr-o noua OUG care sa fie publicata in Monitorul Oficial, inainte de alegeri, ca sa stim cu cine votam.
9. De toate aceste despagubiri sa beneficieze numai fostii proprietari care nu au obtinut locuinte de la stat conform OUG Roman din 1991 sau daca au beneficiat sa se scada valoarea acestora, actualizata, din valoarea despagubirilor la care au dreptul.
10. Pensionarii din casele nationalizate, care sunt chiriasi si nu sunt proprietari conform Legii 112, sa nu poata fi evacuati sub nicio forma din casele in care locuiesc decat cu acordarea de locuinta la schimb.
11. Obtinerea de fonduri de la UE pentru construirea accelerata de locuinte intr-un ritm de cel putin 10.000-15.000 de apartamente pe an fata de 2.500 apartamente pe an in prezent si 25.000-30.000 de apartamente pe an cate se faceau inainte de 1989, numai in Bucuresti.
12. Formarea, pe langa un minister sau alta entitate a statului, a unui colectiv de tineri cunoscatori a lucrului pe calculator ( cel putin sa stie programele word, excell, email, internet) din care 3-5% sa stie si programul access in vederea intocmirii de programe “on line” si alte programe de sinteza. Acest colectiv ar putea fi specializat pe obtinerea fondurilor UE care vedem ca in prezent nu suntem in stare sa le obtinem din lipsa documentatiei. Cred ca marimea acestui colectiv ar fi intre 1.500-2.000 de oameni.


Consideram ca aceste propuneri, care sunt in sprijinul ambelor “tabere” de fosti si actuali proprietari, ar face pace intre romani, daca se doreste aceasta, si nu in ultimul rand, ar aduce voturi din ambele parti, probabil 1 milion.

georgeta said...

mult succes

georgeta said...

Sunt in acelas situatie cu voi.
Trebuie de urgenta sa ne inscriem in asociatie, dar o sa dureze mult. Sa ne facem cunoscuti pintr-o manifestie la Presedentie si Guvern pana la data cind o sa se judece Recursul in interestul legii. Va rog sa ma contactati la tel : 0721.260.491, 021.240.03.28

virgil said...

Am facdut un efort si va trimit spre studiu si aprobare celalat document, o scrisoare deschisa, pe care urmeaza sa stabilim in zilele urmatoare unde o s-o trimitem.
SCRISOARE DESHISA

Nu v-ati saturat de scandaluri, de procese, de discutii, de legi peste legi si alte legi noi ce le schimba tot pe cele noi si toate acestea din interese clientelare? Ati ghicit, toate se refera la situatia imobiliara din Romania, atat a celor construite de catre stat dupa 1945 cat si a celor nationalizate, care de 18 ani nu se mai termina, si care are toate sansele sa se prelungeasca, cu sprijinul statului, pana la finele secolului 21. Pana cand vom tot imparti tara? O mare parte din populatie nu se mai ocupa cu munca ci se ocupa cum sa mai ia cate ceva de la stat, fie ca are dreptul, fie ca nu-l are. Ce se intampla cu noi? Suntem o natie de nebuni, de oameni lacomi, de oameni needucati, de oportunisti, ce suntem de fapt? Cred ca suntem cate putin din toate acestea la care se adauga si lipsa de fermitate si confuzia de care da dovada statul in rezolvarea acestei probleme.
Pentru imobilele construite de catre stat in perioada comunista toata lumea este multumita, nici nu se putea altfel, deoarece toate aceste imobile au putut fi cumparate de catre fostii chiriasi la pretul de un televizor color clasic. Cine erau fostii chiriasi? Erau salariatii de la stat, in diferite sectoare de activitate de unde primeau, la cerere, o locuinta in cazul ca nu aveau conditii normale de locuit. Asa s-au vandut cca 3 mil. de locuinte din toata tara cu ajutorul OUGRoman din 1991. Aceste locuinte erau in diferite cartiere ale Bucurestiului, ca sa ma refer numai la capitala, de la “fantani” pana in Ferentari dupa cum le aveau repartizate institutiile unde lucrau cetatenii. Pe langa acesti chiriasi ce locuiau in case construite de catre stat mai erau si chiriasi ce locuiau in case nationalizate repartizate in acelesi conditii de la locurile de munca dar care nu au putut fi cumparate in perioada 1991-1992. Cum a rezolvat Guvernul problema acestor chiriasi ce stateau in cca 90.000 de locuinte nationalizate? A rezolvat foarte complicat prin adoptarea unei legi 112/1995, destul de interpretabila, poate asta a si fost scopul, care dadea dreptul chiriasilor sa cumpere locuinta in care stateau, daca erau de buna credinta adica nu stiau de existenta unor cereri de revendicare, in loc sa aplice exemplul altor tari foste comuniste ca Ungaria, Germania si altele care in toate cazurile au platit despagubiri fostilor proprietari. In acest mod s-au vandut la un pret de 100 de ori mai mare, asta apropo de cei care zic ca s-au luat pe nimic, decat cel platit de catre cei care le-au cumparat de la stat, si pe care multi nu si l-au putut permite si au ramas in continuare chiriasi. Ca o remarca cu banii platiti atunci se putea lua lejer un apartament cu 2-3 camere intr-un bloc construit de catre stat. Legea era interpretabila deoarece propunea doua solutii de rezolvare pentru fostii proprietari, ori in natura daca chiriasul cumparase cu rea credinta sau era libera sau ocupata numai de chiriasi, ori prin acordarea de despagubiri daca cumparatorul fusese de buna credinta. In 2001 s-a venit cu o noua lege, Legea 10, care a lamurit procedurile de introducere a notificarilor si a documentelor de proprietate de catre fostii proprietari si care mentinea cele doua situatii de despagubiri si retrocedare in natura. Se mentiona ca proprietarii conform Legii 112/1995 nu puteau fi evacuati daca au respectat prevederile legale. Acestia puteau vinde locuinta dupa zece ani, in general incepand cu anul 2006.
Deoarece mafia caselor nationalizate, zilnic sunt exemple in ziare si la televiziuni vezi cazurile din Timisoara cu mostenitori falsi “legalizati” prin decizii notariale din Germania, Ungaria, Austria, avea nevoie de acoperire
2
legala, deoarece se apropia termenul de expirare a interdictiei de instrainare dupa zece ani a imobilelor, s-a dat Legea 247/2005 care in principal stipuleaza ca acestea nu pot fi vandute pana la rezolvarea definitiva a notificarilor. In caza contrar se vor aplica amenzi cuprinse intre 500 mil lei si 1 mild lei. Se pune, prin aceasta lege, un accent deosebit pe restituirea in natura si numai in cazurile in care s-a respectat legea sa se acorde despagubiri, fara a se mentiona cei din Legea 112/1995 cum era in vechea formulare din Legea 10/2001.Bineinteles ca baietii destepti au avut grija ca toate aceste case sa aiba notificari multe dintre ele false deoarece in loc sa notifice concret numarul apartamentului ei au notificat tot imobilul chiar daca in el sunt si proprietari de dinaine de 1945. In acesta noua lege se acepta ca dovezi de proprietate chiar actul prin care imobilul a fost preluat de catre stat, deci este suficient sa dovedesti ca esti mostenitor legal, si am aratat cum se face aceasta. In plus ajuta la mentinerea confuziei, nu stiu cum este in tara, si Primaria Capitalei prin faptul ca a scos de pe site-ul Primariei situatia notificarilor la o adresa oarecare de imobil pe care o accesezi. Trebuie sa sti numarul notificarii ca sa aflii care este situatia. Adica numai cei care cer ceva au acces. Este buna, nu! De aceea cred ca avem cele mai multe reclamatii la CEDO. O alta modificare se refera la faptul ca s-a scos din lege orice referire la proprietarii conform Legii 112/1995, in sensul de a fi exceptati de la retrocedare. Ce s-a reusit cu aceste legi care se completeaza si se modifica, de la zi la zi, una pe alta? S-a reusit un razboi total intre cei 90.000 de fosti proprietari cu alti 90.000 de chiriasi si actuali proprietari spre bucuria avocatilor si a grupurilor de interese in aceste cauze. Ar mai fi de subliniat ca majoritatea chiriasilor sau a noilor proprietari conform Legii 112/1995, din aceste case, sunt pensionari care stau in ele de peste 25-30 de ani si mai mult care nu au posibilitati materiale sa se lupte cu mafia. Prin aceasta Lege 247/2005 practic pensionarii din aceste case sunt condamnati pentru ca au trait si au muncit in comunism si au devenit din acesta cauza indezirabili iar cei care si-au facut averile in capitalism, toata lumea presupune ca in mod corect cu toate ca stim ce coruptie a fost in perioada 1930-1944, au devenit eroii si martirii neamului. Inteleg ca societatea numai este interesata de pensionarii din casele nationalizate, timpul lor a trecut, s-a dus, numai suntem buni de munca, insa sa nu uitati ca datorita si noua voi cei de azi beneficiati de casele si celelalte facilitati construite de comunisti. Multi pensionari nu suporta stresul proceselor lungi si perspectiva sumbra de a ramane pe drumuri si se sinucid sau mor de inima rea. Situatia este cu atat mai grava cu cat inainte de 1989 se construiau, numai in Bucuresti, cca 25.000-30.000 apartamente pe an iar in 2007, ca un record, s-au construit 2.500 de apartamnente, de zece ori mai putin, total insuficient pentru rezolvarea lipsei de locuinte din Bucuresti si intreaga tara. Mai terbuie adaugat ca fondul de locuinte ale statului de dinainte de 1989, construite de catre stat nu mai exista deoarece cele cca 3 mil de locuinte au fost vandute pe nimic, de data asta asa este, iar ce s-a construit dupa 1989, pri ANL se refera in principal la tineri, si acestea au fost recent vandute pentru a face rost de fonduri, si in ritmul actual cererea existenta se va rezolva in urmatorii 80 de ani.
Solutiile pentru rezolvarea acestei situatii sunt prezentate in anexa si ele se refera in principal la:
-
3
- modificarea Legii 247/2005 prin care sa se garanteze proprietarilor conform Legii 112/1995 valabilitatea contractelor, deci a proprietatii, si posibilitatea instrainarii lor fara amenzi sau alte restrictii.
- acordarea de despagubiri echitabile fostilor proprietari in toate cazurile, poate cu exceptia celor in care imobilele apartin institutiilor statului.
- gasirea de fonduri suplimentare pentru plata despagubirilor prin Fondul Proprietatea in special cu terenuri sau imprumuturi externe avantajoase care sa fie solicitate de la tarile ai caror cetateni doresc inapoi imobilele.
- obtinerea de fonduri de la UE pentru construirea de cel putin a 10.000 locuinte pe an numai in Bucuresti.
Aceste propuneri pleaca si de la recomandarile facute atat de catre Congresul American cat si de catre CEDO si alte institutii specializate in apararea drepturilor omului ca rezolvarea situatiei acestor imobile sa se faca fie prin restituiri in natura fie prin despagubiri echitabile far a impune vreuna dintre solutii. Sper ca aceste propuneri sa sensibilizeze clasa noastra politica si societatea civila prin organismele sale democratice pentru aprobarea cat mai urgenta a lor. Ca o varianta operativa se poate lua in calcul si o ordonanta de urgenta cu cateva articole care ar face pace intre romani, daca se doreste cu adevarat aceasta inaintea alegerilor. Pana atunci ramane clar urmatoarea intrebare, a celor din casele nationalizate, chiriasi sau proprietari: PE NOI NE AUDE CINEVA, NE PUTEM BAZA PE CLASA POLITICA, PE VREUN PARTID?
Guvernul de obicei se implica in rezolvarea problemelor numai cand sufera unele socuri sau presiuni, cum a fost cu legea pensiilor.
Daca toate acestea nu vor avea un ecou la conducatorii nostrii, acestia pe care ii avem, atunci cred ca a avut dreptate marele Octavian Paler cand a spus: ORI DEMOCRATIA ESTE DEFECTA ORI NOUA, CA NATIE, NU NI-SE POTRIVESTE.
Un pensionar
Din Bucuresti

carmen said...

Am citit toate comentarille care au aparut pina la aceasta ora.

Cred, ca sunt mai multe lucruri de retinut.

In primul rind, cred ca trebuie sa ne indreptam atentia catre doua probleme.
1. Pe de o parte catre INSTANTE care prin actiunile lor deturneaza sensul legilor. Asa confuze, interpretabile cum sunt ele, Legea 112/1995, Legea 10/2001 ori Legea 247/2005, si in special ultimele doua, prevad clar articole care spun ca in cazul in care imobilul a fost instrainat cu respectarea legii, (normelor legale), deci debuna - credinta, contractele de vinzare-cumparare raman valabile , iar fostii proprietari sunt indreptatiti la despagubiri, care urmeaza a fii la pretul de piata (actual) al imobilului. Problema este ca sunt judecatori care se "complac" in actuala confuzie, practic, fraudind legea. Indiferent ca este mentionata ca atare (Legea 10/2001), ori implicit (Legea 247/2005), Legea 112/1995 este singura lege prin care s-au vindut imobile nationalizate.
Mai exista o problema foarte clara, este cazul meu si al altora dupa cum am observat, imobile care nu au avut nici un fel de notificari depuse in baza Legii 112/1995, si numai dupa aparitia Legii 10/2001 s-au gandit sa depuna notificari. Cum este posibil sa nu existe nici o penalitate pentru persoanele respective, care au stat de-o-parte dintr-un motiv sau altul. In fond, daca ar fi fost proprietari trebuiau sa plateasca impozite, in caz contrar fiind penalizati, iar penalizarile sunt mult mai mari decit impozitele in sine. Sa stiti ca desi putini sunt totusi si JUDECATORI care aplica corect legea, dar ce-i drept ei sunt in minoritate. Nu stiu daca este incompetenta ori rea-vointa ori amandoua, dar un lucru este sigur este impotriva statutului de magistrat.
Eu am propria experienta care sta marturie la lipsa de corectitudine a judecatorilor atit din instanta de fond cit si de cei de la instanta de apel.
De aceea, cred ca ar fi bine ca acestia sa fie expusi public; in fond, fiecare dintre noi cunoaste cum i s-a judecat dosarul si cine sunt judecatorii implicati.
Se spune ca au instructiuni sa dea casele inapoi fostilor proprietari, indiferent de circumstante. Eu nu am gasit nici un document in acest sens, iar in Romania nu se judeca dupa precedent ci dupa "SUPREMATIA LEGII".

Doresc sa mentionez de asemenea ca am gasit in dosarele de la CEDO ale fostilor proprietari ca modul de aparare al Guvernului Roman (respectiv Guvernul Tariceanu) era prin invocarea faptului ca acei fosti proprietari trebuiau sa dea in judecata pe tertii cumparatori, adica exact pe noi. Aceasta motivatie a fost respinsa insa de CEDO in sensul ca nu ar fi fost sigur succesul actiunii in justitie, iar problema era ca de fapt acei proprietari nu fusesera despagubiti in nici un fel. Iar Statul roman a fost "condamnat" cum le place unora sa spuna, ori mai bine zis gasit responsabil ca nu a creat modalitati concrete de despagubire. Dupa cum se stie Fondul Proprietatea nu era functional. Nici acum nu stiu daca este operational.

De fapt este important de retinut din Deciziile CEDO :

“ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor."
De asemenea, in cazul "Raicu imp Romaniei" cazul noilor prorietari (fosti chiriasi) au subliniat:

“Curtea aminteste ca a statuat ca diminuarea vechilor atingeri nu trebuie sa creeze noi prejudicii disproportionale. In acest sens, legislatia ar trebui sa permita sa se ia in considerare circumstantele speciale ale fiecarei spete, astfel incat persoanele care si-au dobindit bunurile de buna credinta sa nu fie aduse in situatia de a suporta ponderea responsabilitatii Statului care a confiscat in trecut aceste bunuri”.

Si aici ajungem la puncul 2. STATUL. Dar in fond Statul cine este?! Statul este de fapt reprezentat de niste persoane, care sunt si trebuie sa fie responsabile pentru actiunile lor.

Este clar ca PNT-CD si restul din Conventia Democratica in 1997 a incercat si se vede ca a reusit sa incline balanta doar inspre fostii proprietari si au incercat sa discrediteze chiriasii de parca ar fi fost ceva paraia societatii. In urma lor au venit PSD-ul care a incercat intr-o masura mai mare sau mai mica sa sustina si punctul de vedere al chiriasilor, care intr-adevar marea majoritate sunt persoane in virsta, mai ales acum pensionari. Cum s-a spus, oameni care au trait toata viata din munca palmelor lor. Iar acum (din 2005 au venit Alianta DA care au dat peste cap complet totul. Eu am ajuns la concluzia ca singura speranta reala este PSD-ul si chiar PRM-ul, care au observat ce se intimpla in Instantele Judecatoresti si au incercat sa faca ceva. Restul sunt realmente doar oportunisti, preocupati de cum sa-si mareasca averile propii fiind lipsiti de consideratiune fata de oamenii de rind, nu prin ceea ce zic, ci prin ceea ce fac.
Personal, n-am nimic impotriva sa ne adresam Presedintelui Basescu, dar ma indoiesc ca el personal ar putea sa faca ceva; asta in situatia ca ar dori sa faca ceva.

Ne putem adresa GUVERNULUI, dar probabil doar pentru a-l expune de reaua credinta de care a dat dovada pina acum. Oricum trebuiesc facute niste Petitii. Eu n-as intra in foarte multe detalii economice, mai ales in prima faza.
Ma gindesc daca am gasi sprijinul unor jurnalisti (de ex. Domnul Cristoiu, D-nul Gadea, D-nul Ciutacu, si altii) acestia avind expunerea necesara. Ma gindesc ceva in sensul ce au facut cei de la Realitatea TV in legatura cu taxa de prima inmatriculare.

Referitor la avocati, am informatii din ce in ce mai credibile ca sunt parte in dosarele pe care le reprezinta. In fond, majoritatea fostilor proprietari care se afla la aceasta ora in procese o fac nu pentru a locui in imobilele pe care le revendica ci din contra, ca sa le valorifice.
Motivul ca Primaria Capitalei nu mai da dispozitiile pe website a fost ca sa protejeze proprietarii care-si recapata imobilele in natura, multi persoane in virsta, care se trezesc bombardati de "vulturii" care vor sa le puna mana pe imobilele respective.

goia said...

Oameni buni,oricit stau si ma gindesc,daca nu vrem sa ajungem la CEDO sau alte bazaconii problema noastra trebuie rezolvata politic.
Si aici avem o problema...timpul.
Pentru a-i stringe rau cu usa eu zic ca putem face urmatoarele:
-constituim asociatia chiar daca suntem 30 ,40,nu cred ca conteaza
dar sa avem personalitate juridica.
In iunie sunt alegerile locale.
Avem doua luni sa stam de vb. cu cele 4-5 partide parlamentare sa vedem pe ce pozitie se situeaza.
Nu cred ca le-ar conveni innainte de
alegeri aiba in strada sute de oameni care sa-i faca hoti si mafioti .
Atacam foarte clar partidele care se opun legii care inteleg ca ne-ar rezolva problema.
Acum ei sunt slabi si mult mai dispusi la concesii decit de obicei.
Daca e nevoie eu platesc din buzunar un anunt consistent intr-un ziar important din Timisoara o iau din poarta in poarta si tot vom reusi sa scoatem in strada un numar mare de oameni.
Pusi in fata pericolului de a le strica socotelile in orase mari mai ales ca ei stiu ca avem dreptate poate reusim.....

virgil said...

Goia draga, propunerea ta este foarte buna. Trebuie sa mergem in paralel cu asociatia si cu petitia si apoi, daca mai este cazul cu iesitul in strada. Eu am facut niste propuneri, scrisoarea deschisa si anexa cu propuneri, care ar trebui sa le dam drumul la toate partidele, la o serie de ziare si la unii minstrii. Insa ca sa aiba succes, o spun din excperienta, trebuie sa fie semnata de cel putin 50-100 de oameni. Cum adunam aceste semnaturi, macar electronic prin email, sau prin telefon cu nume, prenume, oras si numar de telefon?

goia said...

Virgil,
gindeste-te ca numai daca iei pe cei care au postat aici,cineva zicea de 10 familii din timisoara asta inseamna cel putin 100 de persoane adulte cu noi ceilalti care pot semna o petitie :cnp, nr.de dosar etc....
Daca avem atita creier sa impingem bulgarul la vale cred ca nu ne putem inchipui citi se vor alatura.
Marea majoritate habar nu au ce e aia blog...Daca inca cred ca justitia din romania are de-a face cu bunul simt se inseala.Ei cred ca se dau aceleasi solutii ca acum 2-3 ani habar nu au ca s-a schimbat legea intr-e timp....trebuie treziti cind vor ajunge in strada nu mai poate sa-i ajute nimeni.

virgil said...

Goia,
Cred ca cei de pe blog nu au inteles ca acele documente pe care le-am afisat, scrisoarea deschisa si anexa cu propuneri, nu sunt in numele meu, poate ca am gresit cand am semnat un pensionar, ci vor fi in numele unui grup de initiativa, sa zicem. Pentru aceasta avem nevoie de sustinatori, cat mai multi, care sa fie de acord cu materialele si pe care sa-i trecem intr-o alta anexa. In acest fel autoritatile nu-si mai pot permite sa ne ignore, iar cand vom intra in dialog cu ei numarul sustinatorilor va creste. Eu ma ofer sa trimit petitia la autoritati, asa cum am mai spus la guvern, cateva ministere, toate partidele si poate si la sindicate. Numarul meu de contact este 0728853794 unde va puteti inscrie cu datele personale.

virgil said...

Pentru Goia si pentru altii(in completare)
Daca considerati ca propunerile trebuiesc imbunatatite va rog spuneti-va punctul de vedere. Poate ca ar fi mai bine sa ne intalnim mai multi in Bucuresti si sa discutam pe marginea lor.

ceciliac said...

Doamnelor si Domnilor,

Suntem un grup de 5 persoane (de pe blog) care ne-am hotarat sa ne vedem astazi pentru a pune bazele asociatiei.
Daca cineva dintre noi are posbilitatea sa puna la dispozitie un spatiu mai mare pentru a ne intalni si a aduna semnaturile de adeziune..ar fi foarte bine.
Propun ca asociatia noastra sa se numeasca "BUNA CREDINTA" - asociatia proprietarilor pe legea 112/1995. Adresa de contact cici.cireasa@apabucur; 0742101529

ema said...

virgil, draga, am lansat deja propunerea de intalnire de vreo 2 zile.
am stabilit sa ne intalnim astazi.
daca poti veni, ia legatura cu damna Cecilia.
(vezi mesajul de mai sus)

ema said...

pentru Goia: m-am gandit si eu la propunerea ta. vom formula probabil o petitie si o vom transmite celor din alte localitati decat bucuresti pentru a se strange semnaturi din toata tara. eu, de exemplu merg saptamana viitoare in constanta si as putea sa incep deja sa stabilesc niste contacte. cu sau fara petitie vreau sa incep o baza de date cu persoane aflate in situatia noatsra. propun ca si cei din alte localitati sa inceapa sa faca acelasi lucru. doar cu vorbe nu facem nimic. sa facem listele chiar daca forma petitiei nu este gata si asociatia nu este gata. putem merge in paralel. oricum, constat ca deja ma inceput sa ne organizam. si cred ca foarte curand vom avea un plan destul de clar de actiune.
ai putea sa te ocupi, de exemplu de filiala din timisoara. vorbim la telefon dupa intalnirea de astazi ...

goia said...

Ok ,astept.
Eu ma intilnesc azi cu avocatul,poate reusesc stabilesc cu ajutorul lui ce putem face.
Partea proasta e ca fiecare caz trebuie luat individual existind particularitati de care trebuie tinut cont.

alina nediu said...

Buna ziua tuturor,

Eu am postat azi dimineata de tot un mesaj care vad ca a disparut.
Sunt din Timisoara si vreau sa ma asociez la orice gen de activitate.
Telefon 0256 493602, sau e-mail: alinanediu@upcnet.ro

Incerc sa rescriu ideile de azi dimineata.
Imi mentin parerea ca in primul rand trebuie sa ne atragem presa de partea naostra, spun asta pt. ca dupa emisiunea zig-zag l-am vazut pe Cristoiu la Gadea si zicea ca exista niste oameni, vreo 20-30 de mii, pe care statul i-a pacalit, dar se vedea clar ca nu este in tema.
Spuneam ca noi cei care scriem aici cunoastem legea 112, legea 10, cazuri, si ca ar trebui scris pentru oameni ca Cristoiu, Ciutacu (are un blog), Gadea ceva mai simplist un fel de poveste de cum au aparut aceste legi si cum s-a ajuns acuma la aceste faradelegi strigatoare la cer si mafii, ca oamenii sa inteleaga despre ce este vorba si sa-i putem atrage de partea nostra.
In Basescu nu am incredere, nu are niciun intres sa ne ajute, pentru ca cei pe care-i sustine sunt din tabara mafiota, care vrea cat mai multe proprietati prin frauda si eludarea legilor.
Avocatii nostri din pacate joaca la doua capete, cei ce revendica, desi sunt departe de a fi adevaratii fosti proprietari, oferea mult mai mult decat onorariul nostru si am observat ca si consilierii Primariei sunt cumparati de ei, ca sa nu puna acte la dosar. Cazul nostru concret este asa.

Cred ca ar fi bine sa contactam si pe Petre Roman, intrucat majoritatea dintre noi suntem pensionari si el sa includa in platforma sa si aceasta problema.

Deocamdata atata, vreau sa ma implic si va rog sa ma contactati.
Vreau sa mentionez inca o data ca nu numai in Bucuresti sunt cazuri, e foarte bine ca va intalniti acolo, unde este centrul administrativ si politic, dar nu uitati ca sunt cazuri lafel de diperate in toata tara si ca si noi dorim sa fim inclusi in aceasta actiune, si impreuna sa incercam sa rezolvam problema.
Sa ne facem auziti... unde sunt mai multi puterea creste si e bine sa fie o miscare in toata tara.

rodia said...

Prieteni,
in Piata Universitatii, Realitatea TV a postat display-uri pe numele diverselor personalitati politice unde ne putem lasa mesajele. Nu stiu in ce masura vor ajunge mesajele noastre la aceste personalitati, dar ma gandesc ca, la un moment dat, vazand numarul mare de mesaje pe aceeasi tema, mass media va considera ca este un subiect bun de exploatat. Este si asta o cale de a ne face simtiti, vazuti, auziti.

STEFANIA-RUXANDRA said...

PENTRU RODIA

Spunea-ti de Piata Universitatii. Este o idee foarte buna. Am sa iau legatura cu cateva persoane care au lasat si nr de telefon sa vedem daca miine ne putem intalni in Piata Universitatii, sa scriem mesaje si poate ca ne va asculta cineva, in cazul in care mai este si miine acolo cineva.

Dar, pe www.realitatea.net am lasat mesaj referitor la emisiunea ...INTREABA-L PE... si aici pui intrebari guvernantilor, iar ei sunt obligati sa ti raspunda.

accesati site-ul realitatii tv. si lasa ti si dvs mesaje acolo. S-ar putea sa fie date si la televizor. Cu cat sunt mai multe cu atat se vor interesa de noi.
MARIANA K.

Mariana said...

Pana ne mobilizam sa ajungem si in Piata Universitatii la Realitatea tv.
eu am folosit site-ul www.realitatea.net si am lasat o intrebare pentru guvernanti.

Intrati si dvs si lasa ti mesaje acolo. Cu cat mai multe, cu atat se vor interesa de noi.

Conform legii sunt obligati sa ne raspunda.

carmen said...

Buna ziua tuturor,

Va rog sa-mi adaugati si mie numele si adresa.
Carmen Savu, Bucuresti Str. Transilvaniei nr.5, ap.1, sector 1
Tel. 021 310-0759.
e-mail carmensavu5@yahoo.com

Eu nu pot participa, din pacate, deocamdata la intilniri intrucit ma aflu momentan in afara tarii. Voi revenii in jur de 20 Martie, probabil. Dar putem coresponda prin e-mail. Daca este necesar as putea apela la mama mea.

Eu incercat sa trimit e-mail la D-nul Gadea de doua ori dar pina acum am prit notificare ca nu s-a putut transmite. L-am trimis si D-nului Ciutacu dar nu stiu daca a fost receptionat.
Dupa cum am spus zilele trecute, in Parlament, la Camera Deputatilor, se afla un proiect de lege PLx 812/2007 care incearca intr-un fel sa reglementeze situatia celor dintre noi care-si pierd proprietatile in urma deciziilor instantelor, si care nu este complet respins, inca.

Adresa de web este;

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=8949

Daca vizitati aceaste adresa gasiti toate detaliile inclusiv cum a votat fiecare deputat. Daca le accesati numele va duceti la pagina fiecaruia si gasiti adresele de e-mail. Eu am incercat sa trimit la cit mai multi, bineinteles celor care au votat impotriva legii. Incercati si dumneavoastra sa faceti acest lucru in paralel cu restul. Poate reusim sa-i 'umanizam' sa inteleaga ca este realmente o situatie critica si nu ceva cu care sa se mindreasca ca ROMANI. Poate multi dintre dansii sunt dezinformati, nu rau-voitori.

Unele adrese n-au functionat dar cred in marea majoritate sunt corecte.

Fiecare are o situatie particulara dar in acelasi timp toate situatiile sunt comune, - apartamente cumparate legal, conform Legii 112/1995, singura lege in acest sens.

Fox said...

Stimati colegi,

Nu credeti ca va bazati prea mult pe sensibilizarea politicienilor?Il si vad pe Basescu punand la dispozitia noastra casa din Mihaileanu si renuntand la admiratia declarata public pentru dna Mociornita.
Sunt convins ca singura cale reala de rezolvare este o actiune coerenta si concertata,care sa foloseasca inteligent caile legale existente si sa transmita un mesaj unitar factorilor de influenta si decizie.
Problema noastra esentiala este aceea ca un act prin care statul roman ne-a vandut un bun imobil in baza unei legi organice speciale, L112/1995,a fost sau va fi desfiintat prin aplicarea rau-interpretata,trunchiata,gresita,abuziva, a unor paragrafe de lege scoase din context si oricum aparute ulterior actului de vanzare-cumparare.Deci statul,prin reprezentantii sai legali ne-a vandut un bun imobil pe baza unei legi special concepute,ne-a luat banii, si apoi ne-a supus unei cascade de "imbunatatiri" ale legilor.Rezultatul final a fost ca justitia, cu ochii holbati la banii si tentatiile oferite de catre revendicatori prin versatilii lor reprezentanti, ne-a desfiintat actele si ne-a lasat in aer.Primaria a sarit rapid in ajutorul nostru,ne-a anuntat senin ca s-a schimbat schimbarea si ca ne ofera ca ajutor un loc in strada recent "bordurata".
De aceea,abordarea trebuie sa fie foarte pragmatica, rapida si bine coordonata.
Principalele puncte sunt:
- constituirea unei asociatii care sa sintetizeze si sa organizeze problemele celor care au cumparat cu L112,sa faciliteze membrilor asociatiei accesul la asistenta juridica calificata,sa reprezinte in relatiile cu terti si sa transmita un mesaj coerent,articulat,etc.
- gasirea unor case de avocatura care sa vrea si sa ne poata reprezenta cu sanse reale in instantele interne si la CEDO
Punctele de mai sus sunt clar interdependente, dar nu conditionate temporal,astfel incat pana la aparitia asociatiei se poate actiona.
Cu siguranta ca statul va reactiona mai pozitiv atunci cand instantele vor incepe sa il condamne pentru ca nu a garantat impotriva evictiunii si sa il oblige la plata de despagubiri la nivelul pretului pietei.Precedentul exista deja, iar Codul civil este foarte clar in aceasta speta,chiar daca instantele incearca aburirea cu articole din L10/2001.Mai mult decat atat, s-ar putea ca actiunea in interesul legii inaintata de Procurorul general la ICCJ va oferi surprize de proportii.Decizia nu s-a luat la primul termen deoarece lupta intre judecatorii curtii este stransa si se tatoneaza inca politicul.
Oricum, sansele ca justitia sa mai scape de complexul fata de stat,sa isi mai acopere ochii si sa aplice corect legile.Nu de alta,dar la un moment dat integrarea asta europeana mai are si constrangeri.Chiar nu pot sa ne trateze guvernantii nostri trecatori ca pe niste cetateni de mana a doua,sa schimbe regulile in timpul jocului,sa-si repare greselile din trecut pe spatele nostru.Cand vezi cu cata darnicie sunt tratati toti jecmanitorii si hotii,toti amicii politici si de cumetrie,parca nu-ti mai vine sa mai rabzi.
Haideti sa ne punem mintile,energia si cunostintele la contributie,sa ne jucam singuri sansele,fara a ne mai baza prea mult pe politicieni sau ziaristi.Ei ne pot ajuta punctual, dar fara a empatiza efectiv cu cauza si suferinta noastra.

Fox

goia said...

ema
adresa mea de e-mail e daniel.goia1@gmail.com

ceciliac said...

Buna ziua!
Un grup de 9 persoane ne-am intalnit si am creionat actul de constituire a asociatiei noastre. In cursul saptamanii viitoare vom face demersurile pentru obtinerea acceptului de denumire si elaborare a statutului. Va rog sa-mi transmiteti, pe adresa de e-mail ceciliac22@yahoo.com eventualele dvs.adeziuni si sugestii. Va trebui sa deschidem si un cont. Deasemenea, va rog, sa va ganditi la un loc de intalnire mai spatios.
Va astept!

ceciliac said...

Buna ziua!

Ii multumim domnului Fox pentru sfaturi. Foarte pertinente. Il asteptam in asociatie.

Fox said...

Vesti bune!Pe cine contactez pentru a porni actiunea?Trebuie sa ne miscam rapid si coerent!Gasim noi spatiu si timp.Important este cum le folosim.

Fox

PS Se poate ca administratorul blogului nostru sa ordoneze mesajele in ordine temporala incepand cu cele noi?Cred ca este mai usor si mai util sa incepi cu noutatile.

ceciliac said...

Pentru domnul Fox.
Va astept la adresa de e-mail cecilia22@yahoo.com sau telefon 0742101529/Cirease.

ion opris said...

Stimate dle.FOX,
Apreciez deosebit punctul dumneavoastra de vedere. Va rog sa-mi lasati pe e-mail
ionopris@yahoo.com
datele dvs. de contact (telefon, e-mail) pentru a putea lua legatura cu dvs.
Va multumesc,
Cu stima,
Ion Opris

virgil said...

Pentru Fox si multi altii,
In completare la ce a spus Cecilia ar mai fi de adaugat:
- avem nevoie de cat mai multe adeziuni la asociatie si la petitie cu nume, prenume, CNP si un numar de telefon.
-cat mai multe exemple de dosare in care judecatorii au dat castig de cauza fostului proprietar in baza comparativa a titlurilor de proprietate. Se pare ca 75% dintre procese asa se castiga. Avem nevoie de aceste dosare la care sa se specifice numele judecatorului si al casei de avocatura ca sa-i cunoasca lumea.Va fi o anexa separata la petitia noastra.
Miercuri 12.03.08 la ora 17.30 ne intalnim din nou pentru a aproba si a da drumul la documente. Pentru amanunte sunati la Cecilia 0742101529.

carmen said...

Domnule Fox,

Avocatul meu, cel putin cel de la apel a facut o prezentare extrem de clara si a pus notele scrise la dosar. Cu stupoare observat cind am studiat dosarul la recurs, ca incheierea din ultima sedinta care de fapt fusese si sedinta de judecata, nu cuprindea absolut nimic din ce se prezentase in sedinta respectiva. Nici macar faptul ca Tribunalul intrese in posesia documentelor de la Primaria Capitalei, documente solicitate de Instanta, documente care reprezentau de fapt Decizia Primariei de a acorda fostei proprietare masuri reparatorii, decizie emisa pe 18 Decembrie 2006. Nu trebuie sa spun ca in decizia de respingere a apelului n-au facut nici o mentiune la asta ori la oricare din punctele ridicate de noi. Au actionat precum agentul adversarei noastre si ce sa mai spun ca au truncheat o lege au scimbat sensul alteia s.a.m.d. Dosarul sta marturie.

Judecatorii se ascund in spatele "independentei judecatoresti".

Fox said...

Multumesc pentru detaliile de contact.O voi suna pe Cecilia pentru participare la intalnire.

Virgil,crezi ca intereseaza pe cineva cine sunt judecatorii sau avocatii care ne executa?Ai auzit vreo reactie oficiala cat de mica la serialul "mafia retrocedarilor"?Nu va este clar ca ei nu raspund in fata nimanui pentru ceea ce fac in numele legii?Corb la corb.....
Sunt utile si petitiile,si adresele,dar rezolvarea cauzelor noastre "pierdute" tot in justitie este,din pacate.
Voi participa efectiv la pornirea acestui proiect in conditiile in care va raspunde unor cerinte clare,cu actiuni pragmatice care sa fie bazate pe realitati.Repet,exista legi,abordari si precedente care ne dau dreptul sa speram legitim la o rezolvare echitabila a cauzelor noastre.
Esential este sa:
- formam o echipa operativa care sa poata incepe strangerea si organizarea datelor si sa comunice efectiv si coerent,atat in amonte cu cei ce au fost grosolan inselati de statul roman,cat si in aval cu autoritati,personalitati,parteneri,...
-sa definim clar ce actiuni facem,ce rezultate asteptam de la ele si cum si cu ce resurse le facem
- independenta fata de politic;trebuie doar sa folosim politicul, si nu invers

Exemplu:vrem sa trimitem rapid o petitie semnata de cat mai multe persoane.Are ea o forma clara,usor de inteles de catre recipienti,cine sunt acestia,este articulata dpdv juridic,sau vrem doar sa anuntam ca suntem multi si nedreptatiti?Va avea rezultate concrete previzibile?
Nu vreau sa fac prea multa teorie si apreciez entuziasmul celor care efectiv au facut primul pas.Vreau doar sa fim cu picioarele pe pamant si sa intelegem ca nu intereseaza pe nimeni de noi.Scopul nostru este sa ne batem si sa invingem statul roman,cu resursele limitate de care dispunem,dar cu inteligenta,diplomatie si determinare.
O alta fabrica de petitii,episoade lacrimogene si rugaminti, catre unii care ne privesc ca pe niste profitori ai fostului regim si ca pe niste slugi bune de manevrat in campanii,va avea un sfarsit rapid,sigur si total demoralizant.
In concluzie,voi participa la intalnirea de miercuri 12.03.2008 si voi adera negresit la asociatie.Daca se va opta pentru o abordare realista si pragmatica sunt dispus sa contribui efectiv la construirea proiectului.Cred ca asociatia noastra ar trebui sa centralizeze,organizeze,consilieze,reprezinte si sa faciliteze contacte utile ale membrilor cu parteneri specializati in domeniile de interes(justitie,administratie,notari,etc.).Nu va asteptati la minuni,este o lupta dura si de durata.
Scuze pentru repetarea unor probleme dar nu cred ca mai este loc de abordari romantice, gen ne ajuta x sau y.Este cauza noastra, si numai noi ne putem ajuta!

Fox

PS Dle Opris, va voi transmite datele mele de contact.Sper insa ca asociatia sa devina rapid un spatiu de incredere si consiliere pentru cei furati pe fata de statul roman.

Mariana said...

Buna ziua
Va rog sa treceti si numele si adresa mea in adeziune. Desi am primit ieri Somatia de evacuare, merg mai departe, trebuie sa fie o iesire.
In disperarea noastra, pt ca nu avem unde sa ne ducem si nici posibilitatea sa stam cu chirie deocamdata, termenul fiind f scurt, vom merge pana la capat.

Ne vom intalni pe 12 martie si trebuie sa aflu locatia.

Adresa de e-mail: marianakolumban@yahoo.com
Str. Belgrad nr. 1 Sector 1
telefon 230 73 01

carmen said...

Domnule Fox si toti ceilalti,

Politicienii si Guvernul ne sunt stict necesari pentru crearea cadrului legal, coerent, care sa duca la oprirea abuzului, pe de o parte si la repararea abuzurilor deja create. Nu uitati ca sunt deja persoane care au decizii irevocabile impotriva lor, unii care deja au fost aruncati in strada. Sunt suficient de multi parlamentari care doresc si simt ca trebuie sa faca ceva. Sunt sigura ca multi sunt complet dezinformati. Toti acestia trebuie informati clar ca nu sunt doar vorbe de culise, telenovele, ci sunt situatii reale, grave. Acestea, insa, nu se pot dovedi decit prin documente, pe fapte. In acest sens este important a fi prezentate clar si explicit incalcarile care se fac in instante.
Guvernul de asemena poate lua atitudine prin Hotariri de Urgenta, daca vrea. Statul nu este un individ, un bau-bau, ci este reprezentat de niste persoane. Noi suferim de pe urma actiunilor luate de unii oameni in numele Statului.

Urmeaza sa iau si eu legatura cu avocatul meu sa vad ce parere are in legatura cu aceste demersuri. De altfel el pe cont propriu impreuna cu alti colegi au inaintat o lucrare recent la Curtea Constitutionala. Procesul acela urmeaza sa fie judecat curind. Din pacate nu cunosc excat detaliile, oricum este legat de problemele cu care ne confruntam noi.

Carmen

PS CEDO are o limitare in timp si anume 6 luni de la data cind hotarirea a devenit definitiva. Pentru ce-i aflati in aceasta situatie, cred ca este foarte important sa se adreseze de urgenta. Nui este nevoie de avocat cel putin in prima faza.

carmen said...

Doamna Mariana,

Referitor la Somatia de evacuare, ati deschis proces de retentie, cred ca-i spune, impotriva Ministerului de Finante, a reclamantilor din proces sa cereti despagubiri si dreptul de a ramane in locuinta pina la solutionarea acestora? Nu-mi aduc aminte exact termenii juridici dar am inteles ca este un pas urgent si important de facut dupa primirea deciziei irevocabile.
Am auzit ca executrorii judecatoresti actioneaza de obicei seara, noaptea inainte chiar cu 2 zile de termenul din Somatie.

Va doresc succes!

Fox said...

COMPLETARE

1.Nu ma mai domniti atat, mai ales ca folosesc un pseudonim.
2.Nu sunt jurist,ci am formatie de manager si o experienta extrem de lunga si neplacuta cu statul si justitia pe L112.
3.Situatia celor care au cumparat pe L112 trebuie redusa la o suma de lucruri simple:
- s-a pierdut definitiv si irevocabil (inclusiv recurs) sau nu?
- care a fost motivarea:rea credinta (lipsa titlu,minime diligente,nerespectare legi aparute ulterior,alte nemernicii juridice) sau comparare de titluri?
- in functie de situatie ce abordari exista?
4.Revizuire,contestatie in anulare, ambele cu sanse minime de acceptare de catre instante, sau chemarea statului in judecata pentru garantare la evictiune si CEDO.
Dupa parerea mea,cea mai buna (durata,sanse,costuri) este garantarea la evictiune,cu sanse certe de recuperare cheltuieli imbunatatiri aduse imobilului si a pretului reactualizat.In acelasi timp, exista sanse ca instantele sa inceapa sa accepte si plata excedentului de valoare pana la valoarea de circulatie (piata)a imobilului.
5.Trecand prin cateva filtre spetele, se ajunge invariabil la cateva cazuri tipice si se pot determina abordarile potrivite.

Atentie!Asociatia nu poate, si nu trebuie sa se substituie avocatilor!!!Ea trebuie doar sa sfatuiasca pe cei in nevoie si sa le indice o cale coerenta de urmat.

Nu uitati ca problema noastra nu a fost,de obicei,apararea.Marea nenorocire au fost completele de judecata,surde la strigatele noastre,campioane absolute completele de executie de la Curtea de apel", care judeca dupa legea lor,bazata pe interese politice schimbatoare si materiale.Din pacate, noi am fost de fiecare data neinteresanti ca oferta.
Statul a nationalizat,a vandut,a schimbat legile,a garantat,.....Si cand a fost sa ne apere s-a scuzat nepoliticos.Toata atentia,energia si resursele s-au indreptat catre mafia imobiliarelor care s-a folosit de conjunctura extrem de favorabila,si in cardasie cu autoritatile au jupuit pe toata lumea.Intre timp se tot aloca 2% din tot felul de bugete pentru construirea de locuinte pentru evacuati, care insa ajung tot pe la cei cu bani multi,pozitii comode si situatie locativa super
Pentru noi,daca vrem sperante, trebuie sa votam si sa facem publicitate politicienilor.
Dar cand s-a discutat situatia noastra in Parlament, s-a considerat ca acordarea de despagubiri la nivelul pretului de circulatie ar fi o sursa de imbogatire.
De asa imbogatire,bazata pe suferinta si durere,sa aiba parte ei!Si sa nu astepte compasiune din partea noastra.

Fox

Fox said...

Doamna Carmen,

Politicienii si guvernul au creat deja un cadru legal,incoerent,care a fost modificat succesiv, numai in defavoarea noastra.
Abuzul a fost perfectionat si aplicat de catre ei cu o consecventa diabolica.
Puteti sa imi numiti un singur politician/parlamentar,dintre cei "suficient de multi" care simte si doreste sa faca ceva pentru noi? Si daca da,ce a facut pana acum pentru noi si de ce s-ar sensibiliza tocmai in acest al 12-lea ceas?
Chiar credeti ca guvernul condus de Tariceanu ar putea rezona cu noi?Pai nu tocmai el a reprezentat pe fostii proprietari si le-a rezolvat o legislatie favorabila? Sau poate dl Stoica imediat ce va reajunge la putere?
Sigur ca trebuie sa sensibilizam politicieni si persoane influente,sa ne prezentam clar problemele si sa fortam o rezolvare pozitiva.Experienta noastra spune ca se pot obtine ceva vorbe si promisiuni frumoase si mai putin sprijin concret.
Iar statul este chiar un "bau-bau",care prin reprezentantii sai alesi si numiti,ne-a predat in mana hotilor si speculantilor.
Nu va este clar ca banii se fac, usor si repede, prin incalcarea legilor,nu prin respectarea lor.
Iar reprezentantii statului si prietenii lor au inteles asta foarte bine!

Fox

PS CEDO judeca in principal daca petentului i s-a respectat dreptul la un proces echitabil si nu este o instanta de recurs extraordinar a cauzei;cam in 2 ani se decide daca actiunea este admisibila si se va judeca cam tot in vreo 2 ani.

Mariana said...

PENTRU CARMEN

Multumesc pentru sprijin si intelegere.
Da deja am deschis proces cu statul si Ministerul Finantelor. Pe 12 martie am prima infatisare la jud sect 5 pentru care am cerut drept de retentie pana la solutionarea procesului. Am pus certificat grefa la cadastru pentru ca sa nu se faca nici o tranzactie imobiliara pana nu se termina procesul cu statul.

Si cu toate acestea cu data de ieri au intocmit Somatia si Instiintarea pentru executare silita.

Desi au fost citati reclamantii totusi au facut-o. Nu mai spun ca saptamana de saptamana ne someaza la telefon sa plecam ca trebuie sa vanda apartamentul ca sa imparta banii cu ceilalti mostenitori si sa-si plateasca avocatul.

Am cumparat casa de buna credinta. La data aceea, 1996 pe cerere au scris cei de la Icral Herastrau ca nu este revendicata. Si totusi instanta m-a scos in Decizia definitiva si irevocabila ca am cumparat de rea credinta si prin comparare de titluri.

Comparare care nu este corecta pentru ca apartamentul a fost cumparat pe un alt nume si nu pe numele reclamantuli. Numele lui a fost adaugat la numele vechiului proprietar.

Luni depun si contestatia la evacuare.

Cu Dumnezeu inainte. Ca numai el ne mai poate ajuta.

Multumesc inca o data pentru suport moral...

PENTRU FOX

Am pierdut pentru ca stau in Dorobanti de aproape 60 de ani si au adus acte false. Stii cat de scump este aici.

Decizia Curtii de apel a fost in favoarea lor cu recurs in 15 zile.
Am facut recurs la care nu s-a prezentat nimeni. Nici macar avocatul. Decizia s-a dat pe loc fara sa mai citeasca recursul. Presedinta vorbea in barba si nu intelegeam nimic. Asta a fost totul.

I-am cunoscut pe cei care revendicau abia la 1 an dupa ce se daduse Decizia cand probabil au fost fortati de avocat sa-si ia titlu executoriu, sa mearga mai departe ca sa-l plateasca. Sunt vorbele lui.

La CEDO iti trebuie totusi un avocat care sa-ti pregateasca actele. Dar pana la solutionare unde stau eu si familia mea?

In momentul de fata nu mai am incredere in nimeni.

Dinu Harjeu said...

Am creat acest blog din dorinta de a ma convinge de dimensiunea sociala a nedreptatii cu care se aplica un concept fundamental pentru o societate echitabila: dreptul de proprietate. Si la noi in constitutie se mentioneaza clar la art. 44 ca "Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular". Desi cadrul legislativ este criticat ca fiind confuz si ambigu, acesta contine articole care stabilesc fara echivoc (dupa parerea mea)solutiile pentru rezolvarea imobilelor achizitionate in baza Legii 112/95. Ma refer la Legea nr. 10/2001 cu amendamentele sale pana in anul 2006 si HG nr. 250/2007 privind aprobarea metodologiei de aplicare a acestei legi, care la art. 20 si in mod special la art.52 prin care "se abroga orice alte dispozitii contrare". Cu toate acestea modul stramb de a rezolva problema proprietatii si ignorarea "din interes" a cadrului legal existent, fac posibil realizarea unui nou abuz social inacceptabil pentru un stat european din secolul XXI.
In vederea sensibilizarii factorilor de decizie din aceasta tara, am redactat o petitie pe care am adresat-o institutiilor importante din Romania prin care am semnalat modul inexplicabil prin care instantele de judecata au acceptat speculatiile avocatesti ale fostilor proprietari in detrimentul argumentelor legale invocate de catre noi. Sugerez si celorlalti aflati in situatia de a pierde proprietatile dobandite legal sa procedeze prin transmiterea unor petitii la urmatoarele adrese:
- Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141-B, sect. 6 Buc, cad 06001;
- Inalta Curte de Casatie si Justitie, Str. Batistei, nr. 25,Buc. sect. 2, cod 020934
- Ministerul Public, Procurorul General al Romaniei, Bd. Libertatii nr. 12-14, sect. 5, Buc
- Curtea de Apel Bucuresti-Sectia Civila, Splaiul Independenteinr. nr.5, sector 3
- Tribunalul Bucuresti-Sectia Civila, Bd. Unirii nr. 37, sect.3 Buc
- Avocatul Poporului, Str. Eugen Carada nr. 3, sect. 3 Buc
- Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, Calea Floreasca nr. 202, sect. 1, Buc
- Curtea Constitutionala, Calea 13 septembrie nr. 2, sect. 5 Buc, cod 050725
- Liga apararii drepturilor Omului (LADO), Str. Dem. I. Dobrescu nr. 9-11, sect. 1, Buc, cod 010025
Suplimentar mai sunt adresele e-mail pentru posturi TV
- miezulproblemei@nationaltv.ro
-nasul@b1tv.ro
Mai sunt site-uri:
www.antena3.ro
www.ciutacu.ro (emisiunea vorbe grele)
www.povestideviata.ro
Consider ca un numar mare de sesizari poate crea in acest an electoral o problema importanta pentru dezbateri ample si solutionare favorabila.
In ceea ce priveste oportunitatea crearii unei asociatii, sunt in totalitate de acord sa fac parte impreuna cu alte persoane din blocul in care locuiesc, aflate in aceeasi situatie,si sa sprijin in masura posibilului demersurile de constituire.

Fox said...

Pentru Mariana,

Inteleg ca ati chemat Primaria si MFP in judecata pentru garantare la evictiune?
Ati deschis actiune pe Codul civil si ati cerut despagubiri pentru imbunatatiri,restituirea pretului reactualizat si excedent de valoare pana la pretul de piata?

Problema suspendarii evacuarii tine foarte mult de abilitatea avocatului si de complet.Oricum, mult succes!

Mariana said...

Pentru FOX
Da. Am termen pt proces 12.03 08 cu MFP si Primaria. Abia de 2 zile am primit somatia de evacuare. Cu avocatul ma intalnesc luni pt suspendarea evacuarii. Imi place sa cred ca este unul bun si va lupta pt mine. Am insa emotii. Ce sa zic acum sunt la mana lui.

Pentru dl Harjeu.

Este posibil sa lasati pe blog un model de petitie? Va rog sa ma credeti ca habar n-am cumse poate face. Este nevoie de un avocat? Nu ma pricep deloc cum trebuie redactata? Vreau, si trebuie sa o fac repede.
Astept raspuns urgent.

ema said...

stiti ce... nu ajuta sa ne plangem unul pe umarul celuilalt si sa asteptam o rezolvare.
haideti, inscrieti-va in asociatie si sa rezolvam problema in mod organizat.
vocile izolate nu le ia nimeni in seama.
am inceput sa ne organizam.
luati legatura cu doamna cecilia - si-a trecut datele de contact - sau cu mine - idem, pe mail. spuneti cam ce competente aveti (ca nu o sa ne permitem un contabil, de ex) si sa ne asumam fiecare responsabilitati in cadrul asociatiei.
trebuie sa ne ajutam singuri, statul roman nu o va face daca nu il fortam.
faceti liste cu datele de contact ale celor pe care ii cuneasteti ca sunt in aceeasi situatie. asta e ceea ce ar ajuta foarte mult in acest moment. si nu etse greu.
dna. Mariana, dl. Victor a facut o petitie. daca cititi cu atenti pe blog o veti vedea. noi strangem acum semnaturi pentru a promova petitia aceea.
... sau daca vreti sa mergeti doar singura mai departe ...

toti suntem in aceeasi situatie, nu sunteti singura

ema said...

fox, ai dreptate.
noi (imi place sa cred ca cel putin majoritatea) am avut avocati buni si probe la dosar care sa ne dovedeasca statutul de proprietari (asa se cheama cel care a cumparat un bun in conditiile legii: proprietar al acelui bun, nu?)
dar am fost voci izolate iar judecatorii i-au ascultat pe cei care au avut puterea banului - am auzit multe cazuri rezolvate pe baza promisiunii unui procent consistent din vanzarea imobilului redobandit.
de aceea consider necesara asociatia: pentru a ne insuma vocile si a avea un impact. pentru a fi luati in seama.
nu se mai pune problema de necazul meu sau al tau ci de un fenomen social, deja.
... sa ajutam putin fortele de coeziune ce duc la declansarea avalansei ...

ema said...

nu va ganditi ca sunt cam dura sau insensibila sau cinica.
si eu trebuie sa evacuez casa in care am crescut, si chiar nu am unde sa ma duc, si sunt singura, si mi-au murit toti, si m-am saturat. dar nu plangand rezolv probelma.

carmen said...

Pentru Mariana

Am inteles din mesajul dvs. ca actiunea de retentie ati facut-o doar impotriva Ministerului Finantelor si a Primariei? Eu cind am discutat cu avocatul meu despre eventualitatea pierderii recursului si a pasilor urmatori, acesta mi-a indicat ca trebuie sa deschidem actiune impotriva Ministerului Finantelor, a Reclamantilor si parca Primariei. Va sugerez sa discutati cu avocatul si sa vedeti daca nu-i puteti adauga si pe ei. Astfel ati putea sa-i tineti in loc d.p.v. legal. De asemenea nu au drepul sa va sune continuu si sa va ceara sa eliberati apartamentul. Puteti depune plingere penala impotriva lor. Iar eu as face-o luni la prima ora.

Despre avocati sa stiti ca la fel ca in orice meserie unii sunt mai buni si altii mai putin. Mai exista si problema propriei lor credinte, convingerea ca ce apara ese just cu adevarat. Nu uitati toti si de cistiga si de pierd procesul, ei isi cistiga partea. De asemenea as aduce aminte reactia Decanului Baroului Bucuresti Cristian Iordanescu (a murit in Decembrie daca nu ma insel), care a declarat ca este de parere ca actiunea procurorului general este „o lovitura si o intoarcere impotriva democratiei si a dreptului de proprietate“ si ii indemna pe toti revendicatorii sa protesteze fata de acest recurs.

In ceea ce ma priveste pe mine personal, n-am fost foarte multumita cu prestatia avocatei mele de la fond, ca urmare am cautat pe altcineva pentru apel. De citeva ori intilnindu-se cu cumnatul meu i-a spus ca n-avem nici o sansa, ca e dispozitie ca toate casele sa fie retrocedate.
Desi am auzit ca judecatorii ar fii platiti etc totusi nu am vazut nici o dovada in acest sens, mai mult decit grosolana incalcare a normelor legale.

Carmen

Mariana said...

pentru Ema
Nu, nu, nici prin gand nu-mi trece sa merg singura mai departe ci impreuna reusim sa facem ceva. Dar dl Harjeu spunea ceva despre asta ca trebuie sa faca si ei o petitie cum a facut dumnealui.
Ne vom intalni miercuri 12 martie la si vom semna petitia. De altfel am si dat o parte din datele mele.
Ref. proces. Avocatul meu mi-a cerut 4 dosare. A fost citat si reclamantul.

goia said...

Cred ca una dintr-e televiziunile care ne-ar putea ajuta sa ne facem auziti e OTV-ul.
Daca reusim sa selectam dintr-e toate cazurile noastre citeva din care sa reiese foarte clar ca statul roman i-si bate joc de oameni s-ar putea sa fie interesati de o colaborare.

Dinu Harjeu said...

Urmare solicitarilor atasez continutul petitiei inainte:

PETITIE

In imobilul din str.Traian nr.222, sector 2, București din trimestrul 4/2006 sunt pe rol un număr de peste 15 procese de revendicare – în natură - ale unor apartamente cumpărate de foștii chiriași de la Stat, în condițiile prevăzute de Legea 112/1995.
Toate procesele deschise, sunt concepute și urmărite din partea reclamanților de către Asociația de avocați Haralambie Voicilaș – fost judecător și profesor de drept.
I. După modul în care s-au derulat până în prezent procesele aflate pe rol, în majoritatea cazurilor, instanțele judecătorești nu țin seama de argumentele si actele normative invocate de noi, în apărarea noastră, și s-au pronunțat în favoarea reclamantelor.
Acțiunile acestora fiind admise, suntem somați de justiție SA CEDAM PROPRIETATEA NOASTRA IN FAVOAREA acestora.
Procesele ajunse la Tribunalul București pentru judecarea Apelului, sunt pronunțate tot în favoarea reclamantelor.
II. Pentru buna regula arătăm în cele ce urmează argumentele legale, invocate de noi și care nu au fost luate în considerare de către unele instanțe.
1. Imobilul din str.Traian nr.222, sector 2, Bucuresti, având în componentă un număr de 29 de apartamente a fost nationalizat conform Decretului 92/1950, fiind trecut un proprietatea Statului CU TITLU, confirmat de Tribunalul București cu Sentința 832/2000, de către Curtea de Apel cu Decizia nr.666/2000 precum și de către Consiliul Suprem al Justiției cu Decizia nr.4394/2001 – având caracter DEFINITIV si IREVOCABIL.
2. Imobilul în cauză nu a fost revendicat de persoanele “îndreptățite”, fapt confirmat de către Comisia de aplicare a Legii 112/1995, apartamentele fiind puse în vânzare de către Primaria Municipiului București în conformitate cu prevederile Legii 112/1995.
3. Subsemnații, în calitate de foști chiriași la Stat am cumparat apartamentele în care locuiam cu respectarea prevederilor Legii112/1995 si cu bună credință – fapt care a fost confirmat de către ICRAL Foișor – societate care a intermediat vânzarea apartamentulelor de Primăria Municipiului București.
4. Primăria Municipiului București cu Decizia nr.5/2001, în aplicarea Legii 10/2001 a restituit numitului MANU GEORGE – urmașul fostului proprietar și totodată autorul reclamantelor – bunurile naționalizate conform Decretului 92/1950 și aflate la data respectivă în posesia Statului în str.Traian nr.222, respectiv terenul și imobilul cu apartamentele închiriate, cu exceptia apartamentelor vândute conform Legii 112/1995.
De menționat că restituirea bunurilor s-a făcut in anul 2001 ca efect al Legii 10/2001 în conditiile în care, in anul 2000 a fost respinsă retrocedarea apartamentelor de către Tribunalul Bucuresti (Decizia nr.832/2000).
De altfel și Curtea Supremă de Justitie, cu Decizia nr 4394/12.10.2001, a adoptat, după restituirea bunurilor (la 20.06.2001), ca definitiv si irevocabil faptul ca proprietarul imobilului în cauza nu putea sa fie scutit de nationalizare, deci Statul a preluat imobilul cu titlu valabil.
5. Pentru apartamentele vândute de Stat, conform Legii 112/1995 Manu George a cerut oficial – prin Notificarea nr.179/2001 prezentată la Primăria Municipiului București și nr.180/2001 către Prefectura Municipiului București transmise prin Executor Judecatoresc, acordarea de despagubiri.
Notificările de mai sus au fost luate în evidentă pentru soluționare, lucru confirmat de Primăria Municipiului București (Adresa nr.44133/2007).
6. Notificările menționate sunt în concordanță cu prevederile Legii 10/2001 art.18 lit.c si art.20 alin.2 care stabilesc fără echivoc ca în legatură cu apartamentele vândute cu respectarea prevederilor Legii 112/1995 se stabilesc măsuri reparatorii în echivalent la valoarea de piață – eliminându-se astfel posibilitatea revendicării în natură a acestora.
7. După decesului numitului Manu George (în anul 2005) reclamantele (fiicele acestuia) nu au mai ținut seama de voința acestuia și, contrar celor cerute prin Notificare – document rămas ca succesiune pentru a fi executat de catre Stat – au intentat acțiunile de revendicare în natura a apartamentelor în cauză.
8. Reclamantele au cerut judecătorilor iar aceștia au acceptat comparația de titluri în cadrul unor procese de drept comun, conform art.480 Cod Civil.
Ca urmare s-a procedat la compararea titlurilor noastre de proprietate – derivate din actele de vânzare-cumpărare a apartamentelor conform Legii 112/1995 cu titlul primului proprietar asupra imobilului din anul 1940, cu toate că, din luna iunie 2001, titlul de proprietate a bunurilor naționalizate a reintrat în posesia familiei Anton-Manu (mai puțin apartamentele vândute conform Legii 112/1995).
In urma acestor comparatii – instanțele au acordat prioritate titlului invocat de către reclamante ca fiind anterioare ca dată titlurilor noastre și nu au ținut seama că din anul 2001 titlul imobilului apartinea din nou familiei reclamantelor, deci comparatia facută este incorectă.
9. Instantele nu au tinut seama că după intrarea în vigoare a Legii 10/2001, procedeul de comparatie a titlurilor reprezintă o eludare a noii legi.
10. Urmare asentintelor si deciziilor pronunțate, judecătorii au incălcat și prevederile art.44 din Constituția României, care garantează și ocrotește proprietatea privată și nu admite confiscarea averii dobândită în mod licit.
Cu toate acestea, Justitia impune ca proprietatea dobândita de noi de la Stat, prin cumpărare în mod legal, să ne fie confiscată și transferată reclamantelor, lasându-ne pe drumuri.

III. Inainte ca instanțele abilitate să adopte Decizii definitive și irevocabile în procesele noastre, aflate pe rol, am considerat oportun să facem public modul în care nu s-a ținut seama de prevederile legilor în vigoare, cât și de drepturile pe care ni le acordă Constițutia României.
Revendicările reclamantelor nu au ca scop rezolvarea unor necesități locative proprii, pe care le au asigurate cu prisosință ! Soluționarea acestora pe cale administrativă, asigură o despagubire la valoarea reală a apartamentelor revendicate. Deciziile și sentințele instanțelor generează multiple probleme sociale la actualii posesori – în majoritate pensionari, cărora li se impune ca “O NEDREPTATE-de care nu sunt răspunzători- SA FIE SOLUTIONATA PRINTR-O ALTA NEDREPTATE” -pe care ar trebui să o suporte în mod nemeritat- contrar legilor și hotărârilor adoptate de legiuitor.
Urmare a celor prezentate, ne intrebăm retoric, ce încredere putem să mai avem în justiție in măsuraîn care judecătorii sunt independenți și răspund numai în fața propriei conștiințe ?
Stim că nimeni nu ne poate sări în ajutor, dar cel putin dorim să informăm autoritățile asupra modului în care unele carențe din legislatie fac posibilă ocolirea adevărului și adoptarea unor hotărâri nedrepte.
Cu deosebită considerație,
Erdös-Dumitrescu-Ernest si Ioana
Titularii ap. 15 din Str. Traian Nr. 222, tel: 0722 787 593
Cotescu Cristina si Hârjeu Constantin
Titularii ap. 11 din Str. Traian Nr. 222, tel: 0740 458 068

TITULARII DE APARTAMENTE
care au primit sentințe-prin comparare de titluri-să cedeze
dreptul de proprietate în favoarea reclamantelor

• Erdös D Ernest ap. 15 dosar 15980/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Niță Sergiu ap. 16 dosar 15982/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Bohâlțea Sofia ap. 17 dosar 14356/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Strujan Sorin ap. 13 dosar 14358/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Râșnoveanu Stefan ap. 19 dosar 1 1162/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Nicolae Valentina ap. 23 dosar 8250/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Georgescu Natalia ap.7 dosar 15983/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Oprina Cornelia ap. 6 dosar 15978/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Burliga Liviu ap. 5 dosar 11160/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Matei Lucian ap. 3 dosar 8251/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc
• Smaranda Daniel ap. 25 dosar 11161/300/2006 Judecătoria sector 2 Buc

Data: ___________

Aceasta "petitie" urmareste atentionarea factorilor de decizie si a celorlate autoritati asupra problemei create prin modul "stramb" de retrocedare si asupra necesitatii de clarificare a cadrului legislativ existent in concordanta cu prevederile constitutionale asupra proprietatii.

virgil said...

Pentru Harjeu:
Din pacate Legea 247/2005 modifica esential cele afirmate de dvoastra. Ca sa va lamuriti va voi da in continuare vechiul text la cele doua articole mentionate, art 18 si art 19( nu art 20 cum cred ca din gresala l-ati specificat)


ART. 18 din Legea 10/2001 zicea:
Masurile reparatorii se stabilesc numai in echivalent si in urmatoarele cazuri:
a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
c) imobilul a fost transformat, astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel;
d) imobilul a fost instrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.Art 18 din Legea 247/2005 zice:
40. La articolul 18, litera c) se abroga.
41. La articolul 18, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "d) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale."
42. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:
"Art. 181 (1) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
(2) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine-statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.
(3) Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului.
(4) Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator."Art 19 din Legea 10 zicea:
ART. 19
(1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea in natura, cu obligatia returnarii sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei, daca imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care persoana indreptatita a optat pentru despagubiri si imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, care se acopera prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei fizice sau juridice indreptatite. Daca persoanei indreptatite i s-a stabilit despagubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a incasat-o, valoarea astfel stabilita i se va acorda in despagubiri banesti, iar diferenta pana la valoarea corespunzatoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea acesteia.
(3) In cazul in care valoarea despagubirii nu a fost inca stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata masurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
(4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.
Art 19 din Legea 247/2005 zice:
43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului."
44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
45. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."


In rest petitia este la obiect, este remarcabila, cred ca ar trebui trimisa si la Curtea Constitutionla cu specificarea si altor articole care sunt incalcate, pe langa cel mentionat de dvoastra, si anume dreptul la viata conf. art22, dreptul la ocrotire a vietii intime conf art 24 si mai vedeti si articolele 27, 52 si 136.

Credeti ca lista celor din Traian 222 o putem alipi la petitia generala pe care o vom adopta noi ceilalti la adunarea de miercuri?
Petitia noastra cuprinde cele spuse in petitia specifica a dvoastra si in plus multe altele.

virgil said...

In completare :
La Curtea Constitutionala noi trebuie sa contestam articolele mentionate din Legea 247/2005 care incalca grosolan drepturile oamenilor, proprietari conf.L112/1995. Si ar mai trebui vazuta si HG250/07.03.2007 publicata in MO 227/03.04.2007 partea I-a ce se refera la normele de aplicare a Legii 10/2001, aia modificata cf L247/2005. Pe internet se poate gasi numai textul care face referire la niste anexe ce nu sunt accesibile. Trebuie vazut in monitorul sprcificat despre ce este vorba.

virgil said...

Pentru Harjeu:
Din pacate Legea 247/2005 modifica esential cele afirmate de dvoastra. Ca sa va lamuriti va voi da in continuare vechiul text la cele doua articole mentionate, art 18 si art 19( nu art 20 cum cred ca din gresala l-ati specificat)


ART. 18 din Legea 10/2001 zicea:
Masurile reparatorii se stabilesc numai in echivalent si in urmatoarele cazuri:
a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
c) imobilul a fost transformat, astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat, daca partile nu au convenit altfel;
d) imobilul a fost instrainat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.Art 18 din Legea 247/2005 zice:
40. La articolul 18, litera c) se abroga.
41. La articolul 18, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "d) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale."
42. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:
"Art. 181 (1) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
(2) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine-statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.
(3) Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului.
(4) Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator."Art 19 din Legea 10 zicea:
ART. 19
(1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea in natura, cu obligatia returnarii sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele inflatiei, daca imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care persoana indreptatita a optat pentru despagubiri si imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, care se acopera prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea persoanei fizice sau juridice indreptatite. Daca persoanei indreptatite i s-a stabilit despagubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a incasat-o, valoarea astfel stabilita i se va acorda in despagubiri banesti, iar diferenta pana la valoarea corespunzatoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare sau prin actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital, in functie de optiunea acesteia.
(3) In cazul in care valoarea despagubirii nu a fost inca stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata masurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
(4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.
Art 19 din Legea 247/2005 zice:
43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului."
44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."
45. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."


In rest petitia este la obiect, este remarcabila, cred ca ar trebui trimisa si la Curtea Constitutionla cu specificarea si altor articole care sunt incalcate, pe langa cel mentionat de dvoastra, si anume dreptul la viata conf. art22, dreptul la ocrotire a vietii intime conf art 24 si mai vedeti si articolele 27, 52 si 136.

Credeti ca lista celor din Traian 222 o putem alipi la petitia generala pe care o vom adopta noi ceilalti la adunarea de miercuri?
Petitia noastra cuprinde cele spuse in petitia specifica a dvoastra si in plus multe altele.

razvan said...

Suntem 2 familii din Bucuresti,str. Vasile Lascar, sector 2 in aceeasi situatie.

Apartamentul meu a fost cumparat de parintii mei, titularii ai contractului de chirie cu ICRAL-ul, cu respectarea stricta a prevederilor Legii 112. Dupa decesul tatalui meu am devenit coproprietar, impreuna cu mama mea, in urma succesiunii.

Vecina mea se afla intr-o situatie absolut similara.

Impotriva noastra s-au deschis procese de retrocedare abia in Martie 2007. Desi dosarele au fost depuse simultan, ele avand numere consecutive, suntem deja in faze diferite.
In cazul meu solutia s-a dat dupa cateva termene in Iunie 2007, presedinta completului de judecata trecand fara nici o emotie peste orice incercare de aparare si dand castig de cauza revendicatorilor.

Vecina mea, repartizata la un alt complet, inca se mai judeca pe fond, urmand acum pronuntarea si in cazul ei.

In mod evident, pentru noi si pentru toti cei aflati in situatii similare, data de 7 Aprilie este extrem de importanta. In mod normal decizia Curtii Supreme la recursul in interesul legii depus de Procurorul General nu ne poate fi decat favorabil.
Pe de alta parte, daca totul ar fi normal in tara asta, noi nu am fi avut acum ce discuta.

Crearea unei asociatii este imperios necesara din motive pe care toti le stim.

As dori sa ma contactati pentru a-mi da detalii cu privire la intalnirea din 12 Martie
Ma numesc Razvan Teodorescu, Tel:0722375164

Carmy_C said...

Ma alatur si eu voua.Sunt si eu pentru infiintarea unei asociatii.Sunta in aceiasi situtie ca si voi.Am cumparat o casa nationalizata si acum am ajuns sa umblu prin tribunale din cauza fostilor proprietari care mi-au dat de inteles ca pot cumpara linistita casa,deoarece ei vroiau sa fie despagubiti, iar acum se folosesc de "compararea de titlu" pentru a castiga casa.

virgil said...

Detalii pentru intalnirea de miercuri le obtineti de la Cecilia la tf 0742101529.
In alta ordine de idei, nu va este clar ca totul este facut, adoptat, modificat si aprobat numai si numai pentru clientela politica si in special pentru cei care sprijina PNL si toate derivatele lui. Adica ungurii sunt mai putin democrati decat noi, si nemtii si altii, cand au aprobat restituirile imobiliare numai in echivalent si maxim pana la 200.000 euro si au terminat de mult aceasta problema. Numai noi nu putem rezolva ceva ca lumea, totul trebuie cu scandal cu discutii cu morti si raniti. Cele mai multe nereguli sunt la Timisoara, fieful PNTCD, si la Bucuresti, fieful PNL, unde au asigurate 10-15% voturi de la acesti oameni care primesc si vor mai primi mult timp cate ceva la niste valori incredibile. Nu fac politica dar imi este scarba de ce se intampla cu aceste case. Cine vrea sa se convinga sa studieze noua lege 247/2005 cu vechea Lege 10/2001 sa vada ce bataie de joc este la adresa cetateanului de buna credinta din Legea 112/1995. Daca postati adrese de email va pot trimite ambele legi si chiar mai mult suprapuse la fiecare articol ca sa vedeti mai usor in ce constau modificarile. Singura solutie este sa fim uniti, ceea ce se intampla mai rar la romani sper sa nu fie cazul nostru, sa atacam pe toate fronturile inclusiv la Curtea Constitutionala pe Legea 247/2005, lege care nu a trecut prin parlament ci a fost aprobata de catre Guvern. Mai multe miercuri.

Dinu Harjeu said...

Domnule Virgil,
Va multumesc pentru informatiile transmise in legatura cu cadrul legislativ existent. Din "variantele" actelor legislative pe care le am in posesie, rezulta ca Legea 247/2005, titlul VII priveste "regimul stabilirii platii si despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" iar la art. nr. 20 din Legea nr.10/2001, modificata pana in 2006, se mentioneaza in paragraful (2) solutia pentru "reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului...",si solutia pe care o au fostii proprietari (persoana indreptatita)pentru proprietatile confiscate de statul comunism.Aceasta solutie este explicata in HG 250/2007, privind aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, unde se specifica ca "persoana indreptatita are dreptul NUMAI la masurile reparatorii individualizate de lege pentru teren si constructiile nerestituite" pana la data de 14 februarie 2001.
Coroborat cu art.52 din legea nr.10/2001 si cu interpretarea acestui articol din HG 250/2007, dupa parea mea, deciziile instantelor ar fi trebuit sa fie contrare celor prezente.
In ceea ce priveste posibilitatea de a adauga lista detinatorilor de apartamente din imobilul in care locuiesc la lista semnatarilor memoriului colectiv, nu pot sa-mi asum responsabilitatea de a decide intrucat, se pare ca traim din nou perioada in care "nu este bine sa-i suparam" si in consecinta multi prefera sa stea de o parte. In ceea ce ma priveste, cu convingere ma alatur demersurilor Dvs.
Adresa mea de e-mail: dinu_harjeu@yahoo.com.

danm said...

Ma adresez Dumneavoastra, dupa ce am urmarit emisiunea "Zig-zag" realizata de Ion Cristoiu la Antena 3, in ziua de 2 martie a.c., fiind la randu-mi implicat intr-un dosar de retrocedare a imobilului (dosarul nr.811/299/2007, Judecatoria sectorului 1, Bucuresti).
Reclamantul - in cazul meu - este denumit: ANDREI DUMITRU CRISTIAN DRAGOS cu domiciliul ales (?) la Cabinet de avocatura "Popescu Nadia", Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.7, bl.P37A, ap.35, sector 2 - care il reprezinta pe susnumitul in instanta, cu incepere din ianuarie 2007.
Relatez urmatoarele:
1) Reclamantul, unicul mostenitor al lui ELENA DRAGOS solicita - in baza compararii titlurilor de proprietate (drept civil) - apartamentul pe care il detin, prin cumpararea de la STATUL ROMAN, in decembrie 1996, numai dupa verificarea prealabila daca blocul in care se afla era notificat pentru revendicari imobiliare. Am fost primul cumparator, ceilalti chiriasi cumparand apartamentul in anii 1997-1998.Notificarea pe site-ul Primariei Capitalei apare - pentru prim data - la data deschiderii actiunii de retrocedare, in ianuarie 2007!
2)Desi reclama dreptul si punerea in posesie pentru intregul bloc in care locuim (Str.Pictor Constantin Stahi nr.16 (16A), sector 1, Bucuresti, domnul susmentionat deschide actiune juridica in civil numai asupra proprietarilor apartamentului meu, cumparat pe numele Mihoc Dan si Mihoc Olimpia-Crizantema (decedata in anul 2002), cu plata in rate si achitat integral, in anul 2001.
Imobilul a fost nationalizat in baza Decretului nr.92/1950, pozitia 4023, pe numele Alexandrina Ionescu, care dupa cum sustine reclamantul devenise - intre timp - proprietatea mamei sale - Elena Dragos, din Bucuresti, lucru nerelevat in actul de nationalizare din anul 1950.
3) Considerand titlul lui de proprietate mai vechi, provenind de la adevaratii proprietari ai blocului (cu 5 apartamente), in timp ce titlul paratilor provine de la stat, care nu a avut titlul legal asupra imobilului, desi prin decretul susmentionat a trecut - pentru 45 de ani in proprietatea statului roman, reclamantul solicita recunoasterea dreptului de proprietate si posesie a imobilului (INTREG!), dar - deocamdata - numai asupra apartamentului nr.3, etaj 2, Str.Pictor Stahi nr. 16A (16), cu cheltuieli de judecata - fara a argumenta in nici un fel de ce a ales numai acest apartament! Se fac referiri la art.480, 481 cod civil, art.112 si urmatoarele cod procedura civila si Legea nr.213/1998 - fara a se lua in consideratie legea nr.10/2001 - lege speciala si derogatorie de la dreptul comun.
4) Sesizat, in cauza, Procurorul General al Romaniei d-na Laura Codruta Kovesi, declara "RECURS IN INTERESUL LEGII" la data de 4 octombrie 2007, proces pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, unde: dupa ce trece in revista punctele de vedere diferite ale instantelor de judecata, cu referire la admisibilitatea actiunilor de revendicare imobiliara intemeiate pe dispozitiile dreptului comun, solicita: admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii in sensul ca, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001, nu mai pot fi admise actiunile de revendicare intemeiate pe dispozitiile dreptului comun (art.480 si 481 din codul civil) - cu doarul 807/C/190/2007, respectiv 806/c/189/2007.
5) Reclamantul subliniaza in cadrul actiunii de revendicare imobiliara ca "nu se pune in discutie buna credinta a paratilor", actuali proprietari ai apartamentului.
6) Pana la aceasta data si dupa consumarea a 9 sedinte ale instantei de judecata care au analizat exceptiile ridicate de avocatii mei ori au sanctionat multiple vicii de procedura, nu
s-a trecut inca la judecarea fondului cauzei si nu s-a reusit probarea veridicitatii legalitatii cererii de revendicare imobiliara (care apare la 17 ani dupa anul emiterii decretului-lege nr.112/1995, in care reclamantul - al carui domiciliu si existenta nu au fost dezvaluie nici pana in prezent, nu a intreprins niciun demers pentru revendicarea imobiliara).
7)Consider ca:
- se incalca grosolan prevederile Constitutiei Romaniei, intrucat numai unora dintre cetateni le sunt garantate drepturile de proprietate:
daca vanzatorul - statul - a instrainat cu buna stiina un bun ce nu-i apartinea cu titlu valabil - acesta apare in postura de autor al unor escrocherii in masa, ale caror victime sunt cetateni ai Romaniei;
- cei ce deschid asemenea actiuni, in revendicare imobiliara, sunt - la randul lor posesorii unor apartamente construite de statul roman si vandute fostilor chiriasi - in mod discriminatoriu - ca valoare de fond imobiliar si darea in folosinta a terenurilor pe care au fost ridicate aceste imobile. In vreme ce cumparatorul de buna-credinta e lasat pe drumuri, altii ajung in situatia de a se imbogati prin vanzarea apartamentelor ce le castiga pe baza aplicarii dispozitiilor dreptului comun;
- apartamentele vandute de stat si construite de acesta din contributia cetatenilor acestei tari, vreme de 50 de ani, reprezentau in fapt - pana in decembrie 1989 - un "bun al intregului popor", asupra acestora fiind posibila si intemeiata o deschidere a unor multiple actiuni de revendicare, pe termen nelimitat, din partea tuturor celor ce sunt nedreptatiti de statul actual;
-se impune constituirea unei "Asociatii a Proprietarilor escrocati de statul roman" si sesizarea in cauza, cat mai curand posibil a tuturor forurilor competente: Procuratura Generala, PNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie (Curtea Suprema), Curtea Constitutionala si Curtea Europeana pentru drepturile omului (CEDO), pentru a se pune capat mafiei din domeniul retrocedarilor in natura si in deplin acord cu principiile CEDO precum ca "nu se poate repara o nedreptate prin generarea unei alte nedreptati" (a se vedea si ultimele rezolutii CEDO, in domeniu).
Nu pare lipsita de obiect nici sesizarea grabnica a Parlamentului Romaniei - la ambele Camere - si sensibilizarea, pe mai departe, a mijloacelor mass-media, pentru justa solutionare a acestor practici imorale si ilegale, ce prejudiciaza zeci de mii de familii din tara, in baza unor actiuni de miturie sau al inducerii ideii ca judecatorii vor suporta, personal, consecintele materiale ale unor asemenea procese in revendicare imobiliara.
Va stau la dispozitie pentru colaborare si orice relatii suplimentare, atat personal cat si prin biroul de avocatura ce ma reprezinta in proces.

Cu stima,
prof.univ.dr.ing Dan Mihoc

Bucuresti, 9 martie 2008

geta said...

Catre Dinu Harjeu
Miine v-a lua legatura cu dumneavoastra o prietena de-a mea care lucreaza la agentia de presa Rompress pentru a da o stire despre demersurile noastre.
Ramine sa ne intilnim miercuri la ora 17.30

stefan said...

casa cumparata(de buna credinta) in 1996 de la ICRAL revendicata in 2000 ....actualmente ne judecam cu un presupus mostenitor care nu poate face dovada calitatii sale de mostenitor !!!!

virgil said...

Pentru Domnul Dan Mihoc,
Apreciez comentariile dvoastra si solutiile propuse, multe dintre ele se regasesc in petitia noastra catre autoritatile statului. Forma finala o vom da miercuri, cand ne intalnim o mana de oameni din cele cateva zeci de mii, si vom dezbate aceste aspecte care deja sunt redactate. Problema cea mai grea, dupa parerea mea, este petitia catre Curtea Constitutionala unde niste oameni de meserie, avocati, trebuie sa dovedeasca ca fiind neconstitutionale o serie de articole de lege, din diverse legi, in special din Legea 247/2005 si coroborat cu HG 250/2007 al carei anexa nu reusesc s-o accesez. Aici daca ne puteti ajuta, in spiritul celor spuse de dvoastra, in vederea redactarii acestui document pe care apoi sa-l semnam cu totii. Inteleg ca sunteti de acord sa va alaturati grupului de initiativa care va depune la aproape toate autoritatile, care au tangenta cu legea si cu drepturile omului, petitia generala si propunerile de rezolvare care au fost deja postate pe acest blog pe 05.03.2008 de catre subsemnatul. Avem nevoie de un telefon de contact.

coca said...

Va rog sa comunicati locul de intalnire de miercuri 12.03. Suntem 10 familii care dorim sa semnam petitia si sa intram in asociatie. Va multumesc
Coca Teodor
tcoca@email.ro
0722532371

mag said...

M-am inscris pe lista pentru infiintarea asociatiei. Trebuie sa luam atitudine publica inainte de a se judeca recursul in interesul legii al Procurorului General.

mag said...

Am cumparat apartamentele (suntem 6 familii) in baza legii 112, acestea nefiin notificate. Imobilul revendicat a fost construit (corpul A) in proportie de peste 2/3 de catre fostul UGSR.
Corpul B, in care locuiesc eu si sotia a fost construit in proprortie de 100% de UGSR.
Mai mult, dupa ce a fost nationalizat prin decretul 111/1951, in urma unei hotariri judecatoresti, a avut loc un proces de revendicare in 1968-1970, iar prin sentinta judecatoreasca din 1970 statul devine (redevine) proprietarul imobilului (cu titlu). In cele 6 procese, o instanta a tinut cont de hotarirea judecatoreasca din 1970 si a dat sentinta in favoarea actualului proprietar ("lipsa calitatii procesuale active"), alte doua instante au dat sentinte tot in favoarea actualilor proprietari, dar dupa discutii pe fond (deci nu au tinut cont de hotarirea judecatoreasca din 1970). In celelalte procese (de fond), actualii proprietari vor muta procesele la Tribunal, invocindu-se "necompetenta materiala a Judecatoriei", deoarece judecatorii din instantele respective au un comportament vadit in defavoarea actualilor proprietari, desi detinem documente clare in sensul celor precizate mai sus.
Am tinut sa relev faptul ca in aceeasi speta judecatorii nu sunt consecventi, nici chiar atunci cind documentele sunt evidente.

virgil said...

Referitor la intalnirea de miercuri 12.03.2008 fac un apel la toti sustinatorii, deocamdata suntem numai 15, daca au vreo posibilitate de a gasi un spatiu corespunzator unde sa putem discuta. Il rog in mod special pe Dl Profesor Mihoc, in caz ca mai activeaza, daca este posibil la o clasa de seminar sau orice varianta. Asa este la inceput pana ne organizam. Oricum de intalnit tot ne vom intalni miercuri in ultima instanta cum am facut si prima data. Avem multe de discutat si de aprobat.

Mariana said...

Domnule Dan Mihoc,
Aveti perfecta dreptate, si eu am intrebat daca este revendicata o proprietate, in cazul in care ei au cumparat dupa '90 apartamentele in care locuiau, n-au fost despagubiti material si nu in natura. Ca noua ne-a cerut declaratie notariala cand am cumparat casa ca nu am avut alte proprietati. Lor cum li s-a permis sa mai ceara in natura atata vreme cit noi nu aveam altele?

Este cineva care-mi poate raspunde?
In cazul in care asa-zisul proprietar moare in anul 2000, la 96 ani, daca exista o proprietate pe care a revendicat-o in 1996 trrebuia trecuta in Certificatul de mostenitor la masa succesorala, ca apoi mostenitorii sa intre in drepturi sau sa stie ca macar era ceva ce le revenea?

Cu multumiri anticipate

carmen said...

Pentru Mariana,,

Din ce mi-au spus mie avocatii, proprietatea trebuie sa fie lasata specific prin testament mostenitorului daca acesta nu este mostenitor direct (copil, nepot).

Carmen

carmen said...

Pt. D-nul Virgil si ceilalti.

Modificarea de exprimare intre cele doua texte ale art. 18 nu produce nici o diferenta din punct de vedere legal. Legea 112/1995 este un act legal. Este important de retinut ca in situatia in care un imobil a fost vandut anterior aparitiei legii 10/2001, persoana indreptatita nu mai poate primi decat masuri reparatorii. Pe oricare din legi inclusiv HG nr. 250/07.03.2007 instructiunile sunt aceleasi.

Mai mult, in cazul imobilelor fara titlu trebuie analizata obligatoriu "buna credinta". Conform art.1898 din codul civil, buna-credinta este credinta posesorului ca, cel de la care a dobandit imobilul avea toate insusirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea. Alineatul 2 dispune ca "este suficient ca buna - credinta sa fi existat in momentul dobandirii imobilului."
Potrivit art. 1899 din codul civil, buna - credinta se presupune intotdeauna, iar sarcina probei cade asupra celui ce invoca reaua- credinta.

I.C.C.J,sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3465din 27 Aprilie 2005 in BJ - baza de date:

"In principiu, anularea titlului de proprietate al transmitatorului cu titlu oneros al unui bun nu este de natura sa atraga si nulitatea actului in ce priveste pe tertul achizitor, in cazul ca acesta este este de buna-credinta, solutia, care se prezuma, justificandu-se pe consideratiuni de echitate si utilitate sociala. Numai in cazul in care tertul achizitor, cu titlu oneros, a cunoscut sau cu diligente minime putea sa cunoasca nevalabilitatea titlului de proprietate al intrainatorului, deci a fost de rea-credinta, ceea ce trebuie dovedit, opereaza regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al vanzatorului atrage si nulitatea titlului achizitorului."

virgil said...

Pentru intalnirea de miercuri va prezint cateva dintre preocupari. Sa stiti ca am o multime de adrese pentru expedierea materialelor, vreo 50, am muncit ceva, dar suntem prea putini cei care semnam. Vedem miercuri ce facem. Am gata si urmatoarele materiale:
- adresa de inaintare, comuna pentru toti destinatarii. Propun ca de regula sa le inaintam prin mail deoarece ajunge imediat si nu mai pierdem timpul cu posta.
- anexa cu lista semnatarilor petitiei, atatia cati avem astazi.
- anexa cu petitia propriuzisa unde prezentam situatia actuala
- anexa cu propuneri de rezolvare
Mai avem nevoie de:
- anexa cu exemple de procese pe rol cu incalatarea legilor in vigoare. Cecilia are ceva exemple.
- intampinarea la Curtea Constitutionala, as fi facut-o si pe aceasta dar nu sunt avocat sa compar articolele neconstitutionale cu constitutia, fara sa gresesc. L-am rugat pe Dl Profesor Mihoc sa ne ajute. Dansul s-a oferit primul.
- Infiintarea asociatiei pentru care Cecilia a pregatit actul de constituire si statutul. Daca nu a intervenit ceva sper ca le-a facut.
Avem ceva de discutat miercuri. Daca mai aveti propuneri...........

ion opris said...

Pentru Carmen,
Referitor la afirmatia avocatei dvs. ca "n-avem nicio sansa, ca este dispozitie ca toate casele sa fie retrocedate", ma intreb ce fel de avocat este? Ca dovada a justetei intrebarii mele aduc Decizia civila nr.109F/18.01.2008, pronuntata in dosarul nr.12264/3/2007 de Sectia IV Civila, Tribunalul Bucuresti si care o onoreaza pe dna. presedinta a completului, FLORICA LAZAR - un judecator adevarat.
Citez din aceasta Decizie:
- "In baza acestui principiu (n.n. al neretroactivitatii legii civile), Decretul 92/1950 reprezinta titlu valabil al statului";
- "La momentul vanzarii imobilului, in temeiul legi nr.112/1995, titlul statului nu era contestat";
- "Aceasta este si ratiunea Legii nr.10/2001 si a HG nr.498/2003, care sustin cele doua notiuni juridice "preluarea abuziva a imobilelor" si "titlu" HG 498/2003, aratand ca Decretul 92/1950 reprezinta titlul statului";
- "Actiunea in revendicare prin comparare de titluri presupune existenta concomitenta a doua titluri valabil incheiate, in speta, se constata imposibilitatea realizarii acestui rationament, intrucat s-a dovedit stingerea dreptului de proprietate al reclamantilor";
- "Rezulta, deci, ca nu exista doua titluri care pot fi comparate si, deci, actiunea in revendicare prin compararea de titluri provenind de la acelasi autor este imposibila, intrucat dreptul de proprietate al reclamantilor este stins";
- "Pentru aceste considerente, instanta urmeaza a respinge actiunea in revendicare, intemeiata pe art.480-481-Cod Civil, ca nefondata".

Stimati colegi,
Mentionez ca adevaratii judecatori care au judecat corect speta, respingand actiunile de revendicare imobiliara prin compararea titlurilor sau au considerat aceste actiuni intemeiate pe dreptul comun ca inadmisibile. Stiu ca numarul acestor judecatori adevarati este mult mai mare si imi cer scuze ca lista intocmita de mine nu este "mai bogata", dar posibilitatile mele de informare au fost (si sunt) reduse.
- DNA. JUDECATOR FLORICA LAZAR, DE LA SECTIA A IV-A CIVILA A TRIBUNALULUI BUCURESTI (Decizia civila nr.109F/18.01.2008)";
- DNELE.JUDECATOARE de la Judecatoria sectorului 1: SANDU IOANA (Sentinta civ.17142/14.11.2006), OPREA ELIZA (Sentintele 19397-19399/14.12.2006), ULMEANU PETRUTA (Sentinta 16647/8.11.2006), SUCIU RALUCA (Sentinta 16436/6.11.2006);
- DOMNII JUDECATORI de la Judecatoria sectorului 1: TUNSU ROBERT (Sentinta 10224/29.06.2006), SPANU OVIDIU (Sentinta 2298/13.02.2007), POPESCU ALEXANDRU (Sentinta 16352/3.11.2006).

Pentru dl.Virgil: care este textul de lege care ne permite sa ne adresam Curtii Constitutionale pentru judecarea unor exceptii de neconstitutionalitate?

Ion Opris

carmen said...

Domnule Opris,

Comentariul meu era facut exact pe ideea ca nu toti avocatii sunt corecti.
Citind mesajul dvs. de pe blog trebuie sa va spun ca din pacate aparentele citeodata mai insala si ma refer la Judecatoarea SUCIU RALUCA care in cazul meu a inclacat grosolan legea si este unul din motivele ca ma aflu in situatia de fata. Decizia defavorabila mie a fost data pe 17.11.2006

Ar fi interesant ce a stat la baza deciziei indicate de dvs.

Carmen

virgil said...

Pentru Dl Opris,
ma bucur nespus daca lista cu judecatorii care admit compararea titlurilor este mica, numai sa fie aceasta realitatea. Daca accesati www. apdas.ro o sa vedeti ca avocatii celorlalti solicita dimpotriva ca toti sa-si cladeasca apararea pe dreptul civil art 480 si art 481 ce specifica compararea titlurilor. O sa se rezolve pana la urma si aceasta chestiune pentru ca tot pe acest site veti vedea reprodus in intregime recursul procurorului general catre curtea de casatie prin care cere anularea apararii invocand aceste articole. Probabil ca multi i-si imagineaza cum vor sta lucrurile dupa 10.04.2008, cand se judeca recursul, si au facut pasul inapoi.
Referitor la interventia pe care ar trebui s-o facem la CC se pot pune in discutie legea 10 cu completarile din legea 247 care repet i-si bate joc complet de noi, nu mai avem niciun drept. Amintesc doar o parte dintre cele mai importante care-mi vin acum in minte:
-notificarile se mentin pana se vor rezolva in intregime.
- nu sunt necesare actele de proprietate ale fostului proprietar, sunt suficiente actele prin care a fost deposedat.
- pana la rezolvarea definitifa imobilele nu se pot instraina sub nicio forma.
-amenzi cuprinse intre 500 mil si 1 mild lei vechi daca se instraineaza si a avut notificare.
Ajung exemplele? Banuiti si singur ce drepturi ne sunt incalcate in mod grosolan ca sa numai fie niciun dubiu.

justitiarul said...

In cazul procesului pe care il am cu o famile plecata in America si care revendica apartamentul pe care l-am cumparat pe legea 112(ei neachitandu-l), cui ma pot adresa?
Am inteles ca in situatia mea sunt zeci de mii de procese(judecatori mana in mana cu avocatii partii adverse)...Oare cum putem reusi sa invingem MAFIA RETROCEDARILOR?Nesupunerea civica ar fi o solutie?

la glorie said...

ne alaturam si noi!in prezent suntem in proces cu fostii proprietari si am dori sa facem tot ce se poate sa punem capat situatiei.
Barbu Viorica-0730665415 si Barbu Ion-0731165083,e-mail:h3rminna@yahoo.com

roxana said...

Daca stabiliti o locatie pentru intalnirea de maine, as dori sa ma anuntati si pe mine. Adresa mea de mail este anaxoradi@yahoo.com.

ceciliac said...

Buna ziua!
Astazi am depus la Ministerul Justitiei cererea pentru acceptul de denumire pentru asociatia noastra. Raspunsul il voi primi peste o saptamana. Acesta a fost primul pas. Avand in vedere ca nu putem sa gasim o locatie pe interior, propun sa ne intalnim la 17,30, in fata Conservatorului si sa mergem in Cismigiu. Se pare ca vremea este OK. Voi veni cu formulare de inscriere/adeziune. Va rog sa aveti actele de identitate la dvs. Astept confirmare pe blog. Rog pe toti sa-si anunte si cunoscutii/prietenii aflati in aceeasi situatie.
telefon contact 0742101529 Cirease Cici.

coca said...

Va rog frumos sa postati petitia - eventual si celelalte materiale - pe blog pentru a putea sa le citim inaintea intalnirii de miercuri - mai ales in conditiile in care nu vom putea veni toti - dar va veni un reprezentant.
Va multumesc

coca said...

Am fost sunata luni si mi s-a spus ca locul intalnirii este la Romana. Daca se schimba locul va rog sa anuntati pe blog

virgil said...

Pentru Coca si altii:
Materialele le voi transmite prin email. Cine doreste materialele sa posteze emailul. Pentru cei care l-au postat le-am trimis, inclusiv Coca.

coca said...

Multumesc frumos...

mihai_nelu12 said...

vrem sa ne alaturam si noi voua deoarece santem in aceasi situatie si asteptam evacuarea din zi in zi
.am pierdut prin anularea contractului de vanzare-cumparare invocand reaua credinta ,cu hotarare definitiva si irevocabila .locuim 2 familii intr-un ap cu 2 copii minori
.locuim intr-un imobil pe str caraiman.va rugam anticipat si respectuos sa ne contactati pe nr de tel sau adresa de email : tel 0216663843.07521226910.0724280404.email:mihai_nelu12@yahoo.com.va rog respectuos sa ne contactati,urgent .P.S. si noi am fost la cotroceni si de acolo am aflat de dv.

mihai_nelu12 said...

vrem sa ne alaturam si noi voua deoarece santem in aceasi situatie si asteptam evacuarea din zi in zi
.am pierdut prin anularea contractului de vanzare-cumparare invocand reaua credinta ,cu hotarare definitiva si irevocabila .locuim 2 familii intr-un ap cu 2 copii minori
.locuim intr-un imobil pe str caraiman.va rugam anticipat si respectuos sa ne contactati pe nr de tel sau adresa de email : tel 0216663843.07521226910.0724280404.email:mihai_nelu12@yahoo.com.va rog respectuos sa ne contactati,urgent .P.S. si noi am fost la cotroceni si de acolo am aflat de dv.

ceciliac said...

Buna ziua!
Revin cu precizarea ca ziua de intalnire este maine 12 Martie, orele 17,30, in fata la Conservator.
Va rog sa ma scuzati pentru eventualele incurcaturi!

Mariana said...

vom fi in fata la Conservator.
Multumim Cecilia... Am mai anuntat si alte persoane care nu au stiut

roxana said...

Puteti sa-mi trimiteti si mie materialele pregatite pentru maine? Adresa mea este: anaxoradi@yahoo.com

danm said...

Pentru domnul Virgil si restul

Din pacate eu nu pot participa maine la intalnire din motive de sanatate avand in vedere ca aceasta se desfasoara in conditii improprii varstei mele (fara a fi vina nimanui).
Referitor la rugamintea domnului Virigl privind asigurarea unei sali la Politehnica nu am aceasta posibilitate, activand doar in calitate de consultant.
Puteti conta pe adeziunea mea si a fiicei mele Anda Mihoc si in ceea ce priveste semnatura pe petitii pe care urmeaza sa le depunem la o viitoare intrevedere in aceasta problema.(nici fiica mea neputand fi prezenta maine)
In ceea ce priveste un telefon de contact il anunt pe domnul Virgil ca il poate obtine de la domnul Opris care de altfel m-a si contactat telefonic.

Dan Mihoc

Danny said...

E incredibila asa zisa justitie romana.Am cumparat in 1996 prin legea 112 casa in care locuiam din 1974.In 2002 a inceput procesul de retrocedare a acestui apartament situat intr-o curte cu alte 12 apartamente.Proprietara cica este o evreica ce acum este in State si e reprezentata printr-o mandatara.Si acum urmeaza partea interesanta..Din cele 13 apartamente proprietara a cerut la inceput sa ii fie retrocedate doar cele ce nu fusesera cumparate,pentru ca apoi sa ceara intreg imobilul.Partea tragic comica este urmatoarea:acelasai complet de judecata a dat 2 sentinte complet diferite in cazul a 2 apartamente..Eu am pierdut procesul iar vecina a castigat.Cum e posibil acest lucru?Ca acelsai complet de judecata sa dea 2 decizii distincte practic in aceiasi cauza?Ambele apartamente cumparate in 96 prin legea 112 .

penal said...

BUNA ZIUA! CHIAR DACA SUNT AVOCAT SI EU SUNT IN SITUATIA ACEASTA NEPLACUTA. ADICA SI NOI AM CUMPARAT UN APARTAMENT IN 1996 (PRIN LEGEA 112)DE LA STATUL ROMAN CARE S-A ERIJAT IN PROPRIETAR. DESI IMOBILUL NU ERA REVENDICAT, TOTUSI S-A AJUNS IN 2006 CA VECHIUL PROPRIETAR SA NE ACTIONEZE IN INSTANTA PENTRU A-SI REVENDICA IMOBILUL, BAZANDU-SE PE DREPTUL COMUN-COMPARARE DE TITLURI... CE SA VA ZIC CA INDIFERENT DE CAT DE MULTE EXCEPTII INVOC SI CE PROBLEME ATAC,"ADEVARUL" ESTE TOT DE PARTEA VECHIULUI PROPRIETAR CARE ACUM VREO 30 DE ANI ZICEA CA A FOST DESPAGUBIT, DAR INTRE TIMP A UITAT. ASTFEL PREVAD CA SI CAZUL MEU, VA AVEA UN SFARSIT NEPLACUT PENTRU MINE.
CA AVOCAT AM REPREZENTAT SI PE CEI CARE REVENDICA SI PE CEI ALE CAROR CASE SUNT REVENDICATE. SIGUR CA E FOARTE GREU SA "LUPTI" CU FOSTUL PROPRIETAR, IN CONDITIILE LEGISLATIEI ACTUALE. CLAR ACESTE LEGI DE PARTEA CUI SUNT. DAR CA AVOCAT MA INTREB: DACA CONSTITUTIA GARANTEAZA PROPRIETATEA CETATENILOR, CUM DE SE INTAMPLA DE O APARA NUMAI PE CEA A REVENDICATORILOR SI NU APARA SI PROPRIETATEA NOASTRA PE CARE AM DOBANDIT-O DE LA STATUL ROMAN CONFORM LEGII 112???
NU STIU CE SA VA ZIC, DAR DUPA CUM VEDETI, CETATENII ROMANI AU TRATAMENT DISCRIMINATOR, AVAND IN VEDERE CA LEGILE II FAVORIZEAZA PE UNII SI II DEFAVORIZEAZA PE CEILALTI.
PENTRU CEI CARE AU PIERDUT DEJA PROPRIETATEA IMOBILELOR, VA SPUN CA SUNT CU SUFLETUL ALATURI DE VOI SI VA ZIC CA NU PREA AVETI MULTE DE FACUT, IN AFARA DE A CERE IN INSTANTA SA VI SE RESTITUIE SUMA CU CARE ATI ACHIZITIONAT IMOBILUL IN BAZA LEGII 112 LA VALOAREA ACTUALIZATA SI SA CERETI SI PRETUL PLATIT. AVETI GRIJA, CA AM OBSERVAT, CA TOATE INSTITUTIILE PE CARE LE VETI CHEMA IN INSTANTA VA VOR INVOCA EXCEPTIA:LIPSEI CALITATII PROCESOALE PASIVE, DAR VOR RAMANA IN PROCES NUMAI PRIMARIA SI MINISTERUL FINANTELOR. ASA AM OBSERVAT EU DIN PRACTICA.
PENTRU ALTE RELATII VIS-A-VIS DE PROCESELE GENERATE DE LEGEA 10 SI LEGEA 112, VA STAU LA DISPOZITIE: miravasilescu@yahoo.com
0723537992/ 0745303510
www.avocatura.cabanova.ro
cu respect-av. M.Vasilescu

goia said...

BUNA.
Ar trebui zic eu pus in discutie in cadrul intilnirii de azi oportunitatea pichetarii MINISTERULUI JUSTITIEI imediat ce suntem o asociatie legala sau chiar inainte.
Ati vazut aseara la televizor 1 (unu)
cercetator picheteaza un minister
si a aparut pe toate posturile.
Daca o mai ardem mult aiurea va trebui sa ne mutam cu totul acolo si chiar daca vine vara....si la iarna care vine tot pe strada vom sta.

goia said...

Putem face pancarde cu fragmente din procesele fiecaruia si judecatorul care a emis timpenia.
Eu am una cum ca statul nu avea dreptul sa vinda locuintele chiar daca nu erau revendicate.
Daca punem presiune pe ei vor da inapoi ca sobolanii.
O indicatie cum ca trebuie sa dea dreptate fostilor proprietari nu tine loc de lege.
Dupa ce vor fii sunati de presa doi sau trei judecatori si intrebati de ce au dat solutii diferite la cauze similare ...as fii curios si eu ce vor raspunde.
Din fericire au facut destule abuzuri ca sa ii putem bate cu propriile lor arme

codin said...

Si familia mea trece prin momente destul de grele, riscand sa ne pierdem "spatiul vital", singura locuinta, in care am investit material si sufleteste (aici am crescut trei copii, din care unul inca minor)la o varsta (peste 50 de ani) la care cu greu o mai poti lua de la inceput in viata.
Ne regasim in multe dintre comentariile de pe blog. Subscriem la proiectele prezentate si consideram foarte pertinente unele consideratii, cum ar fi cele ale dlor Harjeu, Opris, Mihoc, Virgil sau dna Carmen. Apreciem ca sunt prioritare urmatoarele actiuni:
- infiintarea asociatiei si promovarea ei in media;
- petitie de sustinere la Inalta Curte de Casatie a recursului in interesul legii ce se va dezbate in aprilie;
- sesizarea Curtii Constitutionale asupra incalcarii drepturilor prevazute de legea suprema asupra proprietatii ("expropierea se face numai pentru o cauza de interes public si numai dupa primirea de despagubir")pentru categoria proprietarilor pe legea 112;
- sesizarea CEDO pentru incalcarea drepturilor omului, tratament discriminatoriu si aplicare neunitara a principiilor de drept civil de catre instantele din Romania.

alexandru suceveanu said...

Mulţumindu-vă pentru posibilitatea pe care mi-aţi dat-o să-mi exprim şi eu părerea în legătură cu avatarurile Legii 112, îmi permit să intervin şi eu pe blogul D-vs. În 1997, pe baza amintitei legi, mi-am cumpărat apartamentul pe care-l locuiam în calitate de chiriaş, după ce unchii soţiei mele îl locuiseră în aceeaşi calitate din 1934, adică la un an de la construcţia blocului.
La cinci ani de la această cumpărare (prin CGMB - DAFI), în 2002, nepoţii fostului proprietar îşi dobândesc - printr-o secvenţă foarte curioasă de succesiuni - calitatea oficială de moştenitori şi mă acţionează în judecată pentru anularea titlului de proprietate. În 2003 Judecătoria sectorului 1 Bucureşti le respinge solicitarea printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă.
Profitând de absurda introducere a criteriului comparării titlurilor de proprietate, conform dreptului comun, din 2005, aceiaşi moştenitori mă acţionează din nou în judecată, în 2006, de data aceasta pentru revendicarea apartamentului. Încălcând prevederile Legii 10/2001, dispoziţiile de aplicare ale acesteia din 2007 - care prevedeau că în acest caz moştenitorii nu aveau decât dreptul la despăgubiri - precum şi sentinţa din 2003 - care ne confirma calitatea de cumpărători de bună credinţă - o judecătoare de la TMB le dă câştig de cauză acestora, obligându-mă să părăsesc apartamentul. Procesulîşi urmează cursul, nemairămânându-mi decât să sper ca în continuare să am parte de o judecată obiectivă, nu ca cea de la TMB, pe a cărei emitentă nimic nu mă poate împiedica să o acuz fie de incompetenţă, fie de rea credinţă, fie, de ce nu, de corupţie.
În aceste condiţii, consider că Dl. Ion Cristoiu în articolul din "Jurnalul Naţional" din 05.03.08 are desigur dreptate când şi-l intitulează "Statul escroc". Ajunge, întru confirmarea acestui titlu, să menţionez că CGMB, chemat de noi în garanţie, are tupeul să mă acţioneze şi el în judecată - ca şi cum nu el ar fi garantat actul de vânzare-cumpărare din 1997 - îndemnându-mă să mă adresez Ministerului Finanţelor. Dar este tot atât de adevărat - aşa cum rezultă din cele de mai sus - că în egală măsură vinovaţi pentru aceste anomalii sunt şi unii reprezentanţi ai justiţiei. M-am adresat CSM, reclamând sentinţa TMB, care mi-a răspuns că el, CSM, nu răspunde decât de principialitatea şi legalitatea sentinţelor. Or, sentinţa TMB nu este nici principială, nici legală.
Cazul meu reprezintă doar una din numeroasele aberaţii la care s-a ajuns în aplicarea (mai bine zis neaplicarea)Legii 112. Per ansamblu, nu pot să nu fiu de acord cu cei care constată haosul legislativ, introducerea - pe furiş - a unor amendamente, cum ar fi compararea titlurilor de proprietate pe baza dreptului comun (în aceste condiţii toţi foştii proprietari sau moştenitori, mai mult sau mai puţin legali, ai acestora ar urma să aibă automat câştig de cauză faţă de cei care şi-au cumpărat - legal - locuinţele pe baza Legii 112) precum şi lipsa de corectitudine a unor judecători, toate aducând grave atingeri statului de drept pe care autorităţile noastre pretind că vor să-l instituie.

Prof. Dr. Alexandru Suceveanu

Koch said...

As dori sa stiu daca mai exista notificari inregistrate in data de 28 iulie 1996, ultima zi a termenului prevazut de L112.

Emili Oliveira Silva said...

Proba

Aisbergu said...

Fac parte si eu din abuzatii statului roman, care culmea a intrat in UE. Ma lupt cu asa zisii revendicatori din 2001. Cu ce drept isi bat unii joc de viata noastra.Va stau la dispozitie cu acordul semnat de Romania si Franta, precizat in anexa la Legea 10/2001. Daca ii este cuiva de folos, cereti-l. L-am obtinut de la Ministerul afacerilor externe din Franta, deoarece in Romania nici o autoritate nu mi l-a putut pune la dispozitie. Fiecare caz este aparte si are tragedia lui. Este un numitor comun frauda si poate ar fi cazul sa mentionam revendicatorii dubiosi, mandatarii acestora precum si notarii care nu lipsesc din ecuatie. Avand astfel de informatii probabil ca ne vom da seama de modul lor de organizare si operare. Prin acest mesaj imi exprim dorinta de a adera la asociatie si va rog comunicati-mi cum sa va contactez.

goia said...

heiiii,
Eu stiu din proprie experienta ca prima intilnire mai ales daca nu ai bani de hotel si mergi in parc....nu e ok,dar ma asteptam ca macar cineva sa posteze ceva vis-a-vis de intilnirea de ieri.
Cum e ? suntem impreuna sau nu?
Ne batem cu ei sau ne culcam la loc?

ion opris said...

Pentru dl. Goia,
Eu zic ca nu este oportuna pichetarea Ministerului Justitiei, deoarece, conform legii organizarii judiciare (art.5) acesta "organizeaza si administreaza". Problema noastra nu depinde de modul in care ministerul organizeaza si administreaza justitia.
Nu cred ca statul nu avea dreptul sa vanda locuintele dupa Decretul 92/1050.
In legatura cu acest decret, Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat, motivand ca nu se poate pronunta aspra unor legi sau decrete emise inainte de infiintarea CC. Problema de drept este aceea ca nici o instanta nu se poate pronunta asupra constitutionalitatii sau neconstitutionalitatii acestui decret, din moment ce CC s-a eclus de la pronuntare.

Pentru dl.Codin,
In conformitate cu art.146 din Constitutie, ICCJ nu primeste petitii care sa le ataseza la dosarul recursului in interesul legii. Orice astfel de interventie acolo i sa va transmite procurorului de sedinta, care are motiv "sa ia la cunostinta".
In coformitate cu art.46 din Constitutie, CC nu are atributie in sensul in care dvs. ati facut propunerea sa o sesizam.

Pentru "Penal"
Sunt mult mai multe de facut spre deosebire de singura modalitate la care v-ati referit. Daca veti veni la intalnirea de miercuri, 19.03. ore 18, veti afla.

virgil said...

Pentru cei dornici de informatii,
intalnirea de mierecuri a fost una peste asteptari, ca numar de participanti, ca opinii exprimate si ca mod de actiune. Primul material, cel cu consideratiile... a fost aprobat de catre toti. Cel de al doilea cu propunerile l-am schimbat, la cererea participantilor, pentru a raspunde cerintelor de urgenta in care se afla multi dintre noi in sensul ca am dat solutii pentru toate cazurile, sau marea lor majoritate, de la evacuare pana la notificare. Scuze pentru raspunsul cu intarziere, am lucrat la noile propuneri care sunt gata si pana luni le dam drumul la aproape 400 de adrese. La lista initiala am adaugat toti parlaqmentarii. Detalii despre noile propuneri le veti primi prin email.
PS
Multumiri dlui Opris care ne-a facilitat acccesul la o sala cu 200 de locuri unde putem discuta oricat, dupa ora 18.

ceciliac said...

Buna ziua! Ii multumesc domnului Virgil pentru amabilitatea de a rezuma efectele intalnirii de miercuri. La acest sfarsit de saptamana vom definitiva si statutul asociatiei noastre, urmand ca in cadrul sedintei de miercuri 19 Martie, orele 18, sa-l supunem votului persoanelor prezente. Va rugam sa incercati sa veniti cati mai multi. E foarte important sa ne facem cunoscuti. Luati legatura cu cat mai multe persoane, din cat mai multe localitati si rugati-le sa ne dea un semn . Trebuie sa fim multi si uniti. Va asigur ca nu sunt lozinci! Unul dintre participantii la sedinta trecuta a antamat o iesire pe post la OTV. Doreste sa mearga 2-3 persoane, care sa poata transmite un mesaj clar si pertinent. Daca exista doritori, va rog sa luati legatura cu mine. Am citit materialul trasnmis de domnul Virgil, este bine structurat. Voi folosi adresele de e-mail adunate de dansul si voi incepe sa le traansmit. Ramane sa stabilim fiecare cui ii trasnmite, ca sa nu dublam mesajele.

ceciliac said...

Pentru domnul profesor Suceveanu. Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0742101529/Cirease.

ceciliac said...

Buna ziua!
Ati observat ce reactie virulenta a avut doamna Lidia Barbulescu, sefa CSM la adresa raportului intocmit de catre Biroul pentru Democratie din SUA? A sarit ca si arsa ....coruptie in justitie? Vai de mine....
Nu ar fi rau sa facem si un material pentru domnii din cadrul acestui Birou. Avem nevoie de cineva care stapaneste bine limba enegleza. Raportul a aparut numai in limba enegleza. Haideti sa le confirmam si noi cum sta cu justitia si cu coruptia in Romania! Se pare ca dinozaurilor nu le place sa li se arate cat de hidosi sunt! Sa le dam putin jar!
Va astept cu propuneri!

razvan said...

Pentru orice material pe care doriti sa il redactati in limba Engleza va stau la dispozitie.

georgeta said...

Pentru orice material pe care doriti sa il redactati in limba FRANCEZA va stau la dispozitie. Georgeta

georgeta said...

pentru dl aisbergu : Va rog sa ne trimiteti pe mail la janerik.cardon@france-air.com anexa la legea 10/2001 care l ati obtinut de la MAE din Franta. Fica mea e franceza. Cu multumiri. Georgeta, 021.240.03.28

ion opris said...

Dle.prof.Al.Suceveanu,
Va rog sa ma contactati
(021)3100597
Ion Opris

la glorie said...

ati putea sa imi trimiteti si mie pe mail propunerile si alte informatii,va rog!am aflat mai tarziu de blog
adresa este h3rminna@yahoo.com
multumesc anticipat

ion opris said...

Catre dl.Virgil,
1. eu nu am fost de acord cu "consideratiile pe care le-ati citit la intalnire, deoarece sunt departe atat de situatia proceselor, cat si de scopul noistru;
2. dvs. ati citit: "pentru rezolvarea acestor situatii am anexat o serie de propuneri...". Prin urmare, PROPUNERILE sunt anexa la ce? La "cateva consideratii...", adica membrii "Asociatiei Proprietarilor pe legea 112/1995" incep actiunea lor prin "Cateva consideratii asupra situatiei locuintelor din Romania".
Cui foloseste si cum ajuta scopului nostru, de exemplu, consideratia nr.24 "actualii proprietari, daca au inregistrate notificari, nu pot beneficia de credite de la banci, care trebuie garantate cu casa".
Repet: eu nu sunt de acord cu petitia alcatuita din consideratii din si anexa cu propuneri.
Dle. Virgil,
Va luati o mare raspundere daca dati drumul pana luni la petitia in cauza catre aproape 400 de adrese.
Va rog sa nu dati drumul, pana nu le aprobam, NOI, cei care ne vom intalni miercuri, 19.03.2008.

virgil said...

Pentru Dl Opris Ion,
O sa mai discutam materialele finale miercuri. Ma mir ca nu ati inteles primul material pe care l-a inteles toata lumea. Ma rog dvoastra sunteti cu contra, sunt de acord, dar sa fie constructiva. Mai multe miercuri, cand sper sa aveti si propuneri.

carmen said...

D-nule Opris,

Nici mie nu mi-i s-au parut materialele prezentate in forma initiala ca fiind utile pentru a atinge scopul pe care Asociatia noastra si-i l-a propus. De altfel, in mai multe randuri mi-am exprimat aceasta opinie si am prezentat propuneri in acest sens. Am trimis un e-mail in ziua respectiva pe adresele organizatorilor. Eu n-am putut participa la sedinta de Miercuri, 12. 03.2008, dar a participat mama mea. Venise cu mai multe materiale, (Legi, Decizii CEDO, Decizii Curtea Constitutionala etc.), dar in atmosfera aceea incarcata, in care fiecare dorea sa-si expuna propria situatie, mi-a spus ca nu a stiut cui sa le dea. Intelesesem de la ea ca intalnirea de miercuri a fost un prim pas in elaborarea unor petitii. Asa gandesc ca era si normal.
Ca sa aiba macar potential, efectul pe care-l dorim si asteptam, este necesar ca inaintea trimiterii oricarei petitii Asociatia sa fie inregistrata juridic.
De asemennea, Petitiile nu trebuiesc trimise numai prin e-mail intrucat aceasta nu este o forma oficiala si nici nu prezinta un mod clar de inregistrare. La Presedentie, Guvern, Senat, Camera Deputatilor, Partide politice, trebuiesc prezentate personal in cadrul unei audiente si inregistrate la registratura. Putem trimite prin posta, recomandat, la Comisia Europeana pentru Petitii (nu retin exact numele). CEDO este tribunal si nu se pot trimite Petitii. Acolo se prezinta fiecare caz si asa cum am spus e un termen limita de trimitere a dosarului. Dupa cum imi dau seama sunt multe persoane care au depasit acel termen.
Oricum e de preferat sa reusim sa ne rezolvam problema mai repede si “acasa”.

Eu am ezitat ieri sa mai comentez, ma intrebam chiar, daca are vreun rost sa ma mai implic in vreun fel, avand in vedere ca ma indoiesc ca in forma actuala, actiunea ar avea efectul dorit.

D-nule Virgil, va apreciez entuziasmul si energia, dar acestea trebuiesc folosite cu grija.

Referitor la intalnirea ce urmeaza sa aiba loc Miercuri, 19.03.2008, as dori sa intreb daca este posibil sa fie mutata pe 20 sau chiar pe 21 Martie la aceeasi ora, astfel putand sa particip si eu.

Carmen

codin said...

Dupa momentul constituirii oficiale a asociatiei la care si eu am subscris (miercuri 12 martie), care speram sa aiba loc cat mai curand, este nevoie de multa luciditate, buna organizare si diplomatie, pentru ca obiectivele noastre sa fie atinse. Sa nu lasam ca orgoliile sa devina o frana in activitatea comuna pe care tocmai am inceput-o, pentru ca timpul trece in defavoarea noastra, a tuturor. Este nevoie de aportul fiecaruia, de propuneri si de materiale concrete, din care sa selectam si sa supunem la vot la intalnirea de miercuri 19 martie (sau daca amanam ca sa poata fi prezenta si dna Carmen care are, si dumneaei idei foarte bune-atunci sa anuntam o alta zi), urmand a le alege pe cele mai bune si reprezentative. Concret este nevoie pe de o parte de materiale referitoare la asociatie, precum si de materiale clare si cat mai reprezentative pe care sa le prezentam in media si sa le expediem la diferite institutii si autoritati publice.
Referitor la prima categorie de materiale:
- statutul asociatiei, obiective, moduri de actiune;
- alcatuirea unei colectii de practica judiciara, care sa contina cazuri cu actiuni similare castigate, dar si pierdute, pentru a se demonstra diferentele mari si interpretarile absurde ale unor legi ambigue si necesitatea unei uniformizari ale modului de actiune al instantelor, sau poate de a se amenda aceste legi astfel incat sa se termine procesele absurde si suferinta atator persoane;
- apel catre si prin mass-maedia la toti cei ce doresc sa ajute prin experienta lor la desfasurarea activitatii asociatiei, fie pentru consiliere, fie pentru intocmirea unor materiale sau reprezentarea in fata autoritatilor.
Referitor la al doilea tip de materiale:
- memoriu sau petitie redactat de asociatie si sustinut cu semnaturile noastre eventual, pentru SUSTINEREA RECURSULUI IN INTERESUL LEGII ce se va discuta la ICCJ in aprilie (nu stiu catre ce institutie trebuie adresat, eventual Ministerul Public). Dupa cum am citit in diferite ziare, inainte de 10 decembrie, cand a fost primul termen al acestui recurs, se pare ca au depus intampinari CONTRA acestuia, trei sau patru asociatii ale fostilor proprietari din tara si din afara tarii si de aceea s-a si amanat discutarea.
- un material care sa sustina adoptarea legii de care vorbea si dna Carmen (legea 430/2007 Senat si in proiect la Camera Deputatilor PLx812/2007) referitoare la despagubiri la pretul pietei si pentru proprietarii pe legea 112, ca si pentru fostii proprietari, caci drepturile omului sunt universale, nu se poate face discriminare, cu atat mai mult cu cat daca vechii proprietari au unde sa locuiasca si primesc despagubiri la pretul pietei, cei ca noi, majoritatea in varsta, unii cu copii in scoli sau facultati, fara posibilitati de a face credite ramanem in strada. Eu cred ca inca nu au ajuns la CEDO cazuri ca ale noastre sau inca nu le-a venit randul sa se judece, dar banuiesc ca va urma o avalansa de astfel de cazuri ca "Raicu vs Romania" si atunci tot statul va avea de pierdut, pentru ca refuz sa cred ca se poate repara o nedreptate de pe vremea comunistilor, cu o nedreptate si mai mare in democratia europeana! De asemenea din cate stiu legea ar trebui sa prevada si amendanentul ca in caz de hotarare irevocabila in sensul pierderii casei, proprietarul pe legea 112 sa poata ramane in locuinta pana la primirea efectiva a despagubirilor. Avand in vedere ca legea este inca in stadiul de proiect poate se mai poate face ceva pentru adoptare.
- sesizarea prin memoriu sau petitie a incalcarii dreptului de proprietate consacrat prin Constitutie si a drepturilor omului conform Declaratiei Universale (am inteles ca nu ne putem adresa direct Curtii Constitutionale si CEDO, dar banuiesc ca exista niste comisii ori organisme de primire a unor astfel de documente, evident prin registratura, oficial si nu doar prin e-mail.
Sper ca la urmatoarea intalnire sa avem mai mult spor si succes.
Adresa mea de contact este:
codinstan@yahoo.com
sau telefon 0723612430.

Dinu Harjeu said...

In ziua de luni 17 martie ora 19.00 la postul de TV OTV la emisiunea lui Horia Alexandrescu va fi invitat baritonul Dan Iordachescu in legatura cu somatia de retrocedare a apartamentului in care locuieste ca proprietar pe Legea 112/1995, dintr-un bloc unde alte 15 apartamente sunt in aceeasi situatie.
Am informatia neconfirmata ca la reuniunea noastra din ziua de miercuri 19.03, ora 18.00 vor fi prezente 2 posturi TV.

penal said...

are cineva acordul dintre romania si belgia, prin care cetatenii romani fugiti in belgia care au fost "deposedati abuziv" de case, au primit despagubiri(in baza acelui acord)???

la glorie said...

intalnirea din 19 martie unde are loc?nu am putut ajunge la prima intalnire,dar as dori sa participam!adresa de e-mail este h3rminna@yahoo.com si nr de tel Barbu Viorica 0730665415 si Barbu Ion 0731165083

goia said...

Buna.
Miercuri ar trebui realizata neaparat forma finala Petitiei si sa incepem sa o facem publica.
Mie mi-a placut varianta pe care mi-a trimis-o d-nul Opris pe mail dar asta va trebui sa o hotarasca majoritatea miercuri.
Azi am aruncat o privire pe net la organizarea Uniunii Europene.
Se gasesc acolo informatii interesante si parerea mea e ca printr-e primele persoane la care ar trebui noi sa apelam sunt reprezentantii nostri acolo.
In afara de Leonard Orban mai sunt 35 in Parlamentul Europei,mai ales cei de la Curtea de justitie a Comunitatilor Europene si Tribunalul De Prima Instanta.
Sunt de la partide diferite si daca trimitem solicitarea noastra de asistenta in acest demers pe adresele lor oficiale de la U.E
in mod normal ar trebui sa ne raspunda.
Poata gasim pe cineva care sa ne indice care e modul cel mai eficient de a determina clasa politica din Romania sa ia in discutie situatia noastra si sa gaseasca o rezolvare decenta a situatiei pe care tot ei au creat-o.

goia said...

Scuze, ma refeream la ultimul material trimis de d-nul Virgil.

ceciliac said...

Buna ziua!
Avem nevoie de un contabil autorizat pentru asociatie. Este vreunul dintre noi?
Daca da il(o) asteptam la sedinta de miercuri.

goia said...

Am uitat ceva.
Am un prieten la pompieri care mi-a povestit ca ,cu o noapte innainte au fost chemati la un incendiu.
cauza?
apartamentul a fost cumparat in baza legii 112 apoi pierdut in instanta.
i-a dat foc si a plecat.
Foarte multi dintr-e cei aflati in aceasta situatie nu pot suporta cheltuielile unui proces mai ales daca te bati cu morile de vint.
Trebuie prin actiunile noastre sa ii ajutam si pe aceia care nu mai au nici o speranta...

Adrian L said...

Si eu sunt proprietarul unei case cumparate de la icral in baza legii 112 ,inca nu am probleme cu nimeni spre norocul meu dar traiesc cu frica ca in orice zi cineva poate veni sa imi ia casa unde locuiesc de mai bine de 25 de ani cu alte cuvinte sunt alaturi de voi ...

Avocat said...

Ar trebui ca noi, cei care am cumparat imobilele in baza legii 112, sa fim lasati in case, iar revendicatorilor sa li se acorde despagubiri indestulatoare, astfel incat din sumele ce le-ar primi, sa poata sa-si achizitioneze un imobil similar ca spatiu si ca zona (similar cu cel revendicat).

Sa fim realisti, la momentul actual nici o lege nu ne este favorabila.

www.avocatura.cabanova.ro

Avocat said...

DACA DORITI CONSULTATII JURIDICE GRATUITE, VA RECOMAND SA FOLOSITI: www.avocatnet.ro
sau
www.mira.forumotion.com


CABINETUL MEU DE AVOCATURA va sta la dispozitie pt. toate procesele generate de legea 112 si legea 10.

NE OFERIM CU ONORARII MINIME SA VA RECUPERAM PRETUL PLATIT PE CASE, LA VALOAREA ACTUALIZATA.
0723-537992

www.avocatura.cabanova.ro

ion opris said...

Stimati colegi in suferinta,
Faptele relatate de dl.Goia sunt generate de situatii disperate in care ajuung paratii proprietari pe legea 10-112/2005 in urma proceselor de revendicare imobiliara. Iata un fapt recent de descurajare: distinsa dna.a baroului bucurestean, av. Agripina Mirela Vintilescu a cerut si a obtinut de la judecatori 60 milioane lei vechi, cu titlu de cheltuieli de judecata, in care a reprezentat pe fostii proprietari revendicatori. Procesul a avut un singur termen, dosarul 25491/3/3008, un recurs la o revizuire, judecat la Curtea de Apel Bucuresti. Valoarea cheltuielilor de judecata reprezinta pensia pe 5 luni a paratului proprietar pe legea 112/1995.
Art.274(3) cpc dispune: "judecatorii au insa dreptul sa mareasca sau sa micsoreze onorariile avocatilor ...ori de cate ori vor constata motivat ca sunt nepotrivit de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii sau munca indeplinita de avocat".

MAYA CRETEANU said...

Mă raliez propunerilor şi demersurilor Dvs.şi în cele ce urmează vă voi expune pe scurt situaţia mea:
In anul 1996,împreună cu toţi ceilalţi chiriaşi ai imobilului situat in Cluj-Napoca,str.Memorandumului nr.4,am făcut demersurile necesare pentru cumpărarea apartamentelor în baza Legii nr.112/1995 şi după apariţia Legii nr.632 din 05.08.1996.
Ulterior dobândirii contractului de vânzare-cumpărare, a apărut o cerere de revendicare în baza Legii nr.10/2001 şi a urmat un lung proces (6 ani), cu parcurgerea tuturor etapelor:
1. Tribunalul Cluj-Dosar nr.9495/2002;
2. Curtea de Apel Cluj-Dosar nr,8107/2004;
3. Inalta Curte Casaţie şi Justiţie-recurs Dosar nr.13222/1/2005;
4. Curtea de Apel Cluj-recurs.
In urma acestor procese judecătorii Curţii de Apel au stabilit buna credinţă a cumpărătorilor şi au păstrat valabile contractele de vânzare-cumpărare ale majorităţii chiriaşilor,cu excepţia a 3 contracte de vânzare-cumpărare,printre care şi al meu,care au fost anulate-decizie de totală discriminare.
Deşi aveam calitatea de chiriaş în acel imobil,la fel ca toţi ceilalţi chiriaşi- din decembrie 1994-,deci anterior apariţiei Legii nr.112/1995 şi am dobândit locuinţa în aceleaşi condiţii şi în baza aceleiaşi legi,contractul meu de vânzare-cumpărare a fost anulat iar în prezent urmează să primesc decizia de evacuare.Motivaţia Curţii de Apel-…contractul de închiriere a fost dobândit după data de 22 Decembrie 1989…(deşi această dată nu constituie temeiul niciunei legi)
In cazul meu consider că a fost lezat dreptul de proprietate de două ori, o dată prin anularea contractului de vânzare-cumpărare şi a doua oară prin modul de despăgubire practicat de Statul Român vis-à-vis de foştii proprietari: în timp ce ei primesc despăgubiri la preţul actual al pieţei,noi primim doar preţul plătit la momentul cumpărării, la care se adaugă rata inflaţiei.Aceasta este o sumă infimă,care nu acoperă nici măcar cheltuielile alocate recondiţionării şi întreţinerii apartamentelor pe care le-am ocupat.
Adresa de contact :adrianunul@yahoo.com-tel.0744821388

ada said...

Astazi am fost la proces. Incercam sa-l prelungim pana dupa 7 aprilie in speranta ca se va aproba recursul in interesul legii.O sa murim de inima rea prin salile tribunalelor vazand cum ne pierdem locuintele in care stam de 20 de ani, locuinte platite din salariu.Nici statul si nici justitia nu sunt de partea noastra.Singura speranta este o presiune din partea noastra, ajutati poate de presa acum inainte de alegeri.La propunerea legislativa de acordare a despagubirilor la nivelul pretului de piata Guvernul a raspuns :"acordarea de despagubiri la valoare de piata si pentru aceste categorii de persoane ar conduce la o imbogatire fara o cauza justa a celor care au dobandit imobilele in temeiul legii 112/1995". Uite de unde ne imbogateam noi. Primim de la stat eventual 2000-3000 euro, platim chirie 3-4 luni si dupa aia ne spanzuram.Trebuie sa solicitam oprirea restituirilor in primul rand, nu banii de la stat. Voi mai aveti curaj sa va cumparati alta casa ? Eu nu.Unde are loc intalnirea de maine 19.03.2008? Va rog sa scrieti pentru cei care
au aflat mai tarziu.

mag said...

Pentru Avocat
Sunt surprins sa aud tocmai de la un avocat ca nici o lege nu ne avantajeaza. Refuz sa cred ca nu cunosti Legea 10, care spune clar ca locuintele vindute prin legea 112 se excepteaza de la legea dreptului comun, etc. Problema este ca judecatorii NU VOR sa tina seama de legea 10. De aceea NOI trebuie sa luam atitudine PUBLICA FOARTE CONSISTENTA, atit in ce priveste continutul (petitie, etc.) cit si gradul de adresabilitate (media, institutii ale statului, ONG-uri, etc.).
Trebuie sa facem o presiune (legala) importanta pentru a avea o influenta cit mai mare in recursul procurorului general ce va avea loc in aprilie.

nyk82 said...

De ce nu avem si noi o asociatie,asta e haos se repeta istoria ne da afara k pe niste caini , de parca nu am cumparat casa. Ce vina am eu k pe vreme comunista am fost repartizat sa locuiesc intr-o casa natinalizata,acum ce e de facut dak ma repartiza la bloc cine ma mai scotea afara din casa . Pt toata lumea a cumparat doar nu a luat nimic pe gratis . Si nenorociti astia acum ne scot afara k pe niste caini din propia ta casa , de ce se repeta istoria ... Incalca orice lege a Drepturile OMULUI ... Sa facem ceva pana nu va fi prea tarziu .

nyk82 said...
This comment has been removed by the author.
nyk82 said...

Vreau sa ma alatur voua sunt in aceiasi situatie , cum ma inscriu in asociatie vreau va rog adresa si vreau sa stiu urmatoarele locuri de intalnire,va rog anunatati-ma . TEL : 0722.612.645 Mail: damian_nicu82@yahoo.com Va multumesc !!!

virgil said...

Pentru Ada, Nicu si altii,
Intalnirile sunt in fiecare miercuri la ora 18.00 pe Calea Victoriei 206-din intamplare sediul PSD. Pe maine.Veniti cati mai multi, avem nevoie de sustinere puternica din partea tuturor.

Fox said...

Stimati colegi,

Revin cu cateva propuneri pentru primii pasi ai Asociatiei Proprietarilor - Legea 112.Sper sa adaugam treptat un plus de consistenta si claritate actiunilor noastre, prezente si viitoare.

1.AP-L112 cere ca statul roman sa ne garanteze dreptul de proprietate in conformitate cu art.44 din Constitutia Romaniei.
La data cumpararii apartamentelor in care locuiam cu chirie,am beneficiat de dispozitiile Legii 112,lege organica,speciala,emisa de catre Guvernul Romaniei in scopul reglementarii situatiei imobilelor nationalizate.Aceasta lege ne-a permis sa dobandim un bun in sensul art.1 din Protocolul 1 al CEDO.
Deci,la data cumpararii apartamentelor in care locuiam, am respectat toate prevederile legale si conditiile impuse de lege,statul prezentandu-ni-se ca fiind vanzator de buna credinta si asumandu-si prin lege despagubirea fostilor proprietari.
2.Ulterior cumpararii,am fost tarati in procese civile,deschise si purtate in temeiul a tot felul de combinatii de legi si normative aparute ulterior actului de vanzare-cumparare,emise de guverne, in succesiunea lor temporala si temporara,fara alta logica decat cea a servirii clientelei lor.Legea 112 a fost completata si schingiuita in toate modurile,atat de guvernanti cat si de justitiabili,asfel incat abuzurile au luat locul legii, fiind infaptuite sub stindardul dreptatii si integrarii europene.
Astfel ca, astazi, am ajuns intr-o situatie incredibila pentru o tara membra a UE,in care proprietatea privata legala este tratata inegal si discriminatoriu,dupa modul in care a fost dobandita.
Dupa trecerea a peste 12 ani am ajuns in urmatoarele situatii dureroase si disperate:
- angrenati in procese lungi,costisitoare si fara mari sanse de castig,cu fostii proprietari,in care statul face doar,cel mult,act de prezenta.
- deposedati de bunul imobil achizitionat legal in baza L112 prin sentinte definitive si irevocabile ale unor instante mincinoase si rau-voitoare,executate sau nu, inca;statul ramane spectator,nu isi asuma vreo raspundere si nu se implica in rezolvarea situatiei disperate in care ne-a aruncat.
3.Ce putem face?Pe langa procesele individuale in derulare,AP-L112 ne poate reprezenta prin definirea unui mesaj clar,concis si coerent,pe care sa il comunice factorilor de decizie si influenta.
Ca prim pas,ar trebui definita petitia pe care vrem sa o trimitem.Eu o vad asfel:
- Forma: o pagina in care sa sintetizam problema si sa o prezentam foarte clar destinatarului si o pagina de sustinere cu cateva detalii concrete
- Continut: legalitatea deplina a cumpararii in baza L112,prevederile Constitutiei si Protocol CEDO privind proprietatea,neretroactivitatea legilor,obligatia statului de a ne garanta la evictiune,aplicarea abuziva a altor prevederi legale in defavoarea legii speciale.

ATENTIE!
Daca nu vom avea un mesaj bine conturat si concis nu il va baga nimeni in seama.
Statul incearca sa se spele pe maini si sa scape de noi prin aruncarea unei pomeni minime,c/v imbunatatiri si restituirea pretului reactualizat.
Opinia publica nu ne este favorabila,ne considera niste pomanagii si favorizati ai vechiului regim,care am luat pe nimic niste vile somptuoase.Ce ar zice cei care si-au cumparat apartamentele pe vremea guv. Roman daca terenul de sub blocuri ar fi retrocedat,ar fi evacuati si ar primi pretul platit atunci,reactualizat?Cred ca ar fi o noua revolutie si statul ar reactiona imediat.
Trebuie sa ne construim inteligent,in aceasta perioada electorala,o putere considerabila de negociere care sa ne permita sa folosim partidele si politicienii in sprijinirea cauzei noastre si rezolvarea ei.
Avem 2 puncte mari de sprijin pe care le-am putea folosi:recursul in interesul legii al PG si proiectele de lege blocate in Parlament.Pe langa acestea,chemarea statului in judecata pentru garantarea la evictiune,deschiderea de actiuni la CEDO si solicitarea de daune,prin puternica lor componenta materiala,ar putea constitui un bun factor de presiune.

In concluzie,trebuie sa definim clar si rapid urmatoarele:
- care sunt primii pasi de facut?ce mesaje transmitem si cui?ce rezultate urmarim?
- care este echipa care ii va defini si implementa?nu uitati de consultanta juridica atat de necesara pentru slefuirea mesajului!in acelasi timp,ii rog pe avocatii ieftini,binevoitori si tare amatori sa ne scuteasca;daca ne garanteaza un succes adevarat, ii ascultam!
- care este orizontul de timp si ce resurse sunt necesare?
Festina lente!

Cu scuze pentru mesajul cam stufos,

Fox

Mariana said...

Buna,
Iertati-mi mai intii eventuala incoerenta.
Astazi a venit executorul judecatoresc pentru evacuare. Dupa ce am fost chiriasi la stat 45 de ani in casa nationalizata, apoi 10 ani proprietari dupa legea 112, azi trebuia sa ne azvarle in strada. Am obtinut printr-o intelegere o prelungire ca sa cautam casa cu chirie. Poate cineva sa se puna in pielea familiei mele, acum la aproape de pensie cind nu mai putem face nimic si am ramas pe drumuri? Nu-ti poti permite nici sa inchiriezi cu pensiile de acum. Copii si nepotii sufera si ei. Am fost oameni cinstiti. Nu am furat nu am fost niste escroci. Si acum, cu ajutorul avocatilor, notarilor si altor persoane avide de imbogatire am ramas cu nimic si tot noi trebuie sa platim chirie si altele.
Bun, eu cred ca ceea ce incercam noi sa facem este numai in folosul persoanelor care au procese pe rol.
Ceva in ajutorul celor in prag de evacuare care sa schimbe cu ceva situatie exista? Nu. Asa mi se spune. Decizia este litera de lege si se aplica in consecinta. Ce facem noi?. Ce facem noi? Ce facem noi daca am ajuns pina aici? Ne poate ajuta cineva? Mai exista oare ceva de facut?
Are dreptate doamna Ada, mai ales in situatia in care asta este casa in care te-ai nascut. Este foarte greu sa accepti ca nu exista legi si nu mai spun ca nici omenie.
Daca pot sa-ti iau si ce ai tu este bine ce ma intereseaza de tine. Cam pe asta se bazeaza cei imbogagiti peste noapte
Sunt foarte foarte suparata.Ai senzatia ca totul se prabuseste, ca toti sunt impotriva ta si ca toti sunt mituiti. Ma refer la faptul ca am depus cerere de anulare a evacuarii invocind diferite motive plauzibile, si in aceeasi zi mi-a fost respinsa actiunea ca nefondata. Si atunci nu crezi ca toti sunt mituiti numai sa puna mana pe case ca sa le vinda? Asta este cel mai grav. Asa-zisii proprietari care au cistigat pe legea 112 nu iau casele ca sa locuiasca in ele,ei avind unde sa stea, ci numai ca sa le vinda si sa se imbogateasca.
Ne vedem miine.
Cu bine

alina nediu said...

Buna seara,

Am scris pe acest blog inca de la inceput.
Din tot ceea ce s-a postat si am citit cu atentie, eu totusi nu am inteles care este scopul infiintarii acestei asociatii.
Au fost multe pareri, multe postari, foarte la obiect mi s-au parut cele ale Doamnei Carmen si nu mai putin Virgil, Cecilia.
In primul rand vreau sa mai subliniez inca o data, eu fiind din Timisoara, ca este necesar ca aceasta asociatie sa fie pentru toti pagubitii Legii 112 din intreaga Romanie, numai daca aratam ca este fenomen national avem un plus de sansa de izbanda.

Vreau sa-mi exprim parerea ca aceasta asociatie nu trebuie sa se transforme intr-un fel de instanta unde fiecare isi prezinta cazul si spera ca sa-i fie rezolvat.
Eu de la inceput am spus ca vrem sa ne asociem si noi si mi-am dat si datele de reper.

Cred ca daca este sedinta la PSD, nici nu este rau ca acest partid sa ia nota de cum a evoluat in tara aplicarea legii scoase de ei.

Cred ca parlamentarii si alte organe abilitate trebuie sa afle ca aceasta lege s-a dat in 1995 si ca multi oameni din tara asta au cumparat in baza ei apartamentele in care locuiau in calitate de chiriasi in baza unor repartitii de la stat. Atunci s-a dat un an de gratie pentru cei ce vor sa revendice, daca nu au revendicat in 1996 am putut cumpara noi in calitate de cumaparatori de buna credinta.

Trebuie explicat celor care ne adresam ce s-a intamplat pentru ca ei nu sunt la curent cu succesiunea legilor si cu efectele lor.

In 2001 s-a dat legea 10, singura lege pe baza careia se puteau cere spre retrocedare imobilele nationalizate, in cadrul ei s-a tinut cont ca prin legea 112 devenisera deja zeci de mii de cetateni noi proprietari cu acte in regula, cu apartamentele inscrise in cartea funciara si se spunea ca in natura se pot retroceda doar imobilele nevandute prin legea 112. Penru celalalte oferindu-se doar despagubiri.

Imobilele nationalizate se puteau cere in baza acestei legi doar prin notificare de le Primaria pe raza careia se afla locuinta revendicata.
Comisiile de aplicare ale acestei legi dadeau verdicte, daca un notificator nu era multumit, se putea adresa instantei si se specifica ca instantelor le revine doar rolul de a verifica daca legea 10 a fost corect aplicata, nu asa cum au facut majoritatea judecatorilor, care in urma unor sume oferite de revendicatori au judecat dupa codul civil, au permis sa se mai depuna acte.
Legea 10 a avut un termen limita de depunere a dosarelor, peste care nu se mai putea trece.

Ba mai rau - cazul Timisoarei este de notorietate in acest sens. Aceasta Lege 10 a creat un cadru excelent pentru aparitia mafiei imobiliare, care a inceput sa caute imobile vandute prin legea 112 si au inventat proprietari, in numele carora au cerut aceste imobile.

In cazul nostru este vorba de case de avocatura din Bucuresti, care cu notari din Israel au cerut in numele unor proprietari morti aceste case, aici sunt pusi multi bani in joc, pana si functionarii primariilor sunt implicati, si s-a ajuns la o nebunie, Noi din 2001 de cand s-a facut notificarea si acuma ne luptam in instanta ca intervenienti asociati pe langa Pruimarie cu o astfel de Mafie.

Asta este alta tragedie ca esti dat afara din casa in care ai locuit peste 40 de ani de o Mafie care isi imparte prada. Noi am trecut prin Tribunal (7 infatisari), Curtea de Apel Timisoara, Inalta Curte de Casatie si justirtoe, iarasi Curtea de Aple Timisoara si din nou la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde asteptam fixarea termenului de judecata.

Ar trebui sa se stie ca pe langa nedreptatea desconsiderarii noastre a celor care am cumparat prin legea 112, mai exists si un cadru legal in baza caruia actioneaza mafia israeliano, bucureteano, tiganeasca spre inavutire frauduloasa.

Senatorii au spus ca noi ne imbogatim daca ne recalculeaza la valoarea pietii, dar acesti vulturi de prada care vor dobandi case cu cate 10 apartamente in numele unor morti?

Sper ca acolo veti gasi o forma prin care sa atragem atentia forurilor competente din Romania pentru a ni se face dreptate, chiar retroactiv cum este in cazul Doamnei Mariana.

Succes si va rugam sa ne comunicati si noua cum merg treburile acolo.

ceciliac said...

Buna ziua!
Nu uitati, va rog, astazi avem sedinta de constituire.
Adresa - Calea Victoriei nr. 216 si nu 206, orele 18.
Va rugam sa va pregatiti cu prezentarea situatiei dvs. (pe cel mult o pagina). Data cumpararii, notificari, procese pe rol, numar de dosare, situatia locativa in prezent etc. Aceste hartii vor reprezenta primele date in baza de date nationala pe care dorim sa o formam. Sublinez nu avem timp sa le citim fiecare in sedinta. Le strangem si le prelucram.
Va asteptam!
Cici Cirease

ceciliac said...

Buna ziua!
Va propun urmatoarea ordine de zi:
- formarea unui secretariat
- prezentarea draftului de statut si act constitutiv
- alegerea organelor de conducere
- stabilirea cotizatiei
- stabilirea materialelor (memorii)si a destinatarilor acestora
- diverse

Suntem la inceput, vom invata din mers. Trebuie sa avem rabdare, precipitarea nu duce nicaieri. Ani de zile nu am facut nimic pentru noi. Haideti acum sa facem. Insa sa nu ne asteptam la minuni de azi pe maine.

Va multumesc pentru intelegere!

Cici Cirease

razvan said...

Pentru Alina Nediu

Va redau mai jos sectiunea de propuneri din memoriul ce va fi discutat la intalnirea din acesta seara.

In mare acest capitol sintetizeaza si scopul asociatiei pe care dorim sa o infiintam.

Orice alta parere este bine venita.

"a. suspendarea tuturor proceselor de retrocedare imobiliara pe baza dreptului civil aflate pe rolul instantelor, indifferent de nivel, pana la judecarea Recursului in Interesul Legii sus amintit si publicarea deciziei Curtii Supreme in Monitorul Oficial
b. suspendarea evacuari din apartamentele a celor ce au pierdut dreptul de proprietate in instanta, prin decizii definitive si irevocabile, pana cand acestia vor primi integral despagubiri la valoarea de piata a apartamentelor de care au fost deposedati.
c. in cazul celor ce au fost deja evacuati din apartamente in urma unor decizii definitive si irevocabile, sa li se asigure locuinte sociale sau sprijin financiar pentru inchirierea unor locuinte, indiferent de venitul familiei, , pana cand acestia vor primi integral despagubiri la valoarea de piata a apartamentelor de care au fost deposedati.
d. in completarea punctelor b si c initierea unei legi, reluarea dezbaterilor in Camera Deputatilor a proiectului de lege 812/2007, care sa stabileasca cadrul legal necesar finalizarii aceste despagubiri, la nivelul pietei, si sa stabileasca modul de plata al acestora."

alina nediu said...

Domnului Razvan si nu numai,

Observ ca preocuparea asociatiei va fi cu preponderenta rezolvarea proceselor existente care sunt intentate si judecate pe baza dreptului civil si rezolvarea celor care au ajuns intr-o faza a evacuarii.
Nu spun ca nu este importanta aceasta actiune, dar ea ar trebui sa fie una dintre preocuparile asociatiei.

Consider ca trebuie in memoriile trimise forurilor competente sa se arate ce prevedea legea 112 , ce prevedea legea 10, cum instantele nu au tinut cont de rolul ingradit care li s-a dat prin legea 10 in cererea spre retrocedare a imobilelor nationalizate de fostul regim comunist si reparate de el si noi. Daca nu eram noi, azi nu mai aveau ce cere pretinsii proprietari.

Numai asa se poate cuprinde toata problematica izvorata din aceste legi si modul lor de aplicare.

Sunt , ca in cazul nostru procese pe rol, care sunt intentate ca plangere fata de rezultatul notificarii, procese in care judecatorii admit si acuma , dupa 7 ani depunerea de acte doveditoare, false, in dosare care au fost respinse pentru ca nu aveau niciun act doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat, depuse odata cu notificarea.
Este o categorie foarte mare... ce facem cu acesti oameni, cum sunt ajutati daca intra in asociatie?

Desi ma repet, insist ca trebuie trecute si cazuri din "provincie", eu inteleg ca majoritatea sunteti la Bucuresti si va intalniti si puneti la dosarul bazei de date cazul fiecaruia, dar suntem zeci de mii in "provincie", pe noi cui ne lasati?

Va rog sa ne comnunicati pe blog, care au fost concluziile si actiunile luate in infiintarea asociatiei astazi, ca sa stim ce avem de facutsi daca ati tinut cont si de noi "provincialii".

Sperand ca nu am fost gresit inteleasa in dorinta de a cuprinde in problematica asociatiei pe toti cetatenii Romaniei dezavantajati, putin spus, de legile 112 si 10 si de felul injust de a trata aceste cazuri in justititia romana , va urez succes si sper sa fim cat mai multi.... unirea da puterea.

ceciliac said...

Buna ziua!

Va transmit primul draft al statutului. Cele scrise de domnul Razvan se vor circumscrie actiunilor promovate de catre asociatie.
Repet suntem la inceput. Asteptam tara, fara tara nu putem sa fim tari.

In baza procesului verbal din data de _________________ semnat de cei ________ membrii fondatori, s-a hotarat ca d-lul (d-na) __________________________ sa autentifice prezentul statut si sa indeplineasca toate formalitatile solicitate de lege in vederea inregistrarii prezentei asociatii..S T A T U T U L

ASOCIATIEI PROPRIETARILOR PE LEGEA 112/1995


ARTICOLUL 1 – Se constituie, in baaza legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociatia Proprietarilor pe legea 112/1995.

ARTICOLUL 2 - Asociatia proprietarilor pe legea 112/1995 este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, neguvernamentala, cu caracter apolitic, componenta a societatii civile, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:

ARTICOLUL 3 - Asociatia proprietarilor pe legea 112/1995 este persoana juridica romana de drept privat, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 60523 din 18.03.2008 eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

ARTICOLUL 4 – Durata si sediul
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in Bucuresti, strada Grigore Alexandrescu nr. 81-83, corp B, parter, apt.1, sector 1. Sediul asociatiei poate fi schimbat prin hotarare a Consiliului Director.

ARTICOLUL 5 – Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara. Poata intra in uniuni sau federatii cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara sau strainatate, pentru indeplinirea scopului propus.

ARTICOLUL 6 – Scopuri si activitati

Membrii Asociatiei proprietarilor pe legea 112/1995 doresc sa se asocieze pentru atingerea urmatoarelor scopuri:

a. sa militeze prin toate modalitatile legale pentru respectarea si apararea dreptului de proprietate al persoanelor fizice instituit prin Legea 112/1995.
b. Sa intreprinda actiuni pentru respectarea legislatiei privind proprietatea (Constitutia Romaniei, Carta Drepturilor Omului, Legea 112/1995 , Legea 10/2001 etc).
c. Elaborarea si transmiterea catre organele in drept a unor propuneri de acte normative sau a unor observatii asupra proiectelor de legi elaborate de institutiile in drept cu privire la apararea dreptului de proprietate dobandit in baza Legii 112/1995.
d. Sa organizeze intruniri ale proprietarilor pe legea 112/1995 Sa mediatizeze situatia de drept si de fapt in care se afla proprietarii pe legea 112/1995.
e. Sa colaboreze cu alte asociatii, organizatii, institutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale din tara si din strainatate, precum si cu organisme si organizatii internationale care activeaza si militeaza in domeniul apararii si respectarii drepturilor omului (asa cum sunt cuprinse in Cartea Drepturilor Omului).
f. Organizarea unei baze de date la nivel local si national privind proprietarii pe Legea 112/11995 si mostenitorii acestora. Baza de date va fi structurata pe urmatoarele domenii:
• Numar proprietari si mostenitori
• Numar procese pe rol (pe tipuri de actiuni)
• Numar persoane care locuiesc in locuinta impreuna cu proprietarii pe Legea 112/11995
• Situatia sentinetelor definitive si irevocabile prin care se desfiinteaza tittul de proprietate instituit pe Legea 112/1995
• Situatia executarilor silite (evacuarilor)
• Situatia despagubirilor acordate de catre stat pentru proprietarii pe Legea 112/1995
• Editarea periodic a unui raport informativ pe baza datelor adunate si transmiterea acestuia catre institutiile statului, reprezentantilor societatii civile precum si catre organisme internationale.

g. Informarea si constientizare opiniei publice din tara si strainatate asupra situatiei actuale a proprietarilor pe Legea 112/1995.
h. Intreprinderea de orice tip de actiune legal in vederea sustinerii ai apararii intereselor membrilor asociatiei.
i. Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

ARTICOLUL 7 – Membrii. Drepturi si obligatii

Asociatia proprietarilor pe Legea 112/11995 se compune din: membri fondatori, membri activi si membri sustinatori.

Membri activi sunt persoanele care recunosc statutul Asociatiei, participa la activitatea acesteia si platesc cotizatia stabilita si aprobata. Admiterea se face pe baza unei adeziuni individuale aprobata de Consiliul Director.
Calitatea de membru se pierde prin demisie, excludere sau prin neplata cotizatiei pe o perioada de 3 luni. Membrii fondatori si activi ai Asociatiei Proprietarilor pe legea 112/1995 au dreptul sa fie alesi in conducerea Asociatiei, de a beneficia de sprijinul Asociatiei in actiunile legale intreprinse pentru respectarea dreptului de proprietate pe Legea 112/1995.
Membrii Asociatiei au obligatia sa respecte Statutul, hotararile conducerii Asociatiei, sa participe la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei, sa-si achite cotizatia stabilita.

Membru sustinator poate fi orice persoana fizica sau juridica daca adera la scopurile Asociatiei si sprijina material realizarea lor.

ARTICOLUL 8 – Conducerea Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995

Organul de conducere al Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea membrilor asociati.
Organul executiv al Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 este Comitetull Director
Organul de control al Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 este Comisia de Cenzori.
Organul de reprezentare al Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 este reprezentat de Presedinte si de cei doi Vicepresedinti

8.1. – Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei. Adunarea Generala este compusa din membrii fondatori ai Asociatiei. Este forul superior de conducere al Asociatiei. Se convoaca anual in sesiune ordinara, cu 30 zile inainte de data anuntata si oricand este nevoie in sesiune extraordinara, cu 10 zile inainte, de catre Comitetul Director si este condusa de catre acesta.

Pentru conducerea activitatii Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 intre doua sesiuni ordinare, Adunarea Generala a membrilor fondatori alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, Comitetul Director al Asociatiei, format din 9 membri si Comisia de Cenzori formata din 1-3 membri.

Adunarea Generala a membrilor fondatori adopta Statutul Asociatiei si eventualele lui modificari ulterioare, aproba bugetul de venituri si cheltuieli, obiectivele activitatii pentru perioada urmatoare, analizeaza activitatea Asociatiei, activitatea Comitetului Director si a Comisiei de Cenzori, pe baza rapoartelor acestora.

In functie de rezultatele obtinute, Adunarea Generala poate confirma sau inlocui persoanele care au intrat in componenta Comitetului Director, Comisiei de Cenzori sau a altor structuri care au fost infiintate cu scop consultativ.

8.2. – Comitetul Director este format din : un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar si 4 membri. Comitetul se intruneste de regula, lunar sau de cate ori este nevoie.

Presedintele si vicepresedintii reprezinta Asociatia Proprietarilor pe legea 112/1995 in relatiile cu alte persoane juridice si mass-media. Punctele de vedere exprimate trebuie sa fie absolut conforme cu statutul Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 sau cu alte documente deja adoptate prin vot de Adunarea Generala a membrilor fondatori sau de Comitetul Director. In cazul in care apar probleme care nu isi gasesc raspunsul in documentele enuntate anterior, persoana care reprezinta Asociatia nu isi va exprima punctul de vedere decat dupa ce va obtine acordul Comitetului Director.

Nerespectarea acestei obligatii statutare conduce la pierderea dreptului de reprezentare a Asociatiei si a functiei din Comitetul Director

Celelalte atributii specifice membrilor Comitetul Director se vor stabili la prima sedinta a Comitetului Director, dupa alegerea acestuia de catre Adunarea Generala a membrilor fondatori.

Hotararile Comitetului Director se adopta prin votul membrilor sai, cu majoritate simpla, se consemneaza in registrul de Procese Verbale si sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 .

Comitetul Director isi desfasoara activitatea pe baza unui plan trimestrial. Comitetul Director poate infiinta, prin decizie, compartimente functionale si specializate in functie de amploarea activitatii, prioritati, strategia ulterioara.

8.3. – Comisia de Cenzori – poate fi formata din 1-3 memebri. Verifica trimestrial si/sau de cate ori este cazul activitatea financiara si patrimoniul Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995.

Comitetul Director stabileste, aproba si comunica membrilor Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 cuantumul cotizatiei minime lunare ce va fi platit de catre membri.

ARTICOLUL 9 – Activitatea in teritoriu

In teritoriu Asociatia Proprietarilor pe Legea 112/1995 poate infiinta, prin hotarare a Comitetului Director, filiale fara personalitate juridica care isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului Statut.

Comitetul Director va desemna in acest caz reprezentanti temporari sau permanenti dupa o corecta verificare si evaluare a acestora.

Activitatea Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 se poate desfasura si in strainatate prin reprezentanti delegati, de asemenea, de Comitetul Director.

Reprezentantii Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995din teritoriu vor respecta intocmai prevederile articolului 8.2. cu privire la conditiile in care pot exprima puncte de vedere in numele asociatiei.

ARTICOLUL 10 – Patrimoniu. Cosnstituire, administrare, gestionare

Patrimoniul initial disitinct se compune din suma de 600 Ron.

Patrimoniul Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 se va compune din achizitii pe baza sponsorizarilor, subventiilor, cotizatiilor, contributiilor de orice natura, precum si a unor venituri propri daca va fi cazul.
Administrarea si gestionarea patrimoniului Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 se va face in conformitate cu legislatia romana.

Veniturile Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 provin din cotizatiile membrilor sai, din sponsorizari, donatii, contributii, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Veniturile si cheltuielile Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 se vor derula printr-un cont bancar, deschis pe numele Asociatiei si pe baza de documente financiar-contabile.

Activitatea membrilor Asociatiei este benevola, neremunerabila.

Se vor deconta cheltuielile legate de deplasare, publicitate precum si cele de activitate curenta a asociatiei.

Angajarea de personal salariat se face cu aprobarea Comitetului Director, functie de resursele materiale si de oportunitate.


ARTICOLUL 11 – Incetarea activitatii si lichidarea Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995

Asociatia Proprietarilor pe Legea 112/1995 isi poate inceta activitatea in urmatoarele situatii:

a – prin hotararea fondatorilor (2/3 din membrii Adunarii Generale a membrilor fondatori)
b – in cazurile expres prevazute de lege referitoare la persoanele juridice

Lichidarea patrimoniului Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995 se va face de catre o comisie desemnata de Comitetul Director.; eventualul excedent va fi alocat in caz de reorganizare noii asociatii sau fundatii, iar in caz de dizolvare unei organizatii nepatrimoniale cu scop similar.

ARTICOLUL 12 – Modificarea Statutului Asociatiei Proprietarilor pe Legea 112/1995

Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii Generale. Prezentul Statut redactat in limba romana, in 5(cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire din data de 19.03.2008 si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Prevederile prezentului Statut se vor completa cu dispozitiile si actele normative legale in materie.


ARTICOLUL 13 – Dispozitii finale

Asociatia Proprietarilor pe Legea 112/1995 are sigla, stampila si insemne proprii, ocrotite conform dispozitiilor legale si practicii in materie.MEMBRII FONDATORI:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ada said...

in cazul celor ce au fost deja evacuati din apartamente in urma unor decizii definitive si irevocabile, sa li se asigure locuinte sociale sau sprijin financiar pentru inchirierea unor locuinte, indiferent de venitul familiei, , pana cand acestia vor primi integral despagubiri la valoarea de piata a apartamentelor de care au fost deposedati, SI FARA A FI NECESARA O ALTA ACTIUNE IN JUSTITIE INDREPTATA IMPOTRIVA STATULUI/PRIMARIE /... nu stiu cum sa formulez dar ideea este ca cei care au fost evacuati deja, nu trebuie sa se mai plimbe pe la tribunal, sa se judece cu statul, cu primaria sau mai stiu eu cine.

razvan said...

Pentru Adina Nediu,

Am postat doar fragmentul referitor la propuneri din memoriu. Acestea reflecta, in buna masura, scopul asociatiei pe care dorim sa o infiintam.

Asa cum am mai spus, orice propunere suplimentara sau prezentarea unor situatii ce poate nu au fost luate in calcul, sunt bine venite.

Idea principala a memoriului este de a atrage atentia asupra faptului ca in marea majoritate a cazurilor de retrocedare NU SE RESPECTA legislatia in vigoare in materie. Daca s-ar respecta nici unul dintre noi nu ar fi in situatia actuala.

ceciliac said...

Buna ziua!
Ieri s-a desfasurat sedinta de constituire a ASOCIATIEI PROPRIETARILOR PE LEGEA 112/1995. S-a aprobat statutul (se vor face mici modificari care nu schimba esenta). S-a ales un Comitet Director format din 9 persoane.
S-a stabilit cuantumul cotizatiei la 10 ron/luna. S-a luat in discutie memoriul ..a ramas sa se mai lucreze ..

coca said...

Aseara la sedinta s-a vorbit de o lege - sau o initiativa legislativa - care este la Senat, imi cer scuze nu am inteles bine, initiata de PC(?), privitoare la despagubirea proprietarilor cu 112. Va rog din suflt sa-mi spuneti mai multe.

rodia said...

Cititi pe:
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Actualitatea/68873/Ce-este-si-cum-se-poate-sesiza-Curtea-Europeana-a-Drepturilor-Omului.html
referitor la dreptul unei asociatii de a sesiza CEDO, in anumite conditii, (in special in caz de discriminare)

Cititi pe:
http://www.dezbaterepublica.ro/initiative
Conform Art. 74 din Constitutie, si cetatenii pot avea initiative legislative, daca strang un numar de 100.000 de semnaturi.
Ma gandeam ca Guvernul a cedat la 20.000 de semnaturi in cazul taxei de prima inmatriculare….

Urmarind procesul legislativ pe www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.home?cam=1, am constatat urmatoarele:
In anul 2007, au fost lansate 10 initiative legislative de modificare a Legii 10/2001. Sase (6) dintre ele au fost respinse definitiv. Au mai ramas patru (4) in diferite stadii si acestea sunt :

1) BP692/28.06.2007 la Camera Deputatilor, devenita la Senat L821/13.11.2007 referitor la modificarea art. 42 din lege, respectiv ca imobilele care nu au fost restituite in natura persoanelor indreptatite pot fi instrainate potrivit legislatiei in vigoare. « Din sumele incasate ca urmare a vanzarii imobilelor prevazute la alin. (3) se va constitui un fond extrabugetar destinat construirii de locuinte care sa fie puse la dispozitia chiriasilor din imobilele restituite in natura fostilor proprietari. » Cate imobile mai pot fi vandute ? Ce fond se va putea constitui ? Pentru cati chiriasi ar putea ajunge ?- Stadiu : inca nu s-a primit raportul de la Comisia juridica.

2) L763/30.10.2007, inregistrata la Senat, referitoare la modificarea art. 5 din Legea 10/2001: « Nu sunt îndreptăţite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege ». Proiectul de modificare a Legii 10/2001 prevede ca NU sunt indreptatite la restituiri in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au plecat din tara, conform Decretului 223/1974, si au vandut casele statului roman, primind despagubiri echitabile, la pretul pietei din acea perioada. (A se vedea ziarele « Gandul » si « Romania Libera » din 13 februarie.). Stadiu : s-a primit raport favorabil de la Comisia juridica a Senatului pe data de 19.02.2008, cu amendamentul prin care se reformuleaza in sensul in care nu sunt indreptatite la restituiri in natura persoanele care au plecat la cerere din tara si au primit despagubiri.

3) 812/28.11.2007 la Camera Deputatilor, inregistrata ca L430/29.05.2007, care propune despagubirea evacuatilor din imobilele restituite la valoarea de piata. Senatul a respins propunerea. In Camera Deputatilor s-a discutat despre despagubiri la valoarea actualizata si despre dreptul de retentie, respectiv persoana in cauza sa nu fie evacuata pana nu primeste efectiv despagubirea. La votul final din 26.02.2008, nu s-a intrunit majoritatea calificata pentru respingerea propunerii, urmand ca dezbaterea pe articole sa aiba loc ulterior. (A se vedea stenogramele sedintelor).
Este interesant punctul de vedere al Guvernului care admite ca : « Dispozitiile Legii nr. 112/1995 privind vanzarea imobilelor in temeiul acestui act normativ aveau un caracter protectionist. » Impotriva cui ne proteja Statul vanzandu-ne niste locuinte care nu-i apartineau? Impotriva celor care urmau sa revendice ? Rezulta ca in perfecta cunostinta de cauza a procedat la aceasta actiune. Ba, inca « pretul ce urma sa fie platit de chiriasi nu era calculat la valoarea de piata », deci ni s-a facut o mare favoare ca ni s-a vandut sub pretul pietei (tocmai pentru ca nu Statul era proprietarul de drept), iar noi suntem niste nerecunoscatori si vrem sa fim despagubiti la pretul de piata !!! De altfel, in acelasi document, ceva mai sus, practic se recunoaste ca Statul este principalul faptuitor : « … ne aflam in acele situatii in care, desi existau cereri ale fostilor proprietari, de restituire in natura sau de acordare de despagubiri, chiriasii au optat pentru cumpararea acestor imobile, contractul incheindu-se in frauda adevaratului proprietar cu complicitatea si pe riscul cumparatorului, sanctiunea aplicabila fiind aceea a nulitatii absolute. » Chiriasii, bata-i vina, au fortat mana Statului sa le vanda imobilele ! Ca si-au asumat riscul, inteleg, dar in complicitate cu cine ? Sa fie Statul, oare ? Pedeapsa pentru asemenea cumparatori e nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare, dar care este pedeapsa pentru complicele lor ? Statul vorbeste despre Dl Stat la persoana a treia si-l arata cu degetul, ca si cum ar fi vorba despre o cu totul alta persoana. Toata situatia este de un ABSURD ABSOLUT !

4) BP1062/07.11.2007, devenita L94/05.02.2008, propune : « Contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995 care nu au fost anulate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila emisa pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, constituie titlu de proprietate valabil si are deplina forta probanta in cadrul actiunilor in revendicare, prezente si viitoare ». In expunerea de motive, se considera necesara « statuarea primordialitatii principiului bunei credinte in raport cu principiul titlului celui mai vechi » in judecarea actiunilor in revendicare prin compararea titlurilor. Stadiu : are ca termen pentru depunerea raportului Comisiei juridice : 19.03.2008. E de urmarit !

Concluzie : s-a incercat permanent clarificarea situatiei pe cale legislativa. Explicatia pentru « orbirea justitiei » o gasim in expunerea de motive la initiativa de mai sus : « schimbarea practicii judiciare a fost generata pe de o parte de impunerea prioritatii restituirii in natura ca urmare a modificarilor la Legea 10/2001 si a Legii 247/2005, iar pe de alta parte de teama de angrenare a raspunderii magistratilor indusa de repetatele hotarari CEDO in favoarea revendicatorilor (datorate, in realitate, in mare masura, lipsei de profesionalism a agentului guvernamental), precum si ca urmare a amenintarilor formulate de catre Ministrul Justitiei (Monica Macovei) sau alti inalti demnitari. »

goia said...

Ginditiva ca e normal pentru guvernanti sa gandeasca asa, fostii proprietari au fost foarte activi,au facut presiuni,iar noi pe de alta parte am stat cuminti fiecare crezind ori ca el nu va avea probleme ori ca e imposibil sa pierzi ceva ce ai obtinut in mod legal.
Dar am uitat in ce tara traim si asta a fost o mare gresala.
Haideti sa punem la punct Petitia de care avem nevoie ca sa ne putem ocupa de strangerea de semnaturi.

daphne said...

este deosebit de greu.si noi,cei din Transilvania suferim la fel...

Fox said...

Sa fie intr-un ceas bun!

Felicitari celor care au initiat si organizat constituirea AP-L112.
Va rog sa imi trimiteti si mie materialele elaborate pana acum, pentru a putea contribui la abordarile ulterioare.

Cu multumiri,

Fox

Date contact:
sorin_turcin@yahoo.com
0741.040.004

riana said...

Buna seara,
Felicitari pentru constituire. Sunteti speranta noastra. Suntem proprietari din 1996 (fosti chiriasi din 1987), fara a exista nici o notificare pe legea 112, fara sa stim deci ca ar exista vreun revendicator, si cu proces pe comparare de titluri pornit cu cateva luni inainte de a implini zece ani de cand cumparasem. Pe asa zisii revendicatori nu i-am cunoscut niciodata, doar pe avocatii care au procura notariala. Am ajuns tarati prin tribunale dupa o viata intreaga corecta si cinstita, suportand in cadrul procesului umilinte incredibile, desi n-am suparat niciodata pe nimeni si nu am dorit decat sa avem un loc al nostru, unde sa ne crestem copiii, cumparat si intretinut corect si cu munca de o viata. Acum suntem la un pas de a fi fara un acoperis deasupra capului, la o varsta tarzie pentru un nou inceput si cu sanatatea afectata.
Cum ne putem inscrie in asociatie, cum putem plati cotizatia si afla despre urmatoarele actiuni? Cum putem ajuta? Cei alesi in Comitetul director pot fi contactati pe blog sau au si alte adrese? Va multumesc.
Adresa mea:
riana_52@yahoo.com

Adrian said...

A auzit cineva despre sotii avocati CHERECHES LUCIA si CHERECHES ION LIVIU. Ei trebuiesc verificati in totate actele pe care le depun in dosare.

Adrian said...

ESTE ULTRACUNOSCUT DIN PRESA SI DIN LUMEA AVOCATILOR, CA SOTII AVOCATI CHERECHES, FOLOSESC DIFERITE ACTE FALSE IN INSTANTE SI REUSESC SA REVENDICE IMOBILE DE MILIOANE DE EURO, ARUNCAND IN STRADA SUTE DE OAMENI AMARATI.

CINE A AVUT DE-A FACE CU SOTII AVOCATI CHERECHES, VA RUGAM SA NE COMUNICATI AICI PE BLOG, IN SPERANTA CA UN JUDECATOR VA CITI SI NE VA FACE DREPTATE.

Fox said...

Stimati colegi,

Pentru operativitate este bine sa incepem actiunile si sa le perfectionam pe parcurs.Este foarte important ca mesajul nostru sa aiba o forma clara si un continut bine structurat.
In acest sens,dupa o parcurgere sumara a variantelor,extrem de muncite si bine documentate, primite de la executivii AP-L112 (Virgil),va supun atentiei urmatoarea propunere:

- sa adaugam memoriului o prima pagina care sa contina esenta demersului nostru;daca incepem cu o istorie a pietei imobiliare si nu captam atentia din primele paragrafe, ajungem direct la cos.

Aceasta pagina de sumar ar trebui/putea sa cuprinda:

- cine suntem si pe cine reprezentam?
trebuie sa reiasa clar ca suntem organizati AP-L112,multi si decisi sa castigam!

- care este scopul nostru?
aici expunem problema vitala cu care ne confruntam si abuzurile continue si crescande la care suntem supusi;am cumparat 100% legal pe L112,suntem purtati in procese pe nedrept,in final suntem DEPOSEDATI ABUZIV DE O PROPRIETATE OBTINUTA LEGAL SI ARUNCATI IN STRADA!!!!!
- cine este responsabil pentru aceasta situatie?
STATUL ROMAN,prin toti reprezentantii sai abilitati sa reglementeze,sa aplice si sa rezolve aceasta problema;a emis legi,le-a schimbat pe parcurs,le-a aplicat in devalmasie,combinate aiurea,RETROACTIV!!!..
- ce rezolvare corecta propunem?oprirea abuzurilor,abordarea si aplicarea unitara a legislatiei(vezi recurs PG),stoparea evacuarilor si acordarea de reparatii corecte,rezolvarea cazurilor in care abuzul s-a finalizat deja.
- aratarea pisicii!
aici trebuie sa expunem clar ca vom lupta pe toate caile legale,atat in tara cat si la nivel european,pentru oprirea abuzurilor la care suntem supusi,pentru respectarea legii si a DREPTULUI DE PROPRIETATE;tot aici trebuie sa aratam ca s-ar putea ajunge la o dimensiune nebanuita,poate,a fenomenului despagubiri la valoarea de piata,obtinuta prin justitia romana sau la CEDO, pentru zeci de mii de familii aruncate in strada:a facut cineva exercitiul simplu 10.000 familii x 100.000 Euro=1 miliard Euro? si asta poate fi un minimum!

Cam asta ar fi esenta de prezentat,in viziunea mea.Trebuie expusa pe o pagina,organizat,clar,aerisit,pe paragrafe si subpuncte,pentru a fi usor de citit si inteles.Trebuie enuntate organizat problemele si nu explicate.Odata captata atentia,vor fi citite si paginile de sustinere.
Iar pentru final,cred ca am putea sa folosim si aceasta idee:
cum sa fie Romania tratata ca o tara de prim rang,cand statul nostru ne trateaza ca pe niste cetateni de mana a doua?!Intotdeauna rezolvarea problemelor unor cetateni romani, se face cu pretul nedreptatirii altor cetateni romani!Nu mai putem accepta!
Impreuna cu "sfintele" ziceri ale maestrului Paler, creioneaza o imagine a dezinteresului si arbitrarului,abuzului si minciunii,hotiei si fariseismului, celor care ne "reprezinta si ne conduc".
Consider ca memoriul trebuie semnat de asociatie si nu de un grup de initiativa.Daca este legal si se poate.
Cu rugamintea sa folsiti cele de mai sus doar ca o sugestie de prezentare a memoriului,

Cu multumiri,

Fox

mag said...

Regret ca, din motive obiective, nu am venit la intilnire.
Zilnic citesc cu atentie toate mesajele. Am remarcat claritatea si esenta unor expuneri, fara sa supar pe altii, iar comentariul lui FOX (nu il cunosc) este foarte elocvent in acest sens.
De astfel de comentarii trebuie sa se tina seama cind se va intocmi memoriul.
Trebuie sa inteleaga toti ca in situatia noastra nu e loc de discutii orgolioase si ca trebuie sa actionam ultraeficient, cu consistenta, consecventa si fara monotonie.
Va salut.

ceciliac said...

Buna ziua!
As vrea sa fac cateva precizari:
- asociatia isi propune sa apere interesele tuturor celor care au ajuns in strada sau risca sa ajunga in strada desi au cumparat locuintele respectand prevederile Legii 112/1995,indiferent de temeiul legal invocat in procesele de revendicare
- este foarte important sa punem toti umarul, fiecare cu posbilitatile sale, pentru promovarea intereselor asociatiei
- TREBUIE SA NE STRANGEM, SA FIM UNITI SI SA ACTIONAM FIECARE DINTRE NOI..

Avocat said...

Nimeni in ziua de azi nu mai respecta Costitutia, care prevede ca lege fundamentala, garantarea proprietatii tuturor cetatenilor. Eu vad, ca statul, dupa ce a adus in pragul disperarii mii de oameni, care au ramas fara case, nu ia absolut nici o masura.Asta inseamna ca legea fundamentala a Romaniei, apara in exclusivitate numai dreptul fostilor proprietari. Sa nu uitam, ca la mijloc sunt aranjamente politice.

goia said...

Eu zic ca trebuie sa procedam exact cum a facut Realitatea cu taxa de prima inmatriculare,mai ales ca actiunea a avut un real succes.
In momentul in care avem memoriu pus la punct merg la Primaria Timisoara pentru a cere aprobare pentru organizarea la sfirsit de saptamana de puncte mobile pentru strangerea de semnaturi.
Cred ca ar trebui sa facem 2 tabele.
Primul cu persoane care sunt in situatia noastra.
Al doilea cu persoane care doresc sa sustina (si sa semneze pentru asta)cauza noastra.
Cred ca o astfel de activitate in Bucuresti si Timisoara macar ar atrage atentia presei si ar putea sa le dea de gandit guvernantilor,sa vada ca nu glumim.
Nu e ok. sa fii facut hot si excroc tu partid la putere cind alegerile bat la usa.

rodia said...

Iata cui mai putem adresa petitia noastra, insistand asupra discriminarii la care suntem supusi privind dreptul de proprietate si asupra faptului ca exista legi pe care noi le-am respectat dar care sunt total desconsiderate de justitie:
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1990, afiliată la Federaţia Internaţională Helsinki, cu sediul la Viena.
Misiunea APADOR-CH este aceea de a determina creşterea gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii.
Pentru perioada 2006-2008, APADOR-CH are ca obiective strategice:
1. promovarea şi protejarea drepturilor civile;
2. responsabilizarea autorităţilor/instituţiilor din domeniul ordinii publice şi a administaţiei penitenciarelor;
3. promovarea măsurilor anti-discriminare;
4. îmbunătăţirea accesului la justiţie.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, APADOR-CH:
- elaborează comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile;
- susţine cazuri strategice în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
- iniţiază şi susţine campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile omului;
- furnizeză informaţii celor care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Membrii Consiliul director al APADOR-CH sunt:
- Monica Pepine;
- Adrian Coman;
- Ion Iacoş;
- Edwin Rekosh
Date de contact:
Str. Nicolae Tonitza 8
Sector 3 – Bucuresti
030113 Romania
Telefon: (40) (21) 312.45.28
Fax: (40) (21) 312.37.11
e-mail: office@apador.org
internet: http://www.apador.org

alina nediu said...

Buna seara tuturor,
Ceciliac spune: - asociatia isi propune sa apere interesele tuturor celor care au ajuns in strada sau risca sa ajunga in strada desi au cumparat locuintele respectand prevederile Legii 112/1995,indiferent de temeiul legal invocat in procesele de revendicare

Asta am vrut si eu sa spun in interventiile mele ca trebuie sa aratam toate abuzurile, in toate aspectele lor, facute asupra cumparatorilor prin legea 112 si numai atunci vom izbandi.

Ca sa vedeti cu cine avem de luptat , cautati pe google
Asociatia Proprietarilor Deposedati Abuziv de Stat
si veti vedea cate actiuni intreprind si cum sunt sprijiniti de mass-media, sau accesati doar saitul asociatiei la adresa
www.apdas.ro/.

Ei vor sa ne scoata din casele cumparate cu legea112 nu numai prin compararea de titluri ci si prin tot felul de metode prin care ii determina pe judecatori sa nu respecte legea 112 si legea 10, ar trebui sa se obtina si o ordonanta de urgenta sau o lege prin care judecatorii sa fie obligati ca procesele intentate ca nemultumire a notificatorilor fata de rezolutia data de comisiile de aplicare ale legii 10 sa fie doar o verificare a aplicarii corecte a acestei legi si nu o judecata unde se admit acte (in marea majoritate false) peste termenul limita de depunere a notificarilor.(mai ales aici la Timisoara)

Cred ca numarul membrilor asociatiei conteaza, si pentru a fi cat mai multi trebuie luptat si pentru cei ce nu sunt in situatia compararii de titluri ci in alt gen de procese, care prin nerespectarea legilor 112 si 10, duc tot la scoaterea in strada a noastra, a celor care am cumparat prin 112 si acuma suntem in procese in curs de desfasurare.

Eu cred ca aceasta asociatie trebuie sa faca cunoscute toate abuzurile indreptate impotriva cumparatorilor prin Legea 112.

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 382   Newer› Newest»